Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akt notarialny poddania się rygorowi egzekucji

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-04-13

Najemcy nie zapłacili mi za czyż. Mam podpisany przez akt notarialny poddania się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 4 i 5 K.p.c. Jest prawdopodobne, że będę musiała skorzystać z postanowień tego dokumentu i nie wiem, co powinnam dokładnie zrobić i gdzie się z nim udać. Będę wdzięczna za informację i wskazówki.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

2) (uchylony)

21) (uchylony)

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

§ 3. (uchylony)”.

Jeżeli w akcie notarialnym zawarto wszystkie niezbędne elementy określone w punktach 4 i 5, tj.

  • ilościowe określenie zobowiązania;
  • wskazanie terminu wykonania obowiązku lub zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie;

bądź też w drugiej możliwości:

  • określenie wysokości maksymalnej sumy pieniężnej (określonej wprost bądź za pomocą klauzuli waloryzacyjnej), do której dłużnik poddaje się egzekucji;
  • wskazanie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku;
  • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności,

    – może Pani wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Wniosek taki powinna Pani napisać i złożyć do sądu rejonowego właściwego dla siedziby dłużnika (tj. dla miejsca zamieszkania najemców, jeśli są oni osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Stanowi o tym art. 781 § 2 K.p.c.:

„§ 1. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

§ 11. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6 i § 3, klauzulę wykonalności może nadać także referendarz sądowy, z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 7781, 787, 7871, 788, 789.

§ 12. Tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, klauzulę wykonalności, w przypadkach określonych w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789, nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika.

§ 13. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.

§ 2. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony”.

We wniosku (zatytułowanym „wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu”) należy oznaczyć wierzyciela (Panią), dłużnika (najemców), wartość przedmiotu sporu (będzie to dochodzona kwota, a jeśli dochodzi Pani eksmisji – wartość trzymiesięcznego czynszu najmu, por. art. 232 K.p.c.). Powinna Pani wnieść o nadanie aktowi notarialnemu z dnia …, sporządzonemu przez notariusza … w Kancelarii Notarialnej przy ul. … w … Repertorium A … klauzuli wykonalności oraz zamieszczenie w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności, że dłużnik [i tu określić zachowanie dłużnika – albo zapłaci wierzycielowi … wraz z ustawowymi odsetkami od dnia … bądź też jeśli poddanie się egzekucji dotyczy eksmisji, że dłużnik (imię i nazwisko, jeśli Pani posiada – pesel) opuści i opróżni z rzeczy lokal przy ul. … w …]. Proszę także wnieść o przyznanie wierzycielowi kosztów klauzuli wykonalności według norm przepisanych. Następnie taki wniosek należy uzasadnić – tj. podać postanowienie z aktu notarialnego, wskazać, że w akcie zawarto wszystkie elementy wymagane według art. 777 § 1 pkt 4 i 5 oraz wskazać, że dłużnik nie wykonał obowiązku.

Do wniosku, co bardzo ważne, należy załączyć akt notarialny w oryginale. Wniosek należy opłacić kwotą 50 zł, przelaną na rachunek dochodów budżetowych właściwego sądu (art. 71 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W celu bardziej szczegółowej pomocy bardzo proszę o przesłanie aktu notarialnego, o którym mowa, w szczególności, by ustalić, czego dotyczy obowiązek i czy w pierwszej kolejności nie jest niezbędne wypowiedzenie umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »