Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Apelacja od wyroku a dane osobowe

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-20

Jestem w związku małżeńskim z mężczyzną, który płaci alimenty na dziecko z poprzedniego związku. Po wyroku w tej sprawie jego była partnerka złożyła apelację, w której kilka razy podaje moje dane osobowe (nazwisko). Niebawem urodzi się nasze dziecko, co jest istotne w sytuacji finansowej mojego męża. Czy ta pani nie narusza ustawy o danych osobowych? Czy mogę jej wytoczyć proces z tego powodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.

W mojej ocenie była partnerka męża nie narusza Pani dóbr osobistych, bowiem po pierwsze Pani mąż sam przedstawia dokumenty sądowi wskazujące na Pani stan zdrowia, przywołując Pani nazwisko. Po drugie była partnerka męża ma prawo na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wskazywać na dowody popierające swoje twierdzenia. Zgodnie z art. 227 K.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

W mojej ocenie, przedstawione przez Panią okoliczności nie stanowią naruszenia Pani dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż dla zasądzenia zadośćuczynienia i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędne jest bowiem wykazanie, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., sygn. akt I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd: „w razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 k.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”.

W mojej ocenie istotna w niniejszej sprawie jest przede wszystkim wola, którą sprawca, tj. kolega, będzie się kierował. Pragnę zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, który uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r., sygn. akt II CR 455/71 (OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając, że „cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności” (identyczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 października 1987 r., sygn. akt II CR 269/87).

Mniemać należy, iż była partnerka męża wskazuje na Pani osobę jako na osobę, która po części może mieć wpływ, choćby pośredni, na wysokość świadczenia alimentacyjnego. W mojej ocenie była partnerka męża ma jednak możliwość wykazania, iż przytaczanie Pani nazwiska ma wymiar dowodowy i służy jedynie wykazaniu prawdziwości jej roszczeń. Proszę zauważyć, iż strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Innymi słowy była partnerka męża, wskazując na Pani osobę, może podawać Pani nazwisko, albowiem sąd po pierwsze może np. na mocy art. 232 zd. 2 K.p.c. dopuścić z urzędu dowód z Pani przesłuchania w charakterze świadka, a po drugie mniemam, iż Pani osoba w sposób znaczny wpłynęła na możliwości majątkowe i zarobkowe męża, co z kolei każe uznać twierdzenia byłej partnerki jako powiązane ze sprawę. Z uwagi na powyższe nie może być zatem mowa, w mojej ocenie, o naruszeniu Pani dóbr osobistych.

Nawet gdyby doszło do naruszenia, to wyraźnie podkreślić należy, iż samo naruszenie dóbr osobistych nie daje podstaw do wystąpienia z żądaniem zasądzenia zadośćuczynienia, bowiem w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Konieczne jest zatem wykazanie krzywdy, tj. sytuacji, w jaki sposób powyższe twierdzenie wyrządziły krzywdę. Proszę pamiętać, iż w postępowaniu cywilnym to na Pani będzie ciążył ciężar przedstawienia dowodów, które wskażą, że doszło do naruszenia Pani dóbr osobistych oraz powstałej krzywdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »