Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Awaria termostatu turbiny kominkowej i odrzucenie reklamacji

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-23

Dwa miesiące temu zakupiłem turbinę kominkową. Po zmontowaniu kominka ogrzewałem nim domek. Po tygodniu ogrzewania stwierdziłem, że turbina nie działa. Złożyłem reklamację, która została odrzucona z uzasadnieniem, że turbina została przegrzana. Zaznaczam, że turbina jest wyposażona w termostat z zakresem temperatur, który po ustawieniu określonej temperatury i osiągnięcie jej przez wylotowe powietrze powinien włączyć turbinę. Ponieważ doszło do przegrzania, uważam, że awaria termostatu nie załączyła turbiny. Proszę o informację, czy sprzedawca miał rację, odrzucając reklamację.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisząc o reklamacji, zapewne odwołuje się Pan do roszczeń z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej, a ponieważ umowę zakupu turbiny zawarł Pan z przedsiębiorcą sprzedającym tego rodzaju rzeczy jako konsument (osoba fizyczna kupująca rzecz w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 22¹ kodeksu cywilnego), odnosi się Pan nie do przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, ale do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Te bowiem przepisy są stosowane w przypadku dochodzenia roszczeń reklamacyjnych przy sprzedaży rzeczy ruchomej konsumentowi. Gdyby jednakże dochodził Pan roszczeń na podstawie gwarancji, proszę o informację i przesłanie dokumentu gwarancji.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej konsumentowi przedstawia się następująco. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w art. 4 stanowi:

„Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego”.

W Pana przypadku indywidualne właściwości towaru konsumpcyjnego nie były uzgodnione, towar jest zatem niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, ponadto jeżeli nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy. Według podanego wyżej ust. 1 zd. 2, ponieważ niezgodność stwierdzono przed upływem 6 miesięcy od wydania rzeczy, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Oznacza to tyle, że jeśli turbina miała wadę, nie musi Pan udowadniać, że wada ta istniała w chwili zakupu, a jedynie później została ujawniona.

Pytaniem podstawowym jednakże w niniejszym przypadku jest pytanie o to, czy turbina rzeczywiście taką wadę miała, tj. nie nadawała się do celu, w jakim ten towar jest zwykle używany oraz nie miała właściwości odpowiadających właściwościom towaru tego rodzaju. Celem działania takiej turbiny jest wymuszenie obiegu ciepłego powietrza w celu ogrzania danych pomieszczeń poprzez włączanie się przy oznaczonej temperaturze, które to włączanie reguluje działanie integralnej części turbiny, tj. termostatu. Przy prawidłowym działaniu, zakładając, że nie ma oddziaływania z zewnątrz, turbina nie powinna ulegać przegrzaniu, bowiem w wysokich temperaturach pracuje i siebie chłodzi (poprzez wydmuchiwanie gorącego powietrza).

Niepracujący (wadliwy) termostat kwalifikowałby do stwierdzenia, że turbina była towarem niezgodnym z umową.

W postępowaniu reklamacyjnym sprzedawca rozpatrywał, czy przegrzanie turbiny było spowodowane jej wadą, czy też innymi okolicznościami od jej pierwotnej sprawności niezależnymi, tj. np. Pana działaniem.

Nie znam odpowiedzi sprzedawcy i nie wiem, do jakich wniosków doszedł. Jednakże jeśli podważa Pan jego stanowisko, ewentualne dalsze dochodzenie roszczeń musiałoby być poprzedzone sporządzeniem opinii biegłego (osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę na ten temat, najlepiej także odpowiednie uprawnienia), która pozwoliłaby dowieść, że przegrzanie turbiny było spowodowane jej wadą, nie zaś Pana zaniedbaniami. Bez takiej opinii można jedynie dywagować i przedstawiać możliwe scenariusze przyczyn awarii, każda strona może upierać się przy swoim, natomiast nie będzie dowodu, który wskaże, jak było faktycznie. Taka opinia może być przedstawiona sprzedawcy, a jeśli nadal nie uzna roszczeń, może posłużyć w postępowaniu sądowym (co prawda w takim postępowaniu musiałaby być sporządzona druga opinia, tym razem przez biegłego sądowego, ale opinia prywatna poparłaby Pana stanowisko i przede wszystkim Panu wskazała, czy ma Pan rację, wskazując, że zepsucie turbiny spowodowała awaria termostatu).

Ja nie jestem uprawniona do wypowiadania się na tematy techniczne. Nawet jednakże bez specjalistycznej wiedzy mogę wskazać, że o ile rzeczywiście nie zadziałał termostat, łatwo to sprawdzić, bowiem jeśli uległ awarii, nie działa nadal. Mało bowiem prawdopodobne, by nie zadziałał tylko raz, a potem działał (czy sprzedawca dokonywał oględzin i sprawdzał termostat i turbinę?). Biegły powinien także zweryfikować, czy wykonanie silnika turbiny było takie, że mógł pracować w temperaturze do 90 stopni, gdyż elektryczny silnik musi mieć szczególne wykonanie, żeby pracować w takiej temperaturze. Jeśli biegły nie wykaże wad turbiny bądź termostatu, trudno będzie upierać się przy roszczeniach, bowiem wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że źle zamontował Pan turbinę (niezgodnie z instrukcją) albo też zdarzyło się tak, że nie było napięcia w sieci, w kominku się paliło i wtedy temperatura powietrza wychodzącego z wkładu kominka mogła być dużo większa niż dopuszczalna temperatura pracy turbiny. Ten ostatni przypadek także jest niezależny od sprawności turbiny (choć tu należałoby się też odwołać do wiedzy biegłego, czy towar tego rodzaju zwyczajowo nie powinien mieć zabezpieczeń przed taką sytuacją).

Zatem nie mogę udzielić Panu bezpośredniej odpowiedzi na Pana pytanie, tj. czy słusznie nie uznano reklamacji, bowiem jest to pytanie techniczne, nie prawne.

Ponieważ to Pan dochodzi roszczeń, to na Panu spoczywa ciężar dowiedzenia okoliczności, na które się Pan powołuje (art. 6 Kodeksu cywilnego, art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego). Pan zatem musi (i będzie musiał przed sądem) udowodnić, że awaria turbiny nastąpiła na skutek wady, która w niej tkwiła, tj. że zakupiony przez Pana towar był niezgodny z umową. To nie sprzedawca będzie musiał dowodzić, że turbina była sprawna, a jej awaria została spowodowana przez Pana.

Nadmienię jeszcze, że aby zachować uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, należy zawiadomić przedsiębiorcę przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności (wystarczy wysłanie zawiadomienia przez upływem tego terminu; art. 9 ust. 1). Termin przedawnienia w takich sprawach przedstawia się następująco:

„Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

2. Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego”.

Zatem przedawnienie w niniejszej sprawie nie nastąpi przed upływem dwóch lat od wydania towaru (rok od zawiadomienia sprzedawcy od wadzie minie wcześniej, stąd w tej sprawie ma znaczenie ten dwuletni termin). Do tego terminu należy zatem złożyć pozew do sądu albo zawezwanie do próby ugodowej, żeby przerwać bieg terminu przedawnienia. Dochodzenie roszczeń po upływie terminu przedawnienia może być nieskuteczne, jeśli druga strona podniesie zarzut ich przedawnienia.

W przypadku niezgodności towaru z umową przysługują Panu uprawnienia określone w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (sprzedawca ma wtedy obowiązek ponieść koszty także demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia).

Jeżeli wymiana albo naprawa nie są możliwe albo wymagają nadmiernych kosztów albo narażałyby kupującego na znaczne niedogodności bądź sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie Kupujący może domagać się:

  • stosownego obniżenia ceny albo
  • odstąpić od umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki