Brak kontaktu z wykonawcą, który nie wykonał prac, co zrobić?

• Autor: Katarzyna Bereda

Mam problem z nierzetelnym wykonawcą, który nie wykonał zleconych prac. Umowa dotyczyła wykonania schodów i barierki. Zaliczka została wpłacona i powinno być wszystko gotowe już 3 miesiące temu. A wygląda na to, że tylko straciłam nerwy i pieniądze. Z wykonawcą urwał się kontakt, nie odbiera telefonów, nie odpowiada na listy polecone (ostatni w sprawie zwrotu pieniędzy). Co można zrobić, żeby odzyskać wpłacone pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z wykonawcą, który nie wykonał prac, co zrobić?

Dochodzenie zwrotu pieniędzy od wykonawcy

Skoro kierowała już Pani do nieuczciwego wykonawcy wezwania do zapłaty oraz oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy, jedyną obecnie drogą jest droga sądowa w powództwie o zapłatę. Jednak proponuję ponowić oświadczenie i wezwanie ze wskazaniem poniższej podstawy prawnej. W przypadku dalszej bezskuteczności pozostaje powództwo o zapłatę skierowane do sądu rejonowego miejsca zamieszkania pozwanego. Zawarta między Państwem umowa to umowa o dzieło.

Zobowiązania stron umowy o dzieło

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. W mojej ocenie powinna Pani powołać się na regulację wskazaną w treści art. 635 lub 636 K.c. Zgodnie z treścią pierwszego z nich: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Zgodnie zaś z treścią drugiego z wymienionych: „§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uprawnienia zamawiającego

O ile art. 635 K.c. mówi o nieprawidłowościach dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 K.c. dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie. Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 K.c. zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła. Por. wyr. SN z 04.04.1997 r., II CKN 65/97, Legalis; wyr. SN z 03.11.2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 63; wyr. SN z 25.06.2014 r., IV CSK 610/13, Legalis; w kwestii pojęcia odebrania dzieła zob. komentarz do art. 643 K.c. Po odebraniu dzieła możliwe jest już jedynie dochodzenia odpowiedzialności ex contractu, zwłaszcza skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 19.12.2013 r., I ACa 792/13, Legalis).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykonawcą

Z uwagi na powyższe powinna Pani – w przypadku braku ostatecznego rozpoczęcia prac i oddania dzieła we wskazanym przez Panią terminie – wysłać do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które niejako zostało już przez Panią wystosowane, a więc może Pani je podtrzymać. Zaznaczę, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 K.c. pociąga za sobą skutki określone w art. 494 K.c. W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 K.c.:

„Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.”

Podejrzenie oszustwa

Podsumowując: jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, pozostaje jedynie droga sądowa. Może Pani też spróbować skierować do prokuratury rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego (K.k.). Ewentualnie zgłosić się na policję – to tożsama droga, dochodzenie nadzoruje prokurator, a wykonuje policja.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »