Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cesja wierzytelności w trakcie egzekucji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Spłacałam dług bankowy wyznaczonemu komornikowi. W tym roku bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej, nie powiadamiając o tym komornika. Z tą firmą zawarłam ugodę, o czym poinformowałam komornika. On jednak stwierdził, że musi otrzymać informację od banku o sprzedaży długu. Bank zasłonił się faktem, że to nie jest już jego dług i nie powiadomił komornika. Jak zmusić bank, aby wystosował do komornika pismo o sprzedaży długu, aby wstrzymać egzekucję komorniczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cesja wierzytelności w trakcie egzekucji

Przejście wierzytelności na nowego właściciela w trakcie egzekucji komorniczej

Przejście wierzytelności na nowego wierzyciela w trakcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskanego przez wcześniejszego wierzyciela reguluje art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Wynika z niego, że jeżeli uprawnienia po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zasada ta nie ma zastosowania do wierzytelności stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 2 kwietnia 2004 r. (III CZP 9/04), stwierdzając, iż niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 K.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności.

Więc jeśli jest to BTE, nie ma możliwości, aby nowy wierzyciel uzyskał klauzulę, musi dysponować wyrokiem – nakazem zapłaty, aby prowadzić egzekucję.

Ma Pani kilka opcji.

Wezwanie komornika do wstrzymania egzekucji

Najpierw proszę wezwać komornika do wstrzymania, zawieszenia lub umorzenia egzekucji na podstawie posiadanych dokumentów i ewentualnie złożyć skargę na czynność komornika.

Może Pani wezwać bank do natychmiastowego wycofania wniosku egzekucyjnego i umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela. Może Pani złożyć do sądu powództwo przeciwegzekcyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c. – dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Istotą postępowania opartego na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. jest wykazanie przez powoda (dłużnika wskazanego w tytule wykonawczym) niewystąpienia zdarzeń, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (m.in. kwestionowanie istnienia lub zakresu obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym)” [postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt I CZ 68/13]. „Na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. można zaatakować każdy sądowy tytuł wykonawczy, bez względu na to, od jakiego organu pochodzi tytuł egzekucyjny, bowiem istotą powództwa opozycyjnego z art. 840 K.p.c. jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy.”

Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, nie zaś podważenie treści orzeczenia sądowego, które zaopatrzono w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności. (…) Użyty w art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. termin „ zdarzenie” należy do dziedziny prawa materialnego. Oznacza to, że „zdarzeniami” w rozumieniu tego przepisu są wyłącznie zdarzenia leżące u podstawy świadczenia wynikającego z zobowiązania dłużnika objętego tytułem egzekucyjnym lub – w przypadku z art. 786, 788, 791 k.p.c. – stojące u podstaw klauzuli wykonalności.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem „żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być (…) skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt I PKN 197/01). Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt VI ACa 688/13), stwierdzając, iż: „nie jest dopuszczalne prowadzenie powództwa przeciwegzekucyjnego w odniesieniu do tytułu wykonawczego w zakresie, w jakim stwierdzona nim wierzytelność została już wyegzekwowana. Skutkiem częściowego wyegzekwowania należności jest bowiem wygaśnięcie w tym zakresie wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego, a zatem powództwo przeciwegzekucyjne staje się w tym zakresie bezprzedmiotowe”. Powyższe potwierdził również Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I ACa 10/12), w którym wskazano, że: „nie jest możliwe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie, w którym został on już wykonany”.

Nastąpiła cesja, wierzyciel wyzbył się długu, czyli nie jest stroną postępowania egzekucyjnego. Stronami procesu są: osoba trzecia jako powód oraz wierzyciel jako pozwany.

Pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucji nie wszczęto – według przepisów o właściwości ogólnej (art. 843 § 1 i 2 oraz art. 27-30 K.p.c.).

Powództwo podlega całemu wpisowi stosunkowemu zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398) – od pozwu w sprawie o prawa majątkowe pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Proszę zacząć od pisma do komornika z żądaniem umorzenia egzekucji i dołączyć dowód na cesję wierzytelności (firma windykacyjna na pewno dysponuje stosowną umową z bankiem).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl