Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cesja wierzytelności w trakcie egzekucji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-22

Spłacałam dług bankowy wyznaczonemu komornikowi. W tym roku bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej, nie powiadamiając o tym komornika. Z tą firmą zawarłam ugodę, o czym poinformowałam komornika. On jednak stwierdził, że musi otrzymać informację od banku o sprzedaży długu. Bank zasłonił się faktem, że to nie jest już jego dług i nie powiadomił komornika. Jak zmusić bank, aby wystosował do komornika pismo o sprzedaży długu, aby wstrzymać egzekucję komorniczą?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szanowna Pani, bardzo dziękuję za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana. W przypadku pojawienia się jeszcze jakiś pytań co do w/w kwestii pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić się z pytaniem. W przyszłości, jeżeli będę musiała skorzystać ponownie z porady z pewnością zwrócę się do Państwa. Pozdrawiam 
Monika, 45 lat
Z państwa oferty już wcześnie korzystałam, uważam że jesteście profesjonalistami. Ważne dla mnie jest to, że można zadać dodatkowe pytanie gdy jest taka konieczność.
Janina
Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria

Przejście wierzytelności na nowego wierzyciela w trakcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskanego przez wcześniejszego wierzyciela reguluje art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Wynika z niego, że jeżeli uprawnienia po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zasada ta nie ma zastosowania do wierzytelności stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 2 kwietnia 2004 r. (III CZP 9/04), stwierdzając, iż niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 K.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności.

Więc jeśli jest to BTE, nie ma możliwości, aby nowy wierzyciel uzyskał klauzulę, musi dysponować wyrokiem – nakazem zapłaty, aby prowadzić egzekucję.

Ma Pani kilka opcji.

Najpierw proszę wezwać komornika do wstrzymania, zawieszenia lub umorzenia egzekucji na podstawie posiadanych dokumentów i ewentualnie złożyć skargę na czynność komornika.

Może Pani wezwać bank do natychmiastowego wycofania wniosku egzekucyjnego i umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela. Może Pani złożyć do sądu powództwo przeciwegzekcyjne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c. – dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Istotą postępowania opartego na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. jest wykazanie przez powoda (dłużnika wskazanego w tytule wykonawczym) niewystąpienia zdarzeń, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (m.in. kwestionowanie istnienia lub zakresu obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym)” [postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt I CZ 68/13]. „Na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. można zaatakować każdy sądowy tytuł wykonawczy, bez względu na to, od jakiego organu pochodzi tytuł egzekucyjny, bowiem istotą powództwa opozycyjnego z art. 840 K.p.c. jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy.”

Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, nie zaś podważenie treści orzeczenia sądowego, które zaopatrzono w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności. (…) Użyty w art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c. termin „ zdarzenie” należy do dziedziny prawa materialnego. Oznacza to, że „zdarzeniami” w rozumieniu tego przepisu są wyłącznie zdarzenia leżące u podstawy świadczenia wynikającego z zobowiązania dłużnika objętego tytułem egzekucyjnym lub – w przypadku z art. 786, 788, 791 k.p.c. – stojące u podstaw klauzuli wykonalności.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem „żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być (…) skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt I PKN 197/01). Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt VI ACa 688/13), stwierdzając, iż: „nie jest dopuszczalne prowadzenie powództwa przeciwegzekucyjnego w odniesieniu do tytułu wykonawczego w zakresie, w jakim stwierdzona nim wierzytelność została już wyegzekwowana. Skutkiem częściowego wyegzekwowania należności jest bowiem wygaśnięcie w tym zakresie wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego, a zatem powództwo przeciwegzekucyjne staje się w tym zakresie bezprzedmiotowe”. Powyższe potwierdził również Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I ACa 10/12), w którym wskazano, że: „nie jest możliwe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie, w którym został on już wykonany”.

Nastąpiła cesja, wierzyciel wyzbył się długu, czyli nie jest stroną postępowania egzekucyjnego. Stronami procesu są: osoba trzecia jako powód oraz wierzyciel jako pozwany.

Pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucji nie wszczęto – według przepisów o właściwości ogólnej (art. 843 § 1 i 2 oraz art. 27-30 K.p.c.).

Powództwo podlega całemu wpisowi stosunkowemu zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398) – od pozwu w sprawie o prawa majątkowe pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Proszę zacząć od pisma do komornika z żądaniem umorzenia egzekucji i dołączyć dowód na cesję wierzytelności (firma windykacyjna na pewno dysponuje stosowną umową z bankiem).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »