Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić w sprawie przedłużonego ubezpieczenia?

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-03-31

W 2012 roku nabyłam pojazd z ważną polisą. Po 5 dniach zbyłam pojazd z równie ważną ochroną ubezpieczeniową. Nie dopełniłam obowiązku powiadomienia towarzystwa o fakcie zbycia pojazdu w obowiązującym terminie. Po 7 miesiącach została naliczona składka za kolejny rok ubezpieczenia. Wówczas drogą mailową zostały wysłane dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż owego pojazdu. Nastąpiła 3-letnia cisza, po czym otrzymałam nakaz zapłaty oraz pozew z firmy windykacyjnej na kwotę wysokości składki wraz z kosztami postępowania procesowego. Zamierzam złożyć odpis na pozew, prosiłabym o wskazówki, co ewentualnie powinnam w nim zawrzeć.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W pierwszej kolejności wskażę, że zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Termin ten liczy się od dnia wymagalności roszczenia, tj. terminu zapłaty składki. Bieg terminu przedawnienia przerywa m. in. złożenie pozwu do sądu (por. art. 123 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego). Jednakże jeśli przedawnienie zostało przerwane m.in. przez złożenie pozwu, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Upływu terminu przedawnienia sąd nie bierze pod uwagę z urzędu, ale dopiero na zarzut. Oznacza to, że żeby uchylić się od zapłaty z uwagi na przedawnienie, musi Pani przed sądem wskazać na przedawnienie, podnosząc tzw. zarzut. Jeśli będzie Pani formułować sprzeciw od nakazu zapłaty, powinna Pani podać, że roszczenie nie jest zasadne z uwagi na upływ terminu przedawnienia, a w zarzutach podać, iż zgłasza Pani zarzut przedawnienia.

Jeśli przedawnienie rzeczywiście nastąpiło, byłby to najbardziej skuteczny, o ile nie jedyny sposób na uchylenie się od zapłaty. Żeby jednak stwierdzić, czy termin przedawnienia upłynął, proszę sprawdzić, jaki termin zapłaty składki wyznaczono w wezwaniach do Pani, a następnie, kiedy został wniesiony pozew przez stronę przeciwną – jeśli te daty dzieli okres min. 3 lat, roszczenie jest przedawnione, o ile w międzyczasie nie uznawała Pani roszczenia, np. umawiając się na spłatę z ubezpieczycielem w określonym terminie czy w ratach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niestety sam fakt bycia właścicielem pojazdu jedynie przez 5 dni nie wpływa na Pani obowiązek zapłaty składki po automatycznym przedłużeniu umowy, jeśli nie poinformowała Pani zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Z ewentualnym roszczeniem może Pani występować dopiero do nabywcy pojazdu, o ile wiedział, że pojazd ma ważną polisę i sam też nie poinformował ubezpieczyciela o nabyciu pojazdu.

Po pierwsze wskażę, że Pani umowa ubezpieczenia musiała być zawarta przed 11 lutego 2012 r. Dla umów zawartych po 1 lutego 2012 r. obowiązuje zasada, że polisa zawarta przez jednego właściciela samochodu, w przypadku zbycia pojazdu, nie przedłuża się automatycznie (nawet jeśli nowy właściciel nie wypowiedział umowy, ale „przepisał umowę na siebie”). Reguluje to art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzmieniu po 1 lutego 2012 r. Przed tym dniem przepis brzmiał następująco:

„Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.

2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.

3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.

5. W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 2.

6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej”.

Art. 28 odpowiednio tu stosowany wedle wyżej zacytowanego art. 31 ust. 1 brzmiał przed 11 lutego 2012 r.:

„Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo

2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy, z uwzględnieniem art. 33”.

W Pani wypadku, ponieważ nikt nie powiadomił zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i nie wypowiedział umowy ubezpieczenia, uległa ona – zgodnie z powyższym przepisem – przedłużeniu.

Wydawałoby się, że jednak Pani nie powinno to już obchodzić i Pani dotyczyć. Niestety to właśnie na zbywcy spoczywa obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Obowiązek ten powinien być spełniony w terminie 30 dni od zbycia pojazdu. Do czasu natomiast takiego powiadomienia nabywca ze zbywcą ponoszą solidarnie odpowiedzialność za uiszczenie należnej składki. Jeśli zatem składka za okres po automatycznym przedłużeniu umowy stała się wymagalna jeszcze przed poinformowaniem przez Panią zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, Pani także będzie odpowiadała za jej zapłatę. Zgodnie z art. 32 w brzmieniu przed 11 lutego 2012 r.:

„Art. 32. 1. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

2. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

3. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4”.

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że zakład ubezpieczeń samodzielnie zdecyduje, czy zażąda zapłaty składki od zbywcy, czy nabywcy, czy może od obu łącznie (por. art. 266 Kodeksu cywilnego). Jeśli zażąda jej od Pani za okres, kiedy z ochrony korzystał już kolejny posiadacz pojazdu, od tego posiadacza będzie Pani mogła dochodzić zwrotu uiszczonej zakładowi ubezpieczeń składki (por. art. 376 § 1).

W przepisie wskazano, że zbywca ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki „należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia” o zbyciu. W takim razie może Pani żądać, by obciążono Panią tylko składką proporcjonalną do ilości dni, za które Pani ponosiła odpowiedzialność – to może być Pani drugi zarzut w sprzeciwie. Proszę go jednak poprzedzić określeniem „z ostrożności podnoszę także, że…” - bowiem to wyjaśnienie ma być aktualne tylko w razie nieuznania zarzutu przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »