Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możemy żądać od PZU wyższej odprawy pośmiertnej?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-11

Niedawno zmarł mój ojciec. Na początku lat 80. wykupił za 100 000 zł tzw. rentę odroczoną w PZU. Z tego tytułu otrzymywał świadczenie miesięczne w różnych kwotach. Zgodnie z polisą przysługuje tzw. odprawa pośmiertna na rzecz osoby uposażonej (moja mama, żona zmarłego). PZU wydało decyzję na kwotę ponad 1700 zł bez podania kryteriów stanowiących o wysokości zasiłku. Wydaje mi się, że to kwota zaniżona, podobnie jak poprzednio wypłacane miesięczne emerytury. Czy można żądać od PZU wyższej odprawy, jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Rozumiem, że PZU proponuje po prostu wartość nominalną świadczenia, tj. taką, jaka miałaby miejsce w latach 80., nie uwzględniając zmiany siły nabywczej pieniądza. Takie przypadki są dość częste i raczej samo PZU nie urealni świadczenia i będzie konieczność wystąpienia na drogę sądową. Obecnie od roku 1990 jest taka możliwości, a to z uwagi na wprowadzony do Kodeksu cywilnego art. 3581 § 3. Dla porządku zacytuję Panu cały przepis poniżej:

„Art. 3581 § 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.

§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 5. Przepisy § 2 i 3 nie uchybiają przepisom regulującym wysokość cen i innych świadczeń pieniężnych”.

Przepis ten pozwala w sytuacji, gdy wartość proponowanej przez ubezpieczyciela renty, emerytury, innego świadczenia jest rażąco niska na skierowanie pozwu pozew o zmianę umowy i o przyznanie świadczenia w urealnionej wysokości. Aby nie być gołosłowną, przytoczę Panu tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 roku, sygn. akt I CKN 720/98, w którym to wyroku sąd wyraźnie stwierdził, że „nominalne sumy składek uiszczonych ubezpieczycielowi w ramach umowy ubezpieczenia rent odroczonych mogą być waloryzowane na podstawie art. 3581 § 3 k.c. Ujemne skutki spadku wartości pieniądza nie mogą obciążać tylko jednej strony zawartej umowy. Stąd sądy orzekające, dokonując przerachowania świadczenia pieniężnego, powinny uwzględniać interesy obu stron umowy. Niezbędne jest jednak także dokonanie oceny konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego”.

Innym dość ogólnym, ale trafnym wyrokiem jest np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1991, sygn. akt I CR 789/90, gdzie powiedziano, że „od 1 października 1990 roku stan prawny (…) uległ (…) zmianie /por. art. 3571 i 3581 k.c. wprowadzony ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 55, poz.321// Przywrócona (...) została w kodeksie cywilnym klauzula »rebus sic stantibus« /art. 3571k.c./ oraz poważnie ograniczona zasada nominalizmu, odnosząca się do świadczeń pieniężnych /art. 3581 § 3 k.c./. Ta ostatnia zmiana, dotycząca ograniczenia zasady nominalizmu, zezwala Sądowi w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu świadczenia pieniężnego, jakim niewątpliwie jest świadczenie dotyczące wypłaty powodowi renty odroczonej przez pozwany Zakład, na zmianę wysokości świadczenia pieniężnego, po rozważeniu interesów obu stron oraz zasad współżycia społecznego, chociaż było ono ustalone w orzeczeniu lub umowie”.

Dlatego proszę najpierw napisać do PZU wniosek o podwyższenie świadczenia i powołać się na to, co wyżej Panu napisałam, a jeśli ubezpieczyciel nie podwyższy Panu świadczenia dobrowolni,e to niestety konieczne będzie wniesienie powództwa do sądu, ale na początek proszę napisać pismo, zdarza się, że ono samo wystarczy do satysfakcjonującego załatwienia sprawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »