Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wierzyciel może żądać zaspokojenia z darowanej nieruchomości?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-07-23

Czy art. 528 Kodeksu cywilnego jest ostatecznością, czy jest dla dłużnika jakieś wyjście, jeśli od kilku lat ciąży na nim dług, jest niewypłacalny i nie posiada żadnych nieruchomości? Dłużnik po śmierci ojca otrzymał w spadku część domu, ale darował tę część matce. Czy wierzyciel może żądać zaspokojenia z nieruchomości darowanej matce? Dodam jeszcze, że dłużnik jest bezrobotny.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Prawidłowo ustaliła Pani, iż w opisanym stanie faktycznym zastosowanie będą mogły mieć przepisy dotyczące skargi pauliańskiej, regulowane w art. 527-534 Kodeksu cywilnego. Jak stanowi art. 527 Kodeksu cywilnego:

„Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie budzi wątpliwości fakt, iż w omawianej sytuacji doszło do dokonania czynności prawnej (czyli darowania praw do spadku, czy też zrzeczenia się ich), która skutkowała pokrzywdzeniem wierzycieli. Na skutek tej czynności dłużnik stał się bowiem niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Co więcej, istnieje prawne domniemanie, że obdarowana wiedziała o działaniu z pokrzywdzeniem wierzycieli, a nawet jeśliby to domniemanie obalić, to w związku z tym, że czynność prawna była nieodpłatna, (jak słusznie Pani zauważyła) znajduje zastosowanie art. 528 Kodeksu cywilnego.

Podstawową przesłanką zastosowania instytucji skargi pauliańskiej będzie jednak wiedza wierzyciela, iż dłużnik dokonał czynności prawnej z jego pokrzywdzeniem. Zatem, w sytuacji kiedy wierzyciel (lub komornik) wiedzy takiej nie uzyska istnieje szansa na upływ terminu przedawnienia wynoszący 5 lat od dokonania czynności prawnej, czyli zrzeczenia się praw do spadku, czy też darowania ich.

Jeśli jednak okazałoby się, że wierzyciel zdobędzie wiedzę o dokonaniu czynności prawnej z jego pokrzywdzeniem, może on żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Oznacza to, że po przeprowadzeniu postępowania pauliańskiego przed sądem, możliwa będzie egzekucja z części ułamkowej nieruchomości, którą odziedziczyłby dłużnik, gdyby nie dokonał darowizny na rzecz matki. Komornik dokona wówczas wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, powiadomi pozostałych współwłaścicieli i będzie uprawniony do przeprowadzenia licytacji części nieruchomości. Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się bowiem zgodnie z art. 1004 Kodeksu postępowania cywilnego odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Jeśli chodzi zaś o wyjście dla dłużnika, który jest niewypłacalny i nie ma perspektyw na spłatę zadłużenia, możliwe jest przeprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli upadłość konsumencką) reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Postępowanie to polega na umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej, po przeprowadzeniu licytacji jej majątku (poza majątkiem nie podlegającym zajęciu) i częściowym zaspokojeniu wierzycieli. Główną przesłanką przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest znalezienie się osoby fizycznej w stanie niezawinionej niewypłacalności. Niezawiniona niewypłacalność to stan, w którym dłużnik z przyczyn niezależnych od niego (np. choroby, wypadku, czy też utraty pracy) nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

O ile instytucja upadłości konsumenckiej przez dość długi czas była instytucją martwą, o tyle w ostatnich latach na skutek zmiany przepisów, jej przeprowadzenie stało się znacznie łatwiejsze i obecnie wiele spraw rozpatrywanych jest na korzyść niewypłacalnych dłużników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »