Czy obowiązkiem geodety jest zapoznanie się ze wszystkimi mapami i dokumentami?

Czy geodeta biegły sądowy ma obowiązek weryfikacji dokumentów otrzymanych przez jedną ze stron, czy otrzymując informację o innych mapach, ma obowiązek wystąpić do wydziału geodezji w celu otrzymania ich? Czy otrzymując informacje, iż inni geodeci pracujący na tym terenie wykryli błąd geodezyjny, musi to uwzględnić i ewentualnie sprawdzić? Jakie konsekwencje może ponieść geodeta, jeśli nie wykonał pracy prawidłowo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy obowiązkiem geodety jest zapoznanie się ze wszystkimi mapami i dokumentami?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Opinia biegłego geodety sądowego

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, po wydaniu przez biegłego opinii na piśmie sąd co do zasady przesyła jej odpis stronom celem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, chociaż żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie nakłada na sąd takiego obowiązku. Jeżeli strony zgłosiły zastrzeżenia, sąd jest zobowiązany wezwać na rozprawę biegłego celem ustnego wyjaśnienia złożonej opinii (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1998 r., sygn. akt II UKN 220/98). Jeżeli pomimo ustnych wyjaśnień złożonych przez biegłego, strona w dalszym ciągu zgłasza zastrzeżenia i są one uzasadnione, sąd może powołać innego biegłego. Samo niezadowolenie strony z dotychczas złożonej opinii lub subiektywne przekonanie co do stanu zdrowia strony nie może stanowić podstawy powoływania opinii kolejnych biegłych (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 20/99 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt III AUa 279/99).

W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan do dokładnym i pełnym zapoznaniu się z opinią biegłego wystąpić do sądu o wezwanie biegłego na rozprawę celem złożenia ustnych wyjaśnień i wskazania, dlaczego biegły ograniczył się jedynie do map przedłożonych przez drugą stronę, z punktu widzenia Pana interesu najbardziej niekorzystnego, pomijając przy tym mapy składane przez Pana.

Według orzeczenia SN z 11 lipca 1969 r. (sygn. akt I CR 140/69, OSNP 1970, nr 5, poz. 85) zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego biegłemu materiału sprawy.

„Sąd nie jest związany opinią biegłego (biegłych) i ocenia ją na podstawie art. 233. Swoistość tej oceny jednak polega na tym, że nie chodzi tu o kwestię wiarygodności, jak przy dowodzie z zeznań świadków i stron, lecz o pozytywne lub negatywne uznanie wartości rozumowania zawartego w opinii i uzasadnienie, dlaczego pogląd biegłego trafił lub nie do przekonania sądu. Z jednej strony, konieczna jest kontrola z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania i źródeł poznania, z drugiej — istotną rolę odgrywa stopień zaufania do wiedzy reprezentowanej przez biegłego (por. W. Ossowski, Uwagi o korzystaniu z biegłych w sprawach cywilnych, NP 1960, nr 10, s. 1350). Sąd może oceniać opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności. Może pomijać oczywiste pomyłki czy błędy rachunkowe. Nie może jednak nie podzielać merytorycznych poglądów biegłego czy zamiast nich wprowadzać własne stwierdzenia (por. orz. SN z 19 grudnia 1990 r., I PR 148/90, OSP 1991, nr 11–12, poz. 300)” (M. Jędrzejewska i in., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2007).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontrola opinii biegłego geodety

Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1970 r. (sygn. akt I CR 224/70, Biul. SN 1970, nr 11, poz. 203) kontrola opinii biegłego powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości — z punktu widzenia wymagań logiki i zasad doświadczenia życiowego — rozumowania przeprowadzonego w jej uzasadnieniu (art. 285), które doprowadziło do wydania przez biegłego takiej, a nie innej opinii.

W chwili obecnej powinien Pan dążyć do tego, by sąd wezwał biegłego na rozprawę, kierując zastrzeżenia do wydanej przez biegłego opinii. Proszę zwrócić uwagę na czas do wniesienia zastrzeżeń. Co do zasady sąd, wysyłając opinię, w piśmie przewodnim wskazuje termin do wniesienia zastrzeżeń. Nie wniesienie zastrzeżeń spowoduje, iż późniejsze Pana zarzuty mogą zostać pominięte jako spóźnione. W treści zastrzeżeń proszę skupić się na nieobiektywności biegłego wskazując, iż doszło do pominięcia Pana dokumentów, a tym samym wydania opinii na podstawie dokumentów, które nie oddają pełnego stanu faktycznego.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, by przy takich zarzutach sąd nie wezwał biegłego na rozprawę celem wyjaśnienia odmowy uwzględnienia Pana dokumentów, a nadto oceny pracy biegłego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »