Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy obowiązkiem geodety jest zapoznanie się ze wszystkimi mapami i dokumentami?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-20

Czy geodeta biegły sądowy ma obowiązek weryfikacji dokumentów otrzymanych przez jedną ze stron, czy otrzymując informację o innych mapach, ma obowiązek wystąpić do wydziału geodezji w celu otrzymania ich? Czy otrzymując informacje, iż inni geodeci pracujący na tym terenie wykryli błąd geodezyjny, musi to uwzględnić i ewentualnie sprawdzić? Jakie konsekwencje może ponieść geodeta, jeśli nie wykonał pracy prawidłowo?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, po wydaniu przez biegłego opinii na piśmie sąd co do zasady przesyła jej odpis stronom celem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, chociaż żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie nakłada na sąd takiego obowiązku. Jeżeli strony zgłosiły zastrzeżenia, sąd jest zobowiązany wezwać na rozprawę biegłego celem ustnego wyjaśnienia złożonej opinii (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1998 r., sygn. akt II UKN 220/98). Jeżeli pomimo ustnych wyjaśnień złożonych przez biegłego, strona w dalszym ciągu zgłasza zastrzeżenia i są one uzasadnione, sąd może powołać innego biegłego. Samo niezadowolenie strony z dotychczas złożonej opinii lub subiektywne przekonanie co do stanu zdrowia strony nie może stanowić podstawy powoływania opinii kolejnych biegłych (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 20/99 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt III AUa 279/99).

W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinien Pan do dokładnym i pełnym zapoznaniu się z opinią biegłego wystąpić do sądu o wezwanie biegłego na rozprawę celem złożenia ustnych wyjaśnień i wskazania, dlaczego biegły ograniczył się jedynie do map przedłożonych przez drugą stronę, z punktu widzenia Pana interesu najbardziej niekorzystnego, pomijając przy tym mapy składane przez Pana.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Według orzeczenia SN z 11 lipca 1969 r. (sygn. akt I CR 140/69, OSNP 1970, nr 5, poz. 85) zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego biegłemu materiału sprawy.

„Sąd nie jest związany opinią biegłego (biegłych) i ocenia ją na podstawie art. 233. Swoistość tej oceny jednak polega na tym, że nie chodzi tu o kwestię wiarygodności, jak przy dowodzie z zeznań świadków i stron, lecz o pozytywne lub negatywne uznanie wartości rozumowania zawartego w opinii i uzasadnienie, dlaczego pogląd biegłego trafił lub nie do przekonania sądu. Z jednej strony, konieczna jest kontrola z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania i źródeł poznania, z drugiej — istotną rolę odgrywa stopień zaufania do wiedzy reprezentowanej przez biegłego (por. W. Ossowski, Uwagi o korzystaniu z biegłych w sprawach cywilnych, NP 1960, nr 10, s. 1350). Sąd może oceniać opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności. Może pomijać oczywiste pomyłki czy błędy rachunkowe. Nie może jednak nie podzielać merytorycznych poglądów biegłego czy zamiast nich wprowadzać własne stwierdzenia (por. orz. SN z 19 grudnia 1990 r., I PR 148/90, OSP 1991, nr 11–12, poz. 300)” (M. Jędrzejewska i in., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2007).

Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1970 r. (sygn. akt I CR 224/70, Biul. SN 1970, nr 11, poz. 203) kontrola opinii biegłego powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości — z punktu widzenia wymagań logiki i zasad doświadczenia życiowego — rozumowania przeprowadzonego w jej uzasadnieniu (art. 285), które doprowadziło do wydania przez biegłego takiej, a nie innej opinii.

W chwili obecnej powinien Pan dążyć do tego, by sąd wezwał biegłego na rozprawę, kierując zastrzeżenia do wydanej przez biegłego opinii. Proszę zwrócić uwagę na czas do wniesienia zastrzeżeń. Co do zasady sąd, wysyłając opinię, w piśmie przewodnim wskazuje termin do wniesienia zastrzeżeń. Nie wniesienie zastrzeżeń spowoduje, iż późniejsze Pana zarzuty mogą zostać pominięte jako spóźnione. W treści zastrzeżeń proszę skupić się na nieobiektywności biegłego wskazując, iż doszło do pominięcia Pana dokumentów, a tym samym wydania opinii na podstawie dokumentów, które nie oddają pełnego stanu faktycznego.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, by przy takich zarzutach sąd nie wezwał biegłego na rozprawę celem wyjaśnienia odmowy uwzględnienia Pana dokumentów, a nadto oceny pracy biegłego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »