Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-10-05

W 2003 r. wzięłam kredyt. Po roku moja sytuacja się pogorszyła. Później więc dług trafił do komornika, a ten w 2013 r. sprawę umorzył. Czy przedawnienie liczy się od umorzenia czy od wyroku sądu? Obecnie dostałam pismo od firmy windykacyjnej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

Kiedy bieg przedawnienia przerywa się?

Na mocy art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.):

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

„Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone”.

Czy przerwanie biegu przedawnienia może następować wielokrotnie?

Zatem wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji będące czynnością przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń, które miało na celu bezpośrednio dochodzenie zasądzonego roszczenia, przerwało bieg terminu przedawnienia (art. 123 § 1 ust. 1 K.c.). Dopóki postępowanie komornicze nie zostało zakończone, przedawnienie nie biegło (art. 124 § 2 K.c.). Zaczęło ono biec na nowo po przerwie spowodowanej wszczęciem egzekucji od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 124 § 1 K.c.).

„Użyty przez ustawodawcę zwrot »biegnie na nowo« oznacza, że termin przedawnienia przewidziany dla konkretnego roszczenia biegnie od początku. Upływ terminu przedawnienia, który miał miejsce przed przerwaniem, nie jest brany pod uwagę. Przerwanie biegu przedawnienia może następować wielokrotnie„ (Brzozowski, Komentarz do art. 124 K.c., red. K. Pietrzykowski, 2013).

W doktrynie istnieje spór, czy dniem zakończenia postępowania jest dzień wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, czy dzień jego uprawomocnienia. Wydaje się, że przeważa pogląd drugi (por. P. Sobolewski, Komentarz do art. 124 K.c., red. Osajda, 2014).

Po ilu latach od umorzenia postępowania komorniczego roszczenie przedawnia się?

Odnosząc się do Pani sytuacji, należy stwierdzić, że od 2013 r., kiedy to postępowanie komornicze zostało umorzone (konkretnie od daty jego uprawomocnienia bądź według niektórych poglądów, jego wydania), bieg terminu przedawnienia zaczął biec na nowo, tj. od początku. Upływ terminu przedawnienia, mający miejsce przed wszczęciem egzekucji, nie jest już brany pod uwagę. Zatem roszczenie przedawni się dopiero po 10 latach (na mocy art. 125 § 1 K.c. „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, orzeczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu” – tu: odsetki określone w wyroku „do dnia zapłaty”).

Proszę jednak zwrócić uwagę, że bieg terminu przedawnienia przerywa się co do tych konkretnie dochodzonych roszczeń. Jeśli zatem postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte co do konkretnej kwoty wynikającej z wyroku, kwoty naliczone dzisiaj przez firmę windykacyjną ponad te uwzględniane w wyroku i egzekucji przedawniają się odrębnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedawnienie odsetek ustawowych

Fakty są następujące. Wyrok sądu: 2003 r., egzekucja komornicza: początek 2004 r., jej umorzenie: 2011 r. (wierzyciel zmarł), wznowienie egzekucji przez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »