Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-22

Czy do umowy o poufności potrzebna jest inna umowa? Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

O ile dobrze rozumiem, łączy z Pana z drugą stroną jakaś forma współpracy i w związku z tym ma być czy też jest podpisana druga umowa o zachowaniu poufności.

Otóż, umowa o poufności może być oddzielną umową, nie musi być stricte połączona z istnieniem np. drugiej pisemnej umowy, może też być klauzulą w innej umowie – to też często występujące rozwiązanie.

Co do zasady bowiem większość umów w polskim prawie nie musi mieć w ogóle charakteru pisemnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 60 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Można zatem nawiązać współpracę z innym podmiotem bez istnienia pisemnej umowy i potem zawrzeć pisemną umowę o poufności – wydaje mi się, że o to chodzi w pytaniu Pana.

Dodam, że generalnie zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy handlowej drugiej strony umowy, jeśli taką poznają.

Mówi o tym precyzyjnie art. 11 ustawy, który poniżej w całości Panu cytuję:

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Ponieważ to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że coś było tajemnicą przedsiębiorstwa, wykształciła się właśnie praktyka podpisywania umów o zachowaniu poufności. Z tego też względu dla przedsiębiorcy lepiej, aby była pisemna umowa określająca zasady współpracy, bo wtedy łatwiej udowodnić, do czego druga strona mogła czy też miała dostęp.

Jeśli nie o to chodziło Panu w pytaniu, proszę o kontakt.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »