Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Autor: Katarzyna Siwiec

Czy do umowy o poufności potrzebna jest inna umowa? Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze rozumiem, łączy z Pana z drugą stroną jakaś forma współpracy i w związku z tym ma być czy też jest podpisana druga umowa o zachowaniu poufności.

Otóż, umowa o poufności może być oddzielną umową, nie musi być stricte połączona z istnieniem np. drugiej pisemnej umowy, może też być klauzulą w innej umowie – to też często występujące rozwiązanie.

Co do zasady bowiem większość umów w polskim prawie nie musi mieć w ogóle charakteru pisemnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 60 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Można zatem nawiązać współpracę z innym podmiotem bez istnienia pisemnej umowy i potem zawrzeć pisemną umowę o poufności – wydaje mi się, że o to chodzi w pytaniu Pana.

Dodam, że generalnie zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy handlowej drugiej strony umowy, jeśli taką poznają.

Mówi o tym precyzyjnie art. 11 ustawy, który poniżej w całości Panu cytuję:

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Ponieważ to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że coś było tajemnicą przedsiębiorstwa, wykształciła się właśnie praktyka podpisywania umów o zachowaniu poufności. Z tego też względu dla przedsiębiorcy lepiej, aby była pisemna umowa określająca zasady współpracy, bo wtedy łatwiej udowodnić, do czego druga strona mogła czy też miała dostęp.

Jeśli nie o to chodziło Panu w pytaniu, proszę o kontakt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl