Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długość klauzuli wykonalności

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-05-25 • Aktualizacja: 2021-06-28

Kilkanaście lat temu wpadłem w pułapkę kredytową. Od 10 lat mam zajęcia komornicze. Czy przedawnienie następuje po 10 latach? Jaka jest długość klauzuli wykonalności? Jak to załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długość klauzuli wykonalności

Przedawnienie roszczeń

Prawdą jest, że roszczenia, w tym stwierdzone prawomocnym wyrokiem, ulegają przedawnieniu. Wynika to z polskiego Kodeksu cywilnego, który stanowi m.in.:

„Art. 117. § 1 Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Art. 118 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

To są zasady ogólne.

W art. 125 stwierdza się, że „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia

Jednakże to nie wszystko. Przepisy przewidują, że w pewnych okolicznościach bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W Pana przypadku nie ma mowy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. A zatem możliwe jest tylko jego przerwanie.

Przerwanie biegu przedawnienia wywołuje ten skutek, ze do czasu trwania przyczyny przerwanie termin przedawnienia nie biegnie, a po ustaniu przyczyny przerwania zaczyna on swój bieg od nowa. W przypadku prawomocnego wyroku ponownie wynosi ono lat 10.

W Pana sytuacji wszczęcie egzekucji sądowej( komorniczej ) spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Dopóki ona trwa przedawnienie nie biegnie. Jeżeli zostanie zakończona, a nie dojdzie do zaspokojenia wierzyciela – przedawnienie do niezaspokojonej części rozpoczyna swój bieg na nowo.

Wierzyciel może w ciągu kolejnych 10 lat złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i ponownie doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia.

Klauzula wykonalności i egzekucja

Od 10 lat ma Pan zajęcie komornicze. Oznacza to, że wyrok zapadł 10 lub więcej lat temu. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel uzyskał klauzule wykonalności i wszczął egzekucje.

Jeżeli wniosek o klauzulę wierzyciel złożył w ciągu 10 lat od uprawomocnienia się wyroku, to przerwał bieg przedawnienia. Obecnie trwa egzekucja w oparciu o taki wyrok z klauzulą. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by doszło do jakiegokolwiek przedawnienia. Jego bieg został przerwany przez wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz ponownie przez wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »