Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Drogi wyjścia ze współwłasności

Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-14

Na mocy postanowienia sądu moja mama i ciotka nabyły spadek (mieszkanie). Ciotka utrzymuje się z najniższej emerytury i ledwo wiąże koniec z końcem, ale uparła się, że tego mieszkania nie sprzeda i nie opuści i niestety już na chwilę obecną ma zaległości w spółdzielni mieszkaniowej z racji niezapłaconego czynszu. Mama boi się, że za moment zapuka do niej komornik ze spółdzielni. Co w tej sytuacji można zrobić? Jakie są drogi wyjścia ze współwłasności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani mama wspólnie z ciotką na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nabyła udział w spadku. Ciotka z uwagi na niską emeryturę ledwo wiąże koniec z końcem. W skład spadku wchodzi mieszkanie, którego ciotka nie chce opuścić, ale które zadłuża.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani mama jako spadkobierca jest współwłaścicielem mieszkania, co powoduje, że także zobowiązana jest do uiszczania czynszu w wielkości wynikającej z przysługującego jej udziału. Powyższe wynika wprost z treści art. 207 K.c., zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Już choćby z tego powodu, by nie obciążać Pani mamy kosztami związanymi z utrzymaniem mieszkania (opłaty, które właściciele są zobowiązani uiszczać do zarządcy budynku), należałoby zastanowić się, czy nie dążyć do zniesienia współwłasności poprzez przeprowadzenie postępowania o dział spadku.

Dróg wyjścia ze współwłasności jest kilka:

Po pierwsze, Pani mama może domagać się przyznania nieruchomości na jej wyłączną własność, aczkolwiek należy zauważyć, że ciotka może domagać się wówczas jej spłaty. O ile współwłaściciele nie dojdą do porozumienia w zakresie wartości nieruchomości, według której miałaby nastąpić spłata, sąd zmuszony będzie dopuścić dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wyceny nieruchomości i na tej podstawie ustali wysokość spłaty. Na pewno jednym z argumentów przemawiających za przyznaniem nieruchomości Pani mamie jest jego zadłużanie przez ciotkę.

Drugim sposobem jest domaganie się działu spadku poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączną własność ciotki, z tą różnicą, że ciotka ma spłacić Pani mamę. Analogicznie, jak w przypadku pierwszego sposobu, w sytuacji braku porozumienia się co do wartości nieruchomości, według której miałaby nastąpić spłata, sąd zmuszony będzie dopuścić dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wyceny nieruchomości i na tej podstawie ustali wysokość spłaty.

Zasadnym jest jednak wskazanie, iż przejęcie na własność nieruchomości powodować będzie konieczność wnoszenia opłat do spółdzielni z tytułu użytkowania lokalu. Poszczególne spłaty, o których mowa powyżej, mogą być natomiast potrącane przez osobę przejmującą udział drugiej strony, pod warunkiem, że zostaną spłacone na dzień wydania postanowienia o dziale spadku.

Trzeci sposób polega na „zrzeczeniu” się przez mamę udziału na rzecz ciotki. Mielibyśmy wówczas do czynienia z tzw. darowizną udziału. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o dziale spadku, względnie z chwilą podpisania aktu notarialnego w tym zakresie, Pani mama nie byłaby współwłaścicielem mieszkania, a tym samym nie byłaby zobowiązana partycypować w kosztach jego utrzymania.

Czwarty sposób zniesienia współwłasności, w mojej ocenie najmniej korzystny pod kątem finansowym, polega na zniesieniu współwłasności na skutek sprzedaży nieruchomości przez komornika. Należy bowiem przyjąć, iż nawet gdyby do sprzedaży doszło z każdych 100 000 zł współwłaściciele będą stratni około 25 000 zł (oczywiście odpowiednio do przysługujących im udziałów). O ile żadna ze stron nie będzie chciała nieruchomości, względnie nie będzie mogła jej przejąć na własność z uwagi na niemożność spłaty drugiej strony sprzedaż taka będzie możliwa.

Reasumując, jak Pani widzi możliwości jest kilka. Nie można jednocześnie nie wspomnieć o sytuacji, kiedy Pani mama przejmie mieszkanie na wyłączną własność, jednak ciotka nie będzie chciała się z niego wyprowadzić. Wówczas pozostanie jedynie droga egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dopisanie partnera do własności nieruchomości

Wybudowaliśmy w latach 1999-2002 dom. Jednak w akcie notarialnym domu figuruje moja konkubina, która pozostaje ze mną w związku partnerskim od 40...

Co zrobić żeby znieść współwłasność domu?

Oboje z mężem jesteśmy właścicielami domu, każdy w 50% (dom kupiliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego). Dom jest obciążony kredytem...

Wynajęcie nieruchomości przez współwłaściciela

Dostałem po śmierci cioci w spadku pół domu. Druga połowa była wujka i stała się własnością jego nieślubnego syna. Taki wpis widnieje...

Działka rolna, zasady korzystania ze współwłasności

Jestem współwłaścicielem ułamkowej części działki rolnej o powierzchni ok. 0,5 ha. Mój udział to 50%, pozostałe udziały to siostra 16,7%...

Jak oczyścić księgę wieczystą mieszkania?

W 2007 r. z ówczesnym partnerem kupiliśmy wspólnie mieszkanie na kredyt. Niestety rozstaliśmy się. Chcę sprzedać to mieszkanie (mam zgodę...

Likwidacja przedawnionej hipoteki

W księdze wieczystej jest wpisana hipoteka z tytułu nabycia budynków, jestem już trzecim z kolei właścicielem budynków. Nie zostały zapłacone...

Współwłasność domu z partnerem, jak wyodrębnić swoją cześć?

Kupiłam dom z moim partnerem po połowie udziałów. Podczas podpisania aktu notarialnego notariusz zapomniał zapytać o akt rozwodu pana X, więc nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »