Eksmisja dorosłej córki która nie chce iść do pracy

• Data: 2022-05-13 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Moja córka (40 lat) po powrocie z Anglii (10 lat temu) nie pracuje do tej pory, wyszukując różne przyczyny tego stanu rzeczy. Z roku na rok przekłada pójście do pracy, niestety przy pomocy mojej żony. Na moje pytania dotyczące zmiany tej sytuacji zawsze są te same odpowiedzi, czyli jak na wstępie. Jak na 40 lat życia (skończone studia), kilkuletnia praca w Anglii to za mało, nawet dodając ok. 2 lata pracy w RP. Proszę o poradę, gdzie dokładnie złożyć sprawę o eksmisję i co jest niezbędne (dokumenty) do tego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja dorosłej córki która nie chce iść do pracy

Wypowiedzenie córce umowy użyczenia mieszkania

W mojej ocenie – o ile mieszkanie stanowi współwłasność Pana i żony, o tyle nie może Pan samodzielnie, skutecznie wypowiedzieć użyczenia, chyba że będzie Pan dysponował zgodą małżonki. Wypowiedzenie stanowi bowiem czynność przekraczającą zwykły zarząd. Wprawdzie brak jest ustawowej definicji pojęć czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zwykły zarząd, niemniej przyjmuje się, że czynnościami zwykłego zarządu są wszelkie czynności mające na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzanie nią dla umożliwienia korzystania z niej i pobierania pożytków – zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Tym samym wypowiedzenie stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Zakładając, że żona wyrazi zgodę, konieczne będzie wypowiedzenie umowy użyczenia.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jako, że umowa użyczenia de facto między Państwem nie była zawarta, a jedynie wynikała z domniemania faktycznego przyjąć należy, iż córka ma możliwość korzystania z mieszkania w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy objętej użyczeniem. Innymi słowy może w mieszkaniu przebywać celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak dokładania się do opłat przez córkę pozostającą bez pracy

Jak mniemam, córka narusza swym zachowaniem przepis art. 713 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, a w takiej sytuacji użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na naganne, jak Pan wskazuje, zachowania córki.

W chwili obecnej zasadne byłoby skierowanie do córki pisma, w którym wypowiadają Państwo umowę użyczenia.

Lokal socjalny dla córki

Państwo jako „właściciele” mieszkania mają wyłączne prawo do władania swoją nieruchomością i w związku z tym przysługuje Państwo prawo wystąpienia z żądaniem o nakazanie pozwanej córce opróżnienia wraz z rzeczami i osobami których prawa reprezentuje i wydanie temuż zajmowanego lokalu mieszkalnego z jednoczesnym wskazaniem, iż córce nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

Pozew o eksmisję córki

Reasumując, przysługuje Państwu prawo do wystąpienia z pozwem o eksmisję. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Sądem właściwym jest sąd położenia nieruchomości. Opłata sądowa w przypadku wygranej sprawie będzie Państwu zwrócona przez córkę. Trzeba jednak wskazać, iż na tym etapie samo uzyskanie wyroku nie pozwoli na jego realizację, bowiem z uwagi na pandemię nie ma możliwości realizowania wyroków eksmisyjnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »