Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Eksmisja osoby przebywającej w szpitalu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-09-08

Mój tata ma wyznaczoną eksmisję na piątek. O eksmisji dowiedział się od pani z opieki społecznej. Otrzymał również pismo, jak domniemywa od komornika, o eksmisji, ale pismo zaginęło na poczcie. Do tego tata wczoraj trafił do szpitala i dzisiaj przeszedł operacje. Nie wiadomo, jak długo będzie w szpitalu. Miał dwie propozycje lokalu socjalnego, ale odrzucił, bo nie nadawały się do zamieszkania dla chorej osoby, jaką jest. Czy można jakoś zablokować tą eksmisję do czasu powrotu taty ze szpitala?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, iż sytuacja jest mocno kłopotliwa, niestety w chwili obecnej nie ma już wielkich szans na zapobieżenie eksmisji.

Powinna Pani sprawdzić jak uchwała rady gminy reguluje kwestie składania ofert na lokale. W większości gmin uchwały stanowią, iż gmina oferuje lokal jedynie dwukrotnie. Po odrzuceniu drugiej propozycji gmina zostaje zwolniona z obowiązku dostarczania lokalu socjalnego. Jeżeli więc sąd w toku postępowania o eksmisję ustalił, że najemcy przysługuje prawo do lokalu socjalnego, ale zainteresowany odrzuci ofertę zawarcia umowy najmu takiego lokalu złożoną przez gminę, wówczas eksmisja może, a nawet będzie wykonana do pomieszczenia tymczasowego w oparciu o art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania cywilnego i art. 1046 § 4, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Pomieszczenie tymczasowe, które musi zapewnić gmina stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, powinno:  być pomieszczeniem nadającym się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Natomiast stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, tymczasowe pomieszczenie powinno:

  • posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,
  • posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
  • posiadać możliwość ogrzewania,
  • posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,
  • zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Tak więc komornik niestety może, a nawet nie ma wyboru i musi wyeksmitować tatę do noclegowni, o czym poinformuje gminę, a ta będzie zobowiązana znaleźć lokal tymczasowy dla Taty.

W chwili obecnej można zrobić tylko dwie rzeczy, złożyć kolejną skargę na czynności komornika o podjęciu przez niego działań eksmisyjnych, ze wskazaniem, iż nie poinformował on strony o dacie eksmisji, powołując się na zaświadczenie o zagubieniu przesyłki. Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników, pisma skierowane do stron i innych osób w toku postępowania egzekucyjnego należy doręczać za potwierdzeniem odbioru, które komornik dołącza do akt sprawy. Jeżeli brak jest „zwrotki”, nie zostało dokonane prawidłowe doręczenie i moim zdaniem komornik nie powinien wykonywać zaplanowanej czynności.

Niestety taka skarga nie wstrzyma komornika. I druga rzecz to zorganizowanie „komitetu protestacyjnego” przed mieszkaniem w dacie eksmisji, by komornik odstąpił od podejmowania czynności w tej dacie. Niestety za takie zachowanie grozi odpowiedzialność karna.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z§ 9 art. 1046 Kodeksu, „przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę, pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu ruchomości, i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika”.

I jeszcze § 10 tegoż samego artykułu. „Jeżeli na wezwanie dozorcy dłużnik w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, nie odbierze ruchomości, sąd na wniosek dozorcy i po wysłuchaniu dłużnika nakaże ich sprzedaż, a jeżeli ruchomości nie przedstawiają wartości handlowej lub sprzedaż okaże się bezskuteczna, sąd wskaże inny sposób rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich zniszczenia”.

Tak więc bardzo mi przykro, ale pobyt w szpitalu nie jest przeciwwskazaniem do opróżnienia lokalu i eksmisja jest dopuszczalna nawet pod nieobecność lokatora.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »