Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak nie narażać matki na wizyty komornika?

Autor: Marek Gola

Z sądu karnego dostanę za miesiąc wyrok więzienia w zawieszeniu oraz nakaz naprawy szkody. Obecnie wyprowadziłem się od żony i mieszkam pod innym adresem, u swojej matki. Jak zamieszkać i się zameldować, aby nie narażać matki na wizyty komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wizyty komornika

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wizyty komornika będą występowały dopiero wówczas gdy nie będzie Pan realizował nałożonego na Pana obowiązku naprawienia szkody. Jeżeli obowiązek taki będzie Pan realizował, nie da Pan powodu do wszczynania postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu. Nie da się zameldować w mieszkaniu mamy w taki sposób, że wiedzy o tym nie będzie miał komornik. Komornik ma bowiem wgląd do każdej bazy danych i tym samym nie może Pani legalnie zameldować się u mamy, a jednocześnie być niewidocznym dla komornika.

Zobacz też: Czy komornik może zająć konto matki za długi syna

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Co istotne w treści pytania wskazuje Pan na jedną istotną kwestię. Mianowicie podnosi Pan, że kara pozbawienia wolności ma być względem Pana orzeczona w zawieszeniu. Istotne znaczenie dla Pana ma treść art. 75 § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Innymi słowy sąd może zarządzić, a nie zarządza. Mamy zatem do czynienia z fakultatywnością po stronie sądu.

W pierwszej kolejności jednak kurator zawodowy udzieli Panu jako skazanemu upomnienia pisemnego. Na to będzie miał Pan prawo ustosunkować się do takiego upomnienia i podać przyczyny opóźnienia.

Powyższe znajduje wyraz w literaturze, zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)”.

Innymi słowy uchylenie się od obowiązku naprawienia szkody nic Panu nie da, a jedynie może w swych skutkach doprowadzić do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zawieszonej wyrokiem sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl