Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak udowodnić działanie niezgodne z umową, ale niepotwierdzone na piśmie?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-23

Współpracowaliśmy z firmą w zakresie pośrednictwa finansowego. Podpisaliśmy umowę lojalnościową, w której zawarliśmy zapis: „Kontrahent zobowiązuje się, iż w okresie obowiązywania umowy i w okresie 12 miesięcy od dnia jej wygaśnięcia nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej względem firmy”. Dokonaliśmy również zapisu, w którym określiliśmy karę umowną. W tej chwili mamy informacje, że pośrednio nasz kontrahent rozpoczął działalność konkurencyjną w jednej firmie i w drugiej rozpoczyna. Nie została między nami rozwiązana umowa. Te firmy między sobą działają w oparciu o umowę słowną. Wobec tego nie wiemy, jak mamy udowodnić działanie konkurencyjne. Czy możemy dokonać wglądu w dokumenty finansowe kontrahenta, czy wystawia rachunki do firm konkurencyjnych, bądź czy jest inna metoda, aby udowodnić działanie konkurencyjne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie ma podstawy prawnej, która upoważniałaby Państwa do wglądu do dokumentów finansowych kontrahenta. W postępowaniu przedprocesowym nie macie Państwo żadnych możliwości ich uzyskania, poza okazaniem ich przez kontrahenta z własnej dobrej woli. Gdyby uzyskali Państwo pewność, że łamanie zakazu konkurencji ma miejsce, mogliby Państwo wezwać stronę umowy do zapłaty kary umownej i wezwać, w razie podważania jej podstaw, do przedłożenia dokumentów finansowych firmy.

W samym procesie sprawa wygląda już nieco inaczej. Po pierwsze obok żądania przedstawienia dokumentów finansowych przeciwnika w mojej ocenie do postępowania powinni Państwo zdobyć jeszcze inne dowody na łamanie zakazu konkurencji, by Państwa stanowisko wydawało się przekonujące jeszcze przed tym przedstawieniem. Być może działalność detektywa: sprawozdanie z jego działań (np. przesłuchiwania osób), fotografie, jego przesłuchanie w przedmiocie podjęcia przez kontrahenta działalności konkurencyjnej byłyby dobrymi dowodami. Warto także napisać już po zdobyciu sprawozdania detektywa do firm, w których pracuje kontrahent, z zapytaniem, czy rzeczywiście taka współpraca ma miejsce. Obok tego – jak już wspomniałam – mogą Państwo złożyć w pozwie wniosek, by sąd zobowiązał pozwanego do przedstawienia określonych dokumentów finansowych firmy z danego okresu pod rygorem oceny odmowy przedstawienia dowodu. Zgodnie z art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 233. § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu”.

Jeśliby kontrahent nie przedstawił żądanych dokumentów, sąd będzie mógł przyjąć łamanie zakazu konkurencji w szczególności, gdy potwierdzą to jeszcze inne dowody. Trzeba wspomnieć, że zgodnie z art. 231 „sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne)”.

Warto nadmienić, iż sąd może badać całość ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa, gdy wyciąg uzna za niewystarczający. Zgodnie z art. 249:

„Art. 249. § 1. W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powołania się jednej ze stron na księgi i dokumenty przedsiębiorstwa, należy je przedstawić sądowi, jeżeli sąd uzna wyciąg za niewystarczający.

§ 2. Gdy zachodzi istotna trudność w dostarczeniu ksiąg do sądu, sąd może przejrzeć je na miejscu lub zlecić sędziemu wyznaczonemu ich przejrzenie i sporządzenie niezbędnych wyciągów”.

Ponadto w pozwie mogą Państwo złożyć wniosek o przedstawienie odpowiednich ksiąg przez kontrahentów Państwa kontrahenta. Na podstawie art. 248:

„Art. 248. § 1. Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne.

§ 2. Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu”.

Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności odmowy, skaże osobę trzecią na grzywnę. Osoba trzecia ma prawo żądać zwrotu wydatków połączonych z przedstawieniem dokumentu (art. 251).

W przypadku gdyby wszystkie możliwe do zebrania przez Państwa dowody wskazywały, że łamanie zakazu konkurencji ma miejsce, a dopiero księgi, do których wcześniej nie mogli Państwo mieć dostępu i których okazania odmówił pozwany, wykazałyby, że takiego nie ma, mogą Państwo wnosić o nieobciążanie Państwa kosztami procesu z uwagi na zaistnienie szczególnej sytuacji – uzasadnione subiektywne, potwierdzone dowodami przekonanie o zasadności roszczenia przy zastosowaniu należytej staranności co do rozeznania jego zasadności (art. 102).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »