Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kilkakrotna naprawa wadliwego sprzętu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-17

Żona 10 miesięcy temu kupiła aparat fotograficzny na firmę. Korzysta z niego często, niestety aparat ciągle się psuje. Był już 4 razy w naprawie – ciągle jest oddawany, rzekomo sprawny, tymczasem wada wciąż jest i się pogłębia. Mamy już dość tej sytuacji, sprzęt jest ewidentnie wadliwy. Mimo pisma z prośbą o wymianę aparatu wciąż dostajemy tylko „naprawiony” ten sam egzemplarz. Co mamy zrobić w  tej sytuacji?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na Pana pytania. Na gruncie prawa polskiego można mówić o rękojmi i gwarancji, są to 2 różne sprawy i 2 różne osoby, do których może Pana żona kierować roszczenia.

Rękojmia przysługuje od sprzedawcy, a gwarancja od producenta. Wydaje mi się, że korzystacie Państwo póki co z gwarancji.

Ja pokrótce wytłumaczę oba te roszczenia. Otóż, generalnie, zgodnie z art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)”.

Zgodnie z treścią art. 560 Kodeksu cywilnego przysługuje Pana żonie prawo wyboru roszczenia – odstąpienia od umowy bądź też obniżenia ceny, jeżeli rzecz ma wady, a w opisanej przez Pana sytuacji ma, skoro ciągle trafia do serwisu.

Dodam też jeszcze, że zgodnie z art. 566 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gwarancja przysługuje wówczas gdy producent przekazał dokument gwarancyjny. Jak wspomniałam wydaje mi się, że korzystacie Państwo z gwarancji. Jeśli warunki gwarancji nie stanowią inaczej, trzeba to sprawdzić w karcie gwarancyjnej to mogą Państwo żądać jedynie naprawy aparatu. Szersze uprawnienia daje rękojmia. W myśl art. 579 Kodeksu cywilnego kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, aczkolwiek ponieważ przepis ten nie może być rozumiany dosłownie, wyjaśnię, że niezależność dochodzenia roszczeń wynikających z gwarancji od roszczeń wynikających z rękojmi oznacza także możliwość żądania wykonania świadczenia o podobnej treści, na jednej z podstaw prawnych w razie niemożliwości żądania tego samego na drugiej podstawie. Wybór zatem roszczenia z gwarancji nie powoduje utraty możliwości żądania tego samego działania na podstawie rękojmi, w razie gdy spełnienie na podstawie gwarancji nie jest możliwe, np. ze względu na termin bądź osobę gwaranta. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2010 roku, sygn. akt IV CNP 42/10 stwierdził, iż wybór roszczenia z gwarancji nie powoduje utraty możliwości żądania tego samego roszczenia na podstawie niezgodności towaru z umową (odpowiednio rękojmi), co ma istotne znaczenie, jeśli sprzedawca i gwarant są odrębnymi podmiotami. Dokonanie zatem wyboru podstawy roszczenia, wiążące dla sprzedawcy, wiąże również kupującego, do czasu stwierdzenia niemożności spełnienia go. Kupujący powinien powiadomić sprzedawcę o przejściu na roszczenia przewidziane drugą podstawą, zwłaszcza gdy sprzedawca jest również gwarantem.

Tak więc żona musi postanowić, z jakich roszczeń chce skorzystać, napisać stosowne pismo do gwaranta lub sprzedawcy i przed upływem 12 miesięcy, jeśli będą to roszczenia z rękojmi, zażądać od sprzedawcy albo obniżenia ceny, albo odstąpienia od umowy.

Jeśli Pana żona zdecyduje się na dane roszczenie, bo oczywiście wada jest, możemy dla Państwa przygotować odpowiednie pismo, oczywiście na podstawie odrębnej wyceny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »