Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klient psuje mi opinię, co robić?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-02-25

Jestem mechanikiem samochodowym, pracuję na stacji kontroli pojazdów na umowę-zlecenie. Pewnego dnia przyjechał na stację znajomy z prośbą, abym sprawdził jego samochód, bo miał pewne zastrzeżenia co do jego prawidłowej jazdy. Postanowiłem wyświadczyć mu tę przysługę, nie wnosił opłaty, bo nie był to typowy przegląd. Wjechał na kanał, pojazd podniosłem na podnośniku kanałowym. Podnośnik podparłem w takim miejscu, żeby nie uszkodzić pojazdu. Oczywiście kierowca pojazdu był cały czas przy mnie. Następnie wyjechał z kanału i odjechał. Po dwóch dniach powiadomił szefa, że uszkodziłem mu pojazd, gdyż był u innego mechanika i on stwierdził uszkodzenie. Klient rozpowiada o mnie niepochlebne rzeczy i psuje mi opinię. To, że zostanę zwolniony, już wiem. Co jednak mogę zrobić, aby ten człowiek nie szargał mojego dobrego imienia jako mechanika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywe oskarżenie o uszkodzenie przez Pana samochodu podczas wykonywania przeglądu może być zakwalifikowane jako naruszające przepis art. 212 Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym:

„Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, karalne jest pomówienie innej osoby o takie zachowanie, które może ją narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Nie budzi wątpliwości, iż fałszywe oskarżenie Pana o uszkodzenie pojazdu może być rozpatrywane pod tym właśnie kontem. Jak wynika z § 4 cytowanego przepisu, przestępstwo zniesławienia jest ściągane z oskarżenia prywatnego. Chcąc zatem, aby sprawca poniósł odpowiedzialność, konieczne jest teoretycznie sporządzenie przez Pana prywatnego aktu oskarżenia. Tym niemniej, prywatny akt oskarżenia może zostać zastąpiony także złożeniem pisemnej lub ustnej skargi na Policji.

Niezależnie od ścieżki karnej, możliwe jest także podjęcie działań w drodze postępowania cywilnego. W tym przypadku Pańskie roszczenie musiałoby zostać oparte na naruszeniu Pańskich dóbr osobistych, o których mowa art. 23 Kodeksu cywilnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dobre imię stanowi dobro osobiste człowieka, zdefiniowane w tym przepisie. Kwestię ochrony dóbr osobistych reguluje natomiast art. 24 Kodeksu cywilnego:

„Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, może Pan w pierwszej kolejności żądać zaprzestania pomawiania Pana oraz złożenia oświadczenia, odnoście fałszywego oskarżenia Pana. Jeśli w wyniku naruszenia Pana dobrego imienia, poniósłby Pan szkodę majątkową, może także dochodzić jej w oparciu o omawiany przepis. Ze szkodą majątkową będziemy mieli do czynienia np. w razie zwolnienia Pana z pracy. Należy przy tym zauważyć, że z roszczeniem odszkodowawczym będzie mógł Pan wystąpić jedynie w przypadku, jeśli zwolnienie było następstwem uszkodzenia pojazdu klienta, a nie np. nieuprawnionego użycia podnośnika. Gdyż do tego drugiego zdarzenia faktycznie doszło, zgodnie z Pana opisem, i nie możemy mówić o pomówieniu w tym zakresie.

W celu dochodzenia Pańskich praw w oparciu o omawiany przepis, najlepiej jest w pierwszej kolejności skierować żądanie bezpośrednio do naruszającego Pana dobre imię (najlepiej w formie pisemnej), a następnie – jeśli to nie przyniesie rezultatu – skierowanie sprawy na drogę sądową.

Wybór ścieżki postępowania należy w tym przypadku do Pana. Tak jak wskazałem, opierając się na przedstawionym stanie faktycznym, doszło do naruszenia zarówno norm cywilnych, jak i karnych. Należy mieć jednak na uwadze, iż w obu przypadkach ocena należeć będzie ostatecznie do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »