Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopot z doręczeniem nakazu zapłaty

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-07-26

Spółdzielnia dochodzi od spółki z o.o. należności za niezapłacony czynsz najmu (w postępowaniu upominawczym). W KRS spółka zapisana jest pod konkretnym adresem, ale w rzeczywistości funkcjonuje pod innym adresem (znanym spółdzielni). Czy w pozwie możemy wskazać jako adres do doręczeń ten znany nam adres? Pod adresem z KRS jest inny podmiot i jeżeli odpowiedzą doręczycielowi, że takiej spółki tam nie ma, lub że się wyprowadziła, będziemy mieli kłopot z doręczeniem spółce nakazu zapłaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdopodobnie będąca wierzycielem sSpółdzielnia skorzysta z elektronicznego postępowania upominawczego – uregulowanego w artykułach: od 50528 do 50537 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W takich postępowaniach należy spełnić specyficzne wymogi formalne. Podstawowe wymogi pozwu (w elektronicznym postępowaniu upominawczym) wskazano w artykule 50532 K.p.c., który brzmi:

„§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.

§ 2. Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.

§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”

Odpisy nakazów zapłaty doręcza sąd. Powód ma inne zadania.

Wskazane w art. 50532 K.p.c. wymogi są nieco odmienne od tego, co określono w treści artykułu 2081 K.p.c.: „Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.”

Z uwagi na użycie przez ustawodawcę słowa również w art. 50532 K.p.c. warto zwrócić uwagę na szczegóły.

Niepodanie adresu albo wskazanie błędnego adresu pozwanego może być przesłanką zawieszenia postępowania cywilnego (art. 177 K.p.c.).

Na podstawie art. 50528 K.p.c. stosuje się w elektronicznych postępowaniach upominawczych między innymi wiele przepisów o postępowaniu upominawczym (art. 4971 i następne K.p.c.). Z uwagi na art. 5021 K.p.c. można spodziewać się uchylenia nakazu zapłaty z urzędu z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4; ten zaś stanowi: „miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju”.

Aktualny system doręczania korespondencji z sądów i prokuratur niekiedy praktycznie graniczy z chaosem; są próby uporządkowania sytuacji, ale różnie bywa w tym zakresie. Pan wspomniał o lokalu użytkowym. Jeżeli w tymże lokalu prowadzony jest (zwłaszcza przed ową spółkę) punkt handlowy lub usługowy, w którym można odbierać przesyłki z sądów i prokuratur, to można spodziewać się czujności; nie można nawet wykluczyć zgłaszania braku możliwości doręczenia.

Warto zwrócić uwagę także na brzmienie artykułu 133 § 2a. „Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze”. Przepis ten ma szerokie zastosowanie.

Praktyka pokazuje, że wielu powodów w postępowaniach uproszczonych (zwłaszcza w elektronicznym postępowaniu upominawczym) wskazuje w pozwie błędny adres pozwanego; niekiedy czyni się to celowo, np. w celu utrudnienia pozwanemu wniesienia sprzeciwu (zwłaszcza terminowo). Tak dzieje się często w odniesieniu do osób starszych lub niezaradnych; często ludzie tacy są faktycznie bezradni – zwłaszcza „w zderzeniu z machiną państwową” (szczególnie w przypadku dowiedzenia się o nakazie zapłaty w związku ze wszczęciem egzekucji na podstawie takowego nakazu. Niektórzy powodowie prawidłowy adres pozwanego (już zasądzonego nakazem zapłaty) wskazują dopiero komornikowi.

Gotowość wskazywania sądowi rzeczywistego adresu spółki (jako adresu pozwanego) zasługuje na uznanie. Jeżeli ktoś z kierownictwa odnośnej spółki byłby skłonny do ostrego reagowania na różne niedoskonałości w pozwie (np. z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty), to można rozważyć wskazanie sądowi zarówno adresu „rejestrowego”, jak i adresu faktycznej siedziby władz owej spółki; w takim stanie rzeczy sąd (w praktyce: sędzia albo referendarz sądowy) podjąłby decyzję co do tego, na który z adresów kierować korespondencję; nie można wykluczyć także tego, że owa spółka już jest zarejestrowana w systemie „sądu elektronicznego”.

Gdyby miało dojść do egzekucji świadczeń, to proponuję poświęcić nieco uwagi na sprawdzenie majątku odnośnej spółki – np. lokalizacji nieruchomości lub numerów rejestracyjnych pojazdów (egzekucja nie zawsze ogranicza się do rachunku bankowego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »