Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komornik chce rozszerzyć egzekucję na majątek wspólny, czy ma do tego prawo?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-10-21

Dostałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Na spotkaniu u komornika zadeklarowałam, że mogę wpłacać 2000 zł miesięcznie oraz jako najmniej uciążliwą wskazałam egzekucję z wynagrodzenia. Zapytana o samochód i mieszkanie podałam, że jest on zarejestrowany na męża, a mieszkanie stanowi naszą wspólną własność. Nakaz został wystawiony tylko na moje nazwisko, mąż nie wiedział o tym kredycie i, co najważniejsze, nie podpisywał na niego zgody. Komornik chce wykorzystać fakt, że mamy z mężem wspólność majątkową i twierdzi, że mąż też podlega nakazowi, mimo że nakaz jest imiennie wystawiony tylko na mnie. Wydaje mi się to niezgodne z prawem. Czy rzeczywiście komornik może w tej sytuacji prowadzić egzekucji z majątku wspólnego? Jak powstrzymać takie działania? Mój dług wynosi 40 tys. zł. W dniu spotkania wpłaciłam w kancelarii 1500 zł, a dwa dni później jeszcze 1000. Jak mamy się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik chce rozszerzyć egzekucję na majątek wspólny, czy ma do tego prawo?

Tytuł wykonawczy a egzekucja

Zgodnie z art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. W doktrynie wskazuje się, iż tytuł wykonawczy określa przedmiotowe i podmiotowe granice egzekucji. Niedopuszczalna jest egzekucja świadczeń, które nie są objęte tytułem wykonawczym i jednocześnie niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji na rzecz podmiotów niewskazanych w tym tytule lub przeciwko nim. Ograniczenie zakresu egzekucji, którą można prowadzić na podstawie tytułu wykonawczego, może wynikać z treści tytułu egzekucyjnego (art. 319 K.p.c., art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego) lub treści tytułu wykonawczego (art. 787, 787 1-787 2, 792, 837 K.p.c.). Zastrzeżenie takiego ograniczenia w tytule egzekucyjnym lub wykonawczym powoduje, iż egzekucja w zakresie przekraczającym to ograniczenie nie może się toczyć, a jeżeli została wszczęta, powinna być umorzona na podstawie art. 825 pkt 3 K.p.c., jako oczywiście sprzeczna z treścią tytułu wykonawczego.

„Uprzednio sporny w doktrynie i orzecznictwie, jaki środek prawny przysługuje małżonkowi dłużnika, przeciwko któremu została nadana klauzula wykonalności, w przypadku skierowania egzekucji do składnika, który nie jest objęty majątkiem wspólnym, został rozstrzygnięty w najnowszym orzecznictwie przez przyjęcie, że w takiej sytuacji może on złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do zajętego przedmiotu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia (...) (...). Taki małżonek występuje w innej pozycji niż osoba trzecia, której rzecz została zajęta przez komornika, gdyż ta może dochodzić swojego prawa wyłącznie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego przewidzianego w art. 841 K.p.c. Pogląd ten również należy odnieść do przypadku, gdy sporne jest nie to, czy dane prawo wchodzi w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, lecz – czy wchodzi w skład przedsiębiorstwa” (postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z 2014-03-24, sygn. akt II Cz 322/14). 

Z treści art. 825 K.p.c. tudzież innych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym nie wynika, by dłużnik był ograniczony jakimś terminem na złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki nie może zatem zostać uznany za spóźniony, jak to założył komornik.

Małżonkowie, majątek wspólny i egzekucja

Odrębna kwestia wynika z treści art. 923 1 § 1 i 2 K.p.c. Zgodnie z tymi przepisami tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Z przepisów tych wynika, iż w pełni dopuszczalne jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko jednemu z nich. Niedopuszczalne jest natomiast dalsze prowadzenie egzekucji z tej nieruchomości bez uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji przeciwko obojgu małżonkom. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, które zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego tylko przeciwko jednemu z małżonków, może nastąpić bądź to na podstawie art. 823 K.p.c. (w razie nieprzedłożenia w ciągu roku od wszczęcia egzekucji z nieruchomości tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji przeciwko obojgu małżonkom), bądź na podstawie art. 923 1 § 2 K.p.c., w zw. z art. 825 pkt 3 K.p.c. (w razie nieprzedłożenia przez wierzyciela dowodu wystąpienia o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności w ciągu tygodnia od zawiadomienia go przez komornika o sprzeciwie małżonka dłużnika co do dalszego prowadzenia egzekucji).

Reasumując – bez nadania klauzuli przeciwko Pani komornik nie może podejmować żadnych działań.

Jeżeli zobowiązanie dotyczy majątku osobistego, to Pani odpowiedzialność ogranicza się do przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku osobistego oraz pobranego wynagrodzenia za pracę. W razie gdy zobowiązanie dotyczy majątku wspólnego – dla odpowiedzialności męża konieczne jest wydanie klauzuli wykonalności na męża. W innym wypadku komornik nie może podejmować działań dotyczących majątku wspólnego.

Powód zadłużenia a typ egzekucji

Jest jednak jeszcze jedna kwestia, która może mieć wpływ na Państwa sytuację, a nie została przedstawiona w opisie. Mianowicie nie wskazała Pani, z jakiego tytułu jest zadłużenie. Zasadniczo Państwa sytuacja byłaby gorsza, jeśli byłby to kredyt konsumpcyjny.

Jeśli zadłużenie wynikałoby z zaciągnięcia na przykład kredytu gotówkowego (cel konsumpcyjny) – ze względu na łączący Państwa ustrój wspólności ustawowej – wierzyciel mógłby dochodzić zaspokojenia także z majątku wspólnego.

Wyżej wskazałem możliwości obrony pod warunkiem, że kredyt nie był kredytem na zaspokajanie potrzeb rodziny (generalnie). Wówczas zastosowanie ma art. 361 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

§ 2. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

§ 3. Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.”

Za zobowiązania dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny odpowiadają małżonkowie wspólnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

prawo podatkowe

Szukamy prawnika »