Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty adwokata reprezentującego ubezpieczyciela

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-02

Mój mąż zmarł na skutek upadku w domu ze schodów, w szpitalu stwierdzono prawie promil alkoholu. Byliśmy obydwoje ubezpieczeni w PZU, dodatkowo od NW. Odszkodowania z tego tytułu nie otrzymałam. Założyłam za pośrednictwem adwokata sprawę do sądu, którą przegrałam; apelacyjną również. Z kosztów sądowych przez sąd byłam częściowo zwolniona, a z apelacji całkowicie z powodu zbyt małych dochodów. Żyję z renty rodzinnej po mężu. Adwokat reprezentujący PZU przerzucił koszty na mnie. Czy jest to zgodne z prawem? Czy mogę coś w tej sytuacji zrobić? Czy mogę pisać do PZU o zadośćuczynienie z powodu pogorszenia sytuacji bytowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani pytania wynika, że wniosła Pani do sądu sprawę przeciwko ubezpieczycielowi o wypłatę świadczeń z zawartej z nim umowy, w tym ubezpieczenia NW. Była Pani częściowo zwolniona od konieczności ponoszenia kosztów sądowych. Mimo to sąd w końcowym orzeczeniu obciążył Panią kosztami adwokackimi drugiej strony.

Takie działanie jest zgodne z przepisami – zwolnienie od kosztów obejmuje opłaty i wydatki (art. 100 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa”, art. 101), nie zaś koszty zastępstwa, które poniosła druga strona. Opłaty uiszcza się od wnoszonych pism, wydatki zaś stanowią w szczególności (art. 5 ust. 1):

  • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
  • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
  • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
  • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
  • koszty przeprowadzenia innych dowodów;
  • koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
  • koszty ogłoszeń;
  • koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
  • ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
  • koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego.

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego stronę przegrywającą obciąża się kosztami, które poniósł przeciwnik niezbędnymi do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, w tym kosztami wynagrodzenia adwokata:

„Art. 98. § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

§ 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy”.

Podsumowując, jeśli przegrała Pani sprawę, mimo zwolnienia od kosztów sądowych (nawet, gdyby była Pani zwolniona w całości) sąd może obciążyć Panią kosztami zastępstwa drugiej strony.

Nadmieniam, że w wyjątkowych sytuacjach sąd może od tego odstąpić (art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego): „w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”. W samym postępowaniu w przypadku Pani ciężkiej sytuacji mogła Pani wnosić o nieobciążanie Pani w ogóle kosztami. Być może nawet Pani taki wniosek wnosiła, ale sąd się do niego nie przychylił. Aktualnie, gdy koszty już zostały zasądzone, nie ma możliwości uchylenia się od ich zapłaty.

Koszty te powinna Pani zwrócić drugiej stronie (PZU), nie zaś sądowi czy adwokatowi strony przeciwnej. Tylko zatem PZU mógłby np. odstąpić od dochodzenia tych kosztów (jeśli ma je z czego ściągnąć, raczej tego nie uczyni), mógłby też rozłożyć spłatę tych kosztów na raty.

Postępowanie dowiodło, że z zawartej z PZU umowy nie może Pani dochodzić roszczeń z powodu zapewne zajścia wypadku ubezpieczeniowego z uwagi na działanie Pani męża pod wpływem alkoholu. Nie ma podstawy do żądania świadczeń z umowy. Nie ma także żadnych podstaw do żądania od PZU zadośćuczynienia – PZU nie ponosi odpowiedzialności umownej (jak rozstrzygnięto w postępowaniu sądowym), nie ponosi też odpowiedzialności tzw. deliktowej – nie ponosi winy w śmierci Pani męża. Wobec powyższego nie byłoby podstaw do żądania zadośćuczynienia czy odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Analiza zgłoszenia szkody mimo uznania jej za całkowitą

Miesiąc temu doszło do wypadku samochodowego nie z mojej winy. Zgłosiłem zdarzenie do ubezpieczyciela sprawcy. Przyjechał rzeczoznawca, podpisaliśmy...

 

Nierzetelne prowadzenie spraw o odszkodowanie

Od 2003 r. trwała sprawa podziału spadku po rodzicach – chodziło głównie o dom dwulokalowy. W jednym lokalu (piętro budynku) cały czas...

 

Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Mój teść zmarł. Spłacał kredyt bankowy, który był z ubezpieczeniem. Problem polega na tym, że bank żąda w imieniu ubezpieczyciela karty zgonu....

Regres ubezpieczeniowy skierowany do niewłaściwej osoby

Wyjeżdżając za granicę, pozostawiłem swoje auto bratu. Brat, mimo nieposiadania prawa jazdy, jeździł tym samochodem i spowodował kolizję. Co więcej,...

 

Rekompensata za ugryzienie przez szczura

W sklepie dużej sieci handlowej podczas robienia zakupów zostałam ugryziona przez szczura w palec u nogi. Szczura nie udało się złapać, zostałam...

 

Zaległości w płatności OC

Sprawa dotyczy zaległości w płatności OC. W 2007 r. zakupiłem motocykl i przerejestrowałem go na siebie. Jednak po zakończeniu okresu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »