Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd biura podróży - operator czy sprzedawca?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-05-31

W listopadzie wraz z grupą znajomych i rodziny zamówiliśmy wspólnie wczasy w jednym terminie w pewnym dużym biurze podróży. Zapłaciliśmy zaliczki. Teraz okazuje się, że naszą 20-osobową grupę rozdzielono na dwa loty, co nam ogromnie przeszkadza. Operator zwala winę na sprzedawcę, a sprzedawca na operatora. Kto zatem ponosi odpowiedzialność za błąd biura podróży? Co możemy zrobić? Czy możemy wycofać się w tej sytuacji z umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, zostali poinformowani Państwo o planowanej godzinie wylotu podczas zawierania umowy w siedzibie agenta turystycznego. Informacja ta znalazła się prawdopodobnie też w samym tekście umowy. W takim przypadku zmiana godziny wylotu stanowi co do zasady istotną zmianę umowy pozwalająca na skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 14 ust. 5–7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych:

„5. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy:

1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

6.  Jeżeli klient, zgodnie z ust. 5, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:

1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;

2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

7.  W wypadkach określonych w ust. 6 klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;

2) siły wyższej”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, zmiana istotnych postanowień umowy, a za taką uznać można zmianę godziny wylotu z porannej na wieczorną (lub odwrotnie), powoduje możliwość odstąpienia od umowy, a w konsekwencji także żądania odszkodowania od organizatora, czyli biura podróży. Problemem jest, że najprawdopodobniej w umowie znajdują się postanowienia, które pozwalają operatorowi na zmianę godziny wylotu. Z drugiej jednak strony, w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uniemożliwienie klientowi odstąpienia od umowy w takim przypadku stanowi naruszenie jego praw i może spowodować obciążenia biura podróży karą finansową przez Prezesa UOKiK.

Problemem pozostaje jednak, że zmiana godziny wylotu dotyczy wyłącznie części osób, które wykupiły wycieczkę, a więc możliwość odstąpienia od umowy dotyczyć będzie zasadniczo tylko tych osób. Możemy, co prawda, potraktować fakt rozdzielenia grupy także jako istotną zmianę umowy i podnosić możliwość odstąpienia od umowy wszystkich uczestników wycieczki, ale ciężko powiedzieć, jak do takiej interpretacji odniesie się sąd w razie ewentualnego sporu.

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych:

„Art. 11a.  

1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem klienta;

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

3) siłą wyższą.

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, to wyłącznie organizator turystyki odpowiada za nienależyte wykonanie umowy. Jeśli więc agent turystyczny, poinformował Państwa że nie będzie problemu z jednoczesnym wyjazdem wszystkich uczestników imprezy turystycznej, odpowiedzialność za działania agenta ponosi organizator. Agent turystyczny działa bowiem w imieniu organizatora turystyki i w jego imieniu zawiera umowę z klientem. Wszelkie informacje otrzymywane od agenta turystycznego, należy zatem traktować jak otrzymane od organizatora turystyki. Nie powinno zatem interesować Państwa, na jakim etapie Państwa zlecenie zostało źle przetworzone, a jedynie, że taka sytuacja miała miejsce.

Powszechnie przyjmuje się, że ewentualną odpowiedzialność agent turystyczny może ponosić zasadniczo, wyłącznie w stosunku do organizatora, w związku ze stratami poniesionymi przez tego ostatniego, na skutek niewłaściwego wywiązania się z obowiązków przez agenta.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku rozdzielenia Państwa grupy powinno być możliwe skuteczne wniesienie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do biura podróży, w oparciu o przepis art. 11a ustawy o usługach turystycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Spisanie umowy na zwrot pożyczki

W ramach pomocy koleżance wzięłam dla niej dwa kredyty na krótki okres. Chcąc się zabezpieczyć, chciałabym z nią spisać umowę na zwrot pożyczki...

 

Opóźnienie wykonania usługi a ważność umowy

Współpracuję z architektem wnętrz od 2 miesięcy (zapłaciłem już mu 2 faktury), pozostała 3. faktura, natomiast projektu nadal nie dostałem....

 

Naliczanie opłat w roamingu - czy to zgodne z prawem?

Wiem, że opłaty w roamingu zostały zniesione. Mimo to mój operator twierdzi, że opłaty obowiązują, bo użytkuję telefon głównie za granicą...

 

Procedura zakupu samochodu w leasingu

Planuję nabycie pojazdu od sprzedającego. Sprzedający ma w tym momencie pojazd w leasingu. Oferta sprzedaży dotyczy wpłaty odstępnego + cesji...

 

Problem z zakupem mieszkania połączonego z dwóch mieszkań

Nasz problem wygląda następująco. Chcieliśmy z mężem kupić mieszkanie na kredyt, spisaliśmy umowę przedwstępną kupna mieszkania pół roku temu,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »