Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość ponownego doręczenia dowodu Sądowi

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-08

Jestem powodem w sprawie o zapłatę kar umownych. Do pozwu nie dołączyłam ważnego dowodu przez roztargnienie, a może z głupoty. Próbowałam doręczyć Sądowi ten dowód w toku procesu, ale sąd odrzucił jako spóźniony, a ja na rozprawie bardzo źle się czułam (wysoka gorączka) i nie potrafiłam wytłumaczyć, dlaczego dopiero teraz doręczam ten dowód. Czy istnieje możliwość ponownej próby doręczenia sądowi tego dowodu? Jak to uzasadnić? Sprawa jest w toku. Do przesłuchania pozostało 2 świadków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować treść art. 207 § 6 K.p.c. Zgodnie z jego treścią„ sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”.

W chwili obecnej zasadne jest zatem ponowienie, ale tym razem pisemnie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumenty. Co prawda w treści pytania nie wskazuje Pani co to za dowód, ale mniemam, że chodzi o dokument. Z uwagi na powyższe ważne jest wskazanie, iż aktualnie obowiązująca procedura co prawda nakazuje powodowi powołanie wszystkich dowodów pod rygorem pominięcia, ale co istotne dopuszcza wyjątki przeprowadzenia dowodu także spóźnionego, jeżeli dowód ten nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Skoro zatem w sprawie ma być słuchanym jeszcze troje świadków, to znaczy, że musi się odbyć jeszcze co najmniej jedna rozprawa, o ile nie dwie. Na drugiej sąd może słuchać strony postępowania.

Przy wykładni art. 207 § 6 K.p.c. należy mieć na względzie treść art. 217 § 1 K.p.c. dającego prawo stronie do przytaczania okoliczności faktycznych i dowodów na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy. W tym świetle art. 207 § 6 K.p.c. stanowi wyjątek od ogólnej zasady, co powoduje, że należy go stosować wyłącznie w ściśle określonych wypadkach, których dotyczy.

Powyższe stanowisko prezentowane jest m.in. w orzecznictwie. Jako przykład można wskazać wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt I C 361/13, zgodnie z którym „w oparciu o art. 207 § 6 k.p.c. w związku z art. 3 i art. 6 § 2 k.p.c., Sąd pominął twierdzenia i wnioski powoda zgłoszone w powyższym piśmie procesowym, jako spóźnione, uznając, że nie uprawdopodobniono, iż nie zostały one zgłoszone bez winy powoda, ich uwzględnienie w zakresie dowodu z zeznań świadków niewątpliwie skutkowałoby zwłoką w postępowaniu, a nadto nie zachodzą żadne inne wyjątkowe okoliczności. Wyjątek uczyniono dla dokumentów przedłożonych przy piśmie powoda, albowiem przeprowadzenie z nich dowodu nie skutkowałoby żadnym nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania”.

Z uwagi na powyższe praktyką jest dopuszczanie dowodu z dokumentów, choćby te nie były złożone do pozwu lub odpowiedzi na pozew, bowiem dopuszczenie dowodu z dokumentu, w żaden sposób nie może przyczynić się do przedłużenia postępowania.

Należy zatem ponowić wniosek i wskazać, że dopuszczenie dowodu w żaden sposób nie wydłuży procesowania w sprawie, bowiem w sprawie będzie miała jeszcze miejsce co najmniej jedna rozprawa. Dotychczas, jak pokazuje moja praktyka Sądy takie wnioski respektowały. Co istotne, jeżeli sąd ponownie oddali wniosek o dopuszczenie dowodu, proszę wstać i do protokołu złożyć zarzut w trybie art. 162 K.p.c., wskazując na naruszenie art. 217 § 1 K.p.c. w zw. z art. 227 K.p.c. Zgodnie z art. 217 § 1 K.p.c. „strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej”, podczas gdy art. 227 k.p.c. stanowi: „przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie”. Zarzut taki będzie konieczny dla późniejszej apelacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »