Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Na czym polega rola adwokata z urzędu w e-sądzie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-16

Od dwóch lat toczy się sprawa z pewną firmą żądającą ode mnie (niesłusznie) spłaty zobowiązania. Akta mają już 100 stron. Komornik ściągnął ode mnie część kwoty. Na mój wniosek przydzielono mi obecnie adwokata z urzędu. Na czym polega jego rola w sprawie w e-sądzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 117 § 1 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) strona zwolniona od kosztów sądowych przez sąd albo z mocy ustawy może zgłosić w określonym trybie wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli uzna, że udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie jest potrzebny (art. 117 § 4 K.p.c.).

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych ma być, zgodnie z  6 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 r., nr 2/XVIII/98, Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – ochrona interesów klienta. Pełnomocnik ma obowiązek czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku (§ 49 zbioru). Takie same wymagania stawia się przed radcą prawnym (art. 4 ust. 2 uchwały nr 8/99 VI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 1999 r. – Zasady etyki radcy prawnego).

Opisane powinności odnoszą się nie tylko do pełnomocników (obrońców) z wyboru. W jednakowym stopniu obowiązują adwokatów, radców prawnych z urzędu.

Tak więc udzielenie pomocy prawnej przez adwokata polega nie na samej tylko gotowości jej świadczenia, ale na przystąpieniu do czynności o charakterze intelektualnym, połączonych najczęściej z pewnymi czynnościami o charakterze fizycznym i zmierzających do oceny, a w jej rezultacie do poprawy lub ochrony sytuacji prawnej osoby, której udzielana jest pomoc.

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze adwokaci odpowiadają dyscyplinarnie za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Z kolei radcowie prawni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).

Pełnomocnik z urzędu ma obowiązki takie same jak pełnomocnik z wyboru: odbiera i sporządza pisma procesowe, ma obowiązek odpowiadać na pisma otrzymane z sądu, ma obowiązek podejmować określone działania, zajmować stanowiska i składać oświadczenia w interesie klienta.

Przed sądem w Lublinie, w sprawie nakazowej w tzw. e-sądzie, pełnomocnik składa jedynie pisma – do czasu gdy sprawa nie zostanie przekazana do właściwego sądu w wyniku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Nie wiem, co znajduje się w aktach sprawy w Lublinie, skąd aż tyle stron. Ale zasadniczo jest to tak – firma złożyła pozew, został wydany nakaz zapłaty, Pan się od niego odwołuje, składając sprzeciw, nakaz zostaje uchylony, a sprawa przekazana do sądu według właściwości miejscowej. W Lublinie wszystko odbywa się pisemnie, elektronicznie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Czy da się przyspieszyć uprawomocnienie wyroku?

Zostało ogłoszone postanowienie w sprawie o podział majątku. Strony wystąpiły o uzasadnienie postanowienia. Niestety w tym czasie sędzia...

 

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty...

 

Powództwo o naruszenie posiadania jako roszczenie posesoryjne

Czy użyte w art. 333 § 2 K.p.c. sformułowanie: „powództwo o naruszenie posiadania” dotyczy wyłącznie powództwa posesoryjnego...

 

Czy obowiązkiem geodety jest zapoznanie się ze wszystkimi mapami i dokumentami?

Czy geodeta biegły sądowy ma obowiązek weryfikacji dokumentów otrzymanych przez jedną ze stron, czy otrzymując informację o innych mapach, ma obowiązek...

 

Czy zmiany w umowie można zatwierdzić aneksem?

Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję. W przyszłym miesiącu kończy się umowa, jest to najem okazjonalny. Moje pytanie dotyczy jej...

 

Spóźnione wnioski dowodowe w postępowaniu cywilnym

Zakupiłem auto z wadą ukrytą. W postępowaniu sądowym sędzia zakreślił 14-dniowy termin złożenia przeze mnie wniosków dowodowych. Z braku...

 

Uściślenie zarzutów z apelacji

W ustawowym terminie wniosłam apelacje, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Apelacja została opłacona, przyjęta, akta znajdują się w sądzie apelacyjnym....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »