Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-24

Sprawa dotyczy nagrywania rozmów bez zgody rozmówcy. Kupiłem meble w sklepie. Dowóz miał wynieść 50 zł. Pan, który je przywiózł, zażądał 60 zł. Przy nim wykonałem telefon do sklepu, podczas rozmowy – którą nagrałem – potwierdzono, że koszty transportu to 50 zł. Puściłem potem to nagranie kierownikowi sklepu. Zostałem posądzony o przestępstwo nagrywania rozmowy bez zgody rozmówcy. Czy mi coś grozi? Chciałem wyłącznie udowodnić nierzetelność pracowników nagrywając rozmowę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Zauważyć należy, iż rzeczywiście mogło dojść do naruszenia dobra osobistego rozmówcy, jakim jest swoboda prowadzenia rozmowy, prawo do prywatności. Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Katalog o którym mowa w art. 23 K.c. jest katalogiem otwartym. Innymi słowy zarówno orzecznictwo, jak też doktryna uzupełniają dobra osobiste, które kwalifikują się pod przedmiotową ochronę.

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia można także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jednym z żądań może być zadośćuczynienie lub zapłata kwoty na wskazany cel społeczny. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż dla zasądzenia zadośćuczynienia, jak i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędnym jest bowiem wykazanie i ustalenie w postępowaniu sadowym, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., sygn. akt I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd, że „w razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 K.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 K.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”.

Mając na uwadze powyższe, wyraźnie podkreślić należy cel, którzy przyświecał Panu w czasie nagrywania rozmowy. Nie nagrywał Pan bowiem rozmowy dla własnych potrzeb prywatnych, lecz dla udowodnienia ustalonej wcześniej kwoty zapłaty. W mojej ocenie nie ma przy tym większego znaczenia, czy chodzi o 10 zł, czy o 1000 zł, bowiem podana została Panu w sklepie kwota 50 zł i za taką kwotę zdecydował się Pan na usługę. Zadośćuczynienie należne osobie poszkodowanej deliktem ma na celu przede wszystkim złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i moralnych. Wysokość zadośćuczynienia musi zatem pozostawać w zależności od intensywności tych cierpień, czasu ich trwania oraz ujemnych skutków, jakie osoba poszkodowana musiała już bądź będzie zmuszona znosić w przyszłości. Należy sobie zatem zadać pytanie, jakie cierpienie przytrafiło się Pana rozmówcy. Należy bowiem odróżnić nagranie rozmowy prywatnej, w której treści rozmówca wskazywałby na szczegóły życia prywatnego, które następnie zechciałby Pan wykorzystać, od nagrania którego celem od samego początku było uzyskanie dowodu dla potrzeb wykazania wprowadzenia Pana w błąd, a kto wie może oszukania.

W mojej ocenie nie można Panu przypisać ani winy umyślnej, ani też rażącego niedbalstwa, gdyż działał Pan w słusznym celu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Publikowanie zdjęć dziecka przez przedszkole pomimo braku zgody rodziców

W ankiecie dziecka nie wyraziłam zgody, a przedszkole mimo wszystko publikuje zdjęcia, publicznie, dla wszystkich (bez konieczności logowania do jakiegoś...

 

Tajemnica korespondencji a dobra osobiste

Czy jeśli ujawnię korespondencję kierowaną do mnie, bez zgody nadawcy, w sądzie lub resortowym postępowaniu dyscyplinarnym jako dowód w sprawie, to...

 

Jak może bronić się nauczyciel przed oszczerstwami rodzica ucznia?

Jak może bronić się nauczyciel przed oszczerstwami rodzica ucznia?

Jestem nauczycielką. Od roku mam problemy z rodzicem ucznia. Dziecko rzadko jest przygotowane do lekcji, a wszelkie uwagi są przez rodziców ignorowane....

Były partner założył mi podsłuch i GPS w samochodzie - co zrobić?

Tydzień temu odkryłam, że w samochodzie podarowanym mi przez byłego partnera jest założony sprzęt do podsłuchu i GPS. Jestem pewna, że zrobił to były...

 

Firma pozywa mnie o naruszenie jej dóbr osobistych

Zleciłem wykonanie pewnej firmie indywidualnie określonych rzeczy. Po ich otrzymaniu stwierdziłem, że nie nadają się do dalszej pracy. Odesłałem je...

 

Czy nagrywanie rozmów w pracy jest legalne?

Czy nagrywanie rozmów w pracy jest legalne?

Czy nagrywanie rozmów w pracy, aby wykazać mobbing, jest legalne, tzn. nie podlega karze? Chodzi o nagrywanie dyktafonem rozmów np....

Roztrząsanie na forum spraw pracowniczych

Dyrektor szkoły w obecności całej rady i wszystkich pracowników szkoły odczytał pismo, jakie skierowały do niego dwie pracownice oskarżające mnie...

 

Obraźliwe zdjęcia dziecka umieszczone przez kolegę w Internecie

Jestem ojcem 12-latka, który przebywa obecnie na kolonii. Jeden z uczestników tej kolonii (chłopak lat 16) zrobił zdjęcia mojemu synowi i umieszcza...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »