Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepodpisana umowa potwierdzona wekslem

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-31

Jestem osobą pracującą na podstawie umowy o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku podpisałam umowę z dużą firmą X na świadczenie usług kurierskich. Podpisanie umowy nastąpiło w oddziale firmy X, następnie umowa ta wraz z wekslem in blanko poszła do podpisu do centrali. Do chwili obecnej nie uzyskałam potwierdzonego dokumentu tejże umowy. Usilnie zabiegałam o tenże dokument u kierownika oddziału, który zbywał mnie informacją, że zgłosił problem. Nakładane są na mnie kolejne obowiązki niby zgodnie z umową, której ciągle fizycznie nie posiadam. Udałam się do centrali firmy X, gdzie poinformowano mnie, że taka umowa nie została zarejestrowana w systemie, pomimo tego dane mojej firmy i moich pracowników istnieją w systemie. Zaproponowano mi podpisanie nowej umowy z datą wsteczną. Nowa umowa, którą przedstawiono mi do podpisu, nie jest zgodna z pierwowzorem i jest dla mnie bardzo niekorzystna. Nikt nie udziela mi informacji, co z wekslem in blanco. Chciałabym jakoś rozwiązać ten problem i zakończyć współpracę z firmą X, ale nie wiem, jak zabrać się do tego. Nadal rzetelnie świadczę usługi, płatności za usługę są wypłacane w terminie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z punktu widzenia prawa od ubiegłego roku wiąże Panią umowa. Ona nie musi tak naprawdę mieć formy pisemnej. Zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron podpisuje umowę, przekazuje ją drugiej stronie, a ta z różnych powodów nie zwraca jej kontrahentowi. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi o zawarcia umowy.

Generalnie, poza wyjątkami, gdzie wymagana jest pod rygorem nieważności, forma pisemna oświadczenie woli może być złożone w dowolny sposób, choćby dorozumiany. Wynika to wprost z treści art. 60 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Tak więc nawet samo podpisanie umowy przez Panią, a przystąpienie do jej realizacji przez drugą ze stron stanowi o związaniu umową, z tym że firma kurierska przystąpiła do niej właśnie w sposób konkludentny.

Dlatego też nie musi Pani zawierać kolejnej umowy, skoro jest związana już tą poprzednią. Problematyczne może się tylko okazać – w razie sporu – udowodnienie warunków tej umowy. Gdyby umowa miała formę pisemną, nie byłoby takiego ryzyka, ale jeśli ma Pani jakieś e-maile ze wzorem umowy, z warunkami tej umowy, jakieś dowody na ustalenie jej brzmienia, to nie będzie to też szczególnie utrudnione. Zwłaszcza że ta współpraca już trwa niemal rok, Pani dane są w systemie, na pewno jest mnóstwo dokumentów typu faktury, dowody pobrań itd.

Dlatego jeżeli chce Pani już zakończyć tę współpracę, można to zrobić albo poprzez zgodne porozumienie obu stron, albo po prostu proponuję wypowiedzieć ją z zachowaniem warunków przewidzianych w umowie, którą Pani podpisała (zakładam, że ma Pani gdzieś jakąś jej kopię albo przynajmniej wzór i nie będzie problemu z ustaleniem terminu wypowiedzenia).

Natomiast trochę większy problem będzie związany z utratą weksla przez Pani kontrahenta. Teoretycznie bowiem może dostać się on w niepowołane ręce i zostać wypełniony niezgodnie z jego przeznaczeniem. W takiej sytuacji, gdy weksel zaginął, jest możliwość jego umorzenia. Zgodnie z treścią art. 96 ustawy Prawo wekslowe „ten, komu weksel zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca płatności wekslu uznania go za umorzony”. Muszę jednak wyjaśnić, że zwrot „komu weksel zaginął” dotyczy posiadaczy, dzierżycieli czy przechowawców weksla. Niestety nie dotyczy to wystawców weksli czyli Pani. Przesądza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r. wydana w sprawie III CZP 98/09, w której sąd wskazał, że legitymowany na podstawie art. 96 Prawa wekslowego do żądania umorzenia weksla jest jedynie ten, kto wekslem władał w chwili jego zaginięcia. W tym konkretnym przypadku sąd analizował możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie weksla przez wystawcę i niestety odmówił wystawcy weksla takiego prawa wyjaśniając, że „jeżeli chodzi o wskazany przypadek zaginięcia blankietu osobie, która się na nim podpisała, to nie chodzi tu w ogóle o weksel in blanco, nieodzowną bowiem przesłanką uznania dokumentu za taki weksel w rozumieniu art. 10 Prawa wekslowego jest udzielenie przez osobę, która w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego złożyła na blankiecie podpis, upoważnienia odbiorcy blankietu do jego uzupełnienia. Blankietu, który się znalazł w rękach innej osoby bez takiego upoważnienia, nie można uzupełnić na zasadach dotyczących weksla in blanco, lecz można go jedynie – co najwyżej – sfałszować z prawnokarnymi konsekwencjami. Ściśle więc biorąc, w rozpatrywanym przypadku nie może z dokumentu wynikać po jego uzupełnieniu zobowiązanie wekslowe, osoba zaś podpisana na dokumencie może się na brak tego zobowiązania powoływać wobec każdego”.

Tak więc niestety, ale tylko druga strona, czyli Pani kontrahent, mogłaby wystąpić z wnioskiem o umorzenie weksla. Przykładowo banki praktykują – na żądanie klienta – takie wnioski o umorzenie w sytuacji, gdy dojdzie do zagubienia weksla, więc jest możliwość zastosowania takiego rozwiązania, oczywiście pozostaje sprawa przekonania kontrahenta do takiego kroku.

Niezależnie od powyższego powinna Pani na zakończenie współpracy uzyskać potwierdzenie od firmy, że nie ma Pani żadnego zadłużenia i zażądać na piśmie zwrotu weksla, tak aby miała Pani jakieś dowody na wypadek, gdyby ktoś kiedyś chciał użyć nielegalnie Pani weksla.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »