Nierzetelny wykonawca ogrodzenia - jak odstąpić od umowy?

• Autor: Katarzyna Bereda

Mam problem z wykonawcą ogrodzenia - umowa podpisana w kwietniu, czas realizacji 60 dni, do dzisiaj nie jest zrobione ogrodzenie z wieloma brakami, a towar zostawiony na niezabezpieczonym placu. Brak kontaktu z wykonawcą, jeśli odbierze telefon - wymówki i uzgodnienia, których i tak nie dotrzymuje. Moim zdaniem robota wykonana w 70%, uzgodniona kwota to 10 000 zł. Zaliczka wpłacona w kwietniu w wysokości 3000 zł. Co mam robić dalej, aby się tego nierzetelnego wykonawcy ogrodzenia pozbyć, jak odstąpić od umowy, aby zakończyć tą sprawę definitywnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nierzetelny wykonawca ogrodzenia - jak odstąpić od umowy?

Wykonanie ogrodzenia – umowa o dzieło

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna.

Zobacz też: Nakaz przesunięcia ogrodzenia

Nierzetelny wykonawca – prawo do przedłużenia terminu lub odstąpienia od umowy

Wobec przedstawionych okoliczności, w mojej ocenie, powinien Pan powołać się na regulację wskazaną w treści art. 635 lub art. 636. Zgodnie z treścią art. 635 jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Przeczytaj też: Niewywiązanie się z umowy w terminie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wadliwe lub niezgodne z umową działania wykonawcy ogrodzenia

Zgodnie natomiast z treścią art. 636 § 1 jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

O ile art. 635 dotyczy nieprawidłowości dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie.

Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła. (por. wyrok SN z 4.4.1997 r., sygn. akt II CKN 65/97, wyrok SN z 25.6.2014 r., sygn. akt IV CSK 610/13; w kwestii pojęcia odebrania dzieła zob. komentarz do art. 643). Po odebraniu dzieła możliwe jest już jedynie dochodzenia odpowiedzialności ex contractu, zwłaszcza skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 19.12.2013 r., sygn. akt I ACa 792/13).

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie ogrodzenia

Z uwagi na nieterminowe wykonanie, a także wady dzieła – brak zakończenia ogrodzenia, proponuję skierować do wykonawcy oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy – powołujące się na przepis art. 635. Z uwagi na powyższe powinien Pan – w przypadku braku ostatecznego zakończenia ogrodzenia we wskazanym terminie – wysłać do wykonawcy ogrodzenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Zaznaczę, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego pociąga za sobą skutki określone w art. 494. W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”. Z uwagi na powyższe, jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, a więc wykonawca nie zakończy ogrodzenia ani nie zgodzi się na odstąpienie od umowy i zwrot wszystkich dokonanych płatności na podstawie art. 635, proszę złożyć pozew o zapłatę – w sądzie rejonowym miejsca siedziby pozwanego. Proszę jednak w pierwszej kolejności – po uchybieniu ostatecznego terminu realizacji, który już nastąpił – wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po tym będą mogli Państwo skierować sprawę do sądu i uzyskać nakaz zapłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »