Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Autor: Marcin Sądej

Wysłałam 3 miesiące wydawnictwu pieniądze za wydanie bajki wraz z materiałami i ilustracjami. Termin wykonania minął w czerwcu, a firma nie wykonała zlecenia z tej umowy wzajemnej. Nie ma z nimi kontaktu, nie odbierają telefonu i nie odpisują na maile. Mam tylko fakturę proforma na zapłaconą kwotę. Żądałam zwrotu materiałów i pieniędzy, ale bez reakcji. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Niewykonanie umowy wzajemnej pomiędzy przedsiębiorcami

W przypadku niewykonania umowy wzajemnej pomiędzy przedsiębiorcami należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 476, który stanowi, że „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela”.

Zobacz też: Niewykonanie usługi w terminie

Naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki niezależnie od wykonania zobowiązania

W myśl art. 477 „w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Zgodnie z art. 471 „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Art. 361 KC stanowi, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

Zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej

Warto również zwrócić uwagę na treść art. 491. W świetle tego przepisu „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.”

Natomiast art. 494 stwierdza, iż „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Wezwać dłużnika do wykonania umowy lub odstąpienie od umowy

Analizując powyższe przepisy w kontekście przedstawionego problemu, stwierdzić należy, że może Pani podjąć następujące kroki:

  1. Wezwać dłużnika do wykonania umowy poprzez wyznaczenie mu konkretnego terminu z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania i z żądaniem odszkodowania z tytułu zwłoki.
  2. Odstąpić od umowy z uwagi na niewykonanie umowy w terminie, zażądać zwrotu zapłaconej kwoty oraz domagać się odszkodowania.

Przesłanie pisma z wyznaczeniem terminu na odpowiedź

W pierwszej kolejności powinna Pani wysłać pismo listem poleconym do firmy z wyznaczeniem terminu na odpowiedź. Jeżeli kontrahent w żaden sposób nie odniesie się do treści, sprawą będzie musiał zająć się sąd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl