Niezarejestrowany samochód a OC

• Autor: Maciej Podgórski

Przed 2 laty zakupiłam samochód z nadzieją szybkiego zrobienia kursu i zdania egzaminu na prawo jazdy. Niestety musiałam zmienić plany. Obecnie samochód stoi w garażu i nie jest nawet zarejestrowany. Został opłacony podatek (PCC) od zakupu samochodu. Polisa OC poprzedniego właściciela wygasła, a ja nie dokonałam jej przedłużenia. Zatem mam pytanie: czy jest jakakolwiek szansa uniknięcia płacenia kary? Czy ma tu znaczenie fakt, że samochód nie był zarejestrowany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezarejestrowany samochód a OC

Obowiązek właściciela pojazdu do ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Na Pani jako właścicielce pojazdu będzie ciążył obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego najpóźniej w dniu rejestracji takiego pojazdu (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Jeżeli auto nie zostało zarejestrowane, a mimo to zostało wprowadzone do ruchu, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) przed jego wprowadzeniem do ruchu, czyli przed wprowadzeniem pojazdu na drogę rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przerejestrowanie auta i wykup polisy

Pani podaje, że auto nie jest zarejestrowane i nie było wprowadzane do ruchu. W takiej sytuacji pozostaje udanie się do ubezpieczyciela i wykupienie polisy, a następnie dokonanie rejestracji samochodu. Mam jednak wątpliwości, czy ten samochód można zakwalifikować jako niezarejestrowany. Rejestracji mógł bowiem dokonać poprzedni właściciel, natomiast Pani powinna w takiej sytuacji przerejestrować auto. Przyjmując takie założenie, należało wykupić polisę OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i kara za brak OC

W takiej sytuacji pozostaje jak najszybsze udanie się do ubezpieczyciela i wykupienie polisy, a następnie liczenie na to, że UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) nie dostrzeże tej przerwy. Niedozwolone jest wykupywanie polisy ze wsteczną datą.

W przypadku nałożenia kary za brak OC można skorzystać z możliwości przewidzianej art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę za wypłacone świadczenia?

W myśl Statutu UFG umorzenie opłaty lub odstąpienie od dochodzenia zwrotu wypłaconego przez Fundusz świadczenia może nastąpić, w szczególności w przypadku zgonu zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, likwidacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego (zobowiązany nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności), jak również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, przez co rozumiana jest taka sytuacja zobowiązanego, w której jego stan rodzinny i zdrowotny oraz osób jemu najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje, iż dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ustalenia, że z innych, uzasadnionych przyczyn nie jest wskazane dalsze dochodzenie wierzytelności, w szczególności, gdy potencjalne koszty windykacji wskazują na nieracjonalność dochodzenia wierzytelności.

Udzielenie ulgi w spłacie opłaty lub świadczenia przez UFG

Udzielenie ulgi w spłacie opłaty lub świadczenia może nastąpić, w szczególności, w przypadku braku możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności lub okresowego braku możliwości rozpoczęcia jej spłaty, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową.

Decyzje w sprawie odstąpienia od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego przez Fundusz świadczenia albo udzielenia ulgi w jego spłacie, oraz decyzje w sprawie umorzenia opłaty w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie, podejmuje Zarząd Funduszu. Decyzje Zarządu są ostateczne.

Dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a stan majątkowy zobowiązanego

Wnioski dotyczące odstąpienia od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego świadczenia albo udzielenia ulgi w jego spłacie oraz wnioski w sprawie umorzenia opłaty w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie, kierowane do Zarządu, opiniuje, powołana przez Zarząd Funduszu komisja na zasadach określonych w regulaminie. Opiniując wnioski, komisja każdorazowo dokonuje oceny przesłanek umożliwiających prowadzenie dalszego postępowania windykacyjnego ze względu na możliwości płatnicze zobowiązanego. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie może skutkować pozbawieniem niezbędnych środków do życia zarówno samego zobowiązanego, jak i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe lub pozostających na jego utrzymaniu. Komisja każdorazowo bada sytuację materialną i majątkową zobowiązanego oraz jego sytuację życiową. Przy dokonywaniu oceny możliwości spełnienia przez zobowiązanego roszczenia Fundusz uwzględnia w szczególności dochód uzyskiwany przez zobowiązanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, stan majątkowy zobowiązanego (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania zobowiązanego, sytuację zdrowotną zobowiązanego i osób najbliższych, podejmowane przez zobowiązanego starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych zobowiązanego.

Dane i dokumenty dotyczące sytuacji materialnej, majątkowej i życiowej zobowiązanych pozyskuje się przede wszystkim od zobowiązanych. Dane te mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji, maksymalnie przez okres jednego roku od daty ich wystawienia. W celu dokonania oceny Fundusz może również z własnej inicjatywy, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, ustalać sytuację materialną, majątkową i życiową zobowiązanego.

Wnioski składane przez zobowiązanych komisja rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty ich wpływu do funduszu. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku, o którym mowa, nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji w zakresie sytuacji materialnej, majątkowej oraz życiowej, komisja przedkłada zaopiniowany wniosek zarządowi w terminie 14 dni od uzyskania tych informacji.

Komisja przedkłada zarządowi swoje stanowisko w formie opinii wraz z dokumentacją, w celu podjęcia decyzji. Opinia komisji nie jest dla zarządu wiążąca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Maciej Podgórski

O autorze: Maciej Podgórski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »