Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezgłoszenie do US darowizny od rodziców

Autor: Bogusław Nowakowski

W 2014 roku otrzymałam od rodziców z ich wspólnego konta darowiznę w wysokości 20 tys. zł oraz mój mąż w wysokości 9600 zł od mojego taty. Kwota nie była zgłaszana do US, bo według naszego rozumienia nie było to wymagane. W tym roku otrzymałam w marcu od rodziców drugą darowiznę w wysokości 35 tys. zł z ich wspólnego konta na moje osobiste konto. Czy miałam zgłosić darowiznę od rodziców? Jaką kwotę muszę zgłosić do US na deklaracji SDZ-2 i czy mają to być dwie odrębne deklaracje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu na 31.12.2014 r.:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

(…)

3.W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej”.

Jako że nie zgłosiła Pani tej darowizny z 2014 r., w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania – konieczne będzie jej zgłoszenie obecnie i zapłacenie podatku w wysokości ustalonej przez US.

W zaistniałej sytuacji należy potraktować darowiznę dla Pani z roku 2014 jako pierwszą i podlegająca opodatkowaniu. Należy ja zgłosić w odrębnym zeznaniu podatkowym. Darowizna z roku bieżącego powinna być zgłoszona w roku bieżącym jak najszybciej, aby nie doszło do tego, że od daty jej dokonania minie ponad 6 miesięcy i ponownie będzie Pani musiała płacić podatek od darowizny, tracąc z powodu niezgłoszenia w terminie prawo do zwolnienia z podatku w całości.

Przy obydwu darowiznach powinna Pani wskazać dwoje rodziców jako darczyńców, każde po połowie kwoty, jaką Pani otrzymała. Oznacza to odrębne zeznanie ze wskazaniem matki oraz odrębne ze wskazaniem ojca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl