Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obecność na rozprawie w sprawie ugody

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-07-02 • Aktualizacja: 2021-06-28

Dostałem zawiadomienie jako strona postępowania o rozprawie o zawezwanie do próby ugodowej. Czy moja obecność na tej rozprawie jest obowiązkowa i czy w przypadku nieprzyjścia mogą być jakieś konsekwencje? Pragnę dodać, że jestem na zwolnieniu lekarskim.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecność na rozprawie w sprawie ugody

Rozprawa w sprawie ugody

Postępowanie pojednawcze, wszczynane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, regulują trzy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 184.

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Art. 185.

§ 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Art. 186.

§ 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie”.

Postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej sprowadza się zatem do tego, że strony stawiają się na posiedzenie i albo ustalają treść ugody zawieranej następnie przed sądem, albo stwierdzają, że ugody nie zawierają. Pana stanowisko w sprawie może ograniczyć się zatem tylko do oświadczenia, że nie zgadza się Pan na zawarcie zaproponowanej ugody. Nie trzeba przy tym dowodzić braku racji drugiej strony.

Brak obecności na rozprawie i konsekwencje

Przepis art. 186 reguluje, iż jeśli to wzywający nie stawi się na posiedzenie o zawezwanie do próby ugodowej (w Pana sytuacji – druga strona), na Pana wniosek sąd może na niego włożyć obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych próbą ugodową. W razie zatem, gdyby Pan się stawił, a nie stawiła się druga strona, może Pan żądać zasądzenia poniesionych kosztów (gdyby za Pana stawił się pełnomocnik – kosztów zastępstwa procesowego).

Usprawiedliwiona nieobecność

Jednakże w przypadku Pana niestawiennictwa podobnego orzeczenia się nie wydaje. Do Pana uznania należy, czy chce się Pan stawić, czy też nie. Jedynym skutkiem Pana niestawiennictwa będzie, w razie wniesienia pozwu w sprawie, obciążenie Pana kosztami postępowania pojednawczego, jeśli w pozwie taki wniosek zostanie złożony. Taki skutek następuje tylko w razie nieusprawiedliwionego Pana niestawiennictwa. Gdyby zatem przed posiedzeniem wysłał Pan do sądu pismo, że nie stawia się Pan z powodu choroby i przedkłada zwolnienie lekarskie, prosząc o usprawiedliwienie nieobecności oraz że oświadcza Pan, iż nie zgadza się na zawarcie ugody na podanych warunkach, postępowanie winno się skończyć bez wydawania jakichkolwiek orzeczeń, a w przyszłości może Pan bronić się przed koniecznością poniesienia jego kosztów podaniem usprawiedliwienia. Sąd sporządzi protokół, w którym uczyni wzmiankę o niezawarciu ugody.

Koszty postępowania pojednawczego

Do kosztów  postępowania pojednawczego, którymi sąd mógłby Pana obciążyć, należy koszt wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, oraz 300 zł, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł albo chodzi o prawo niemajątkowe, por. art. 23 pkt 3 i art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz – jeśli wnioskujący wystąpił z profesjonalnym pełnomocnikiem – koszty zastępstwa procesowego w wysokości 240 zł (§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu). Podam, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 117/13, w postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej stosowanej do postępowania nieprocesowego dla spraw niewymienionych odrębnie. Aktualnie taka stawka, jak wskazałam powyżej, wynosi właśnie 240 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »