Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika kontrahenta

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-01

Podczas dostawy towarów do zakładu przemysłowego w nasz samochód uderzył wózek widłowy. Kierowca spisał oświadczenie, w którym wózkowy przyznaje się do winy. Nie wzywano policji. Kontrahent posiada ubezpieczenie OC (korporacyjne). Ubezpieczyciel wycenił szkodę, ale odmówił wypłaty odszkodowania z powodu braku potwierdzenia okoliczności przez zakład sprawcy (i/lub sprawcę). Po proteście ubezpieczyciel odpowiada: „W myśl art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, co oznacza, że obowiązek wykazania wszelkich przesłanek odpowiedzialności obciąża poszkodowanego”. Czy ubezpieczyciel rzeczywiście ma podstawy do odmowy wypłaty? Na jakie przepisy się powołać w kolejnym odwołaniu? Czy mam jakieś prawne możliwości zmuszenia sprawcy do wypełnienia dokumentów potwierdzających szkodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie art. 415 Kodeksu cywilnego (K.c.), ustanawiający zasadę odpowiedzialności deliktowej:

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Zgodnie z cytowanym przepisem, do naprawienia szkody zobowiązany jest ten, kto tę szkodę wyrządził. W przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika przedsiębiorcy, zastosowanie znajduje art. 120 Kodeksu pracy:

Art. 120. § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.”

W związku z powyższym, na mocy art. 415 K.c., podmiotem zobowiązanym do naprawienia wyrządzonej na Państwa mieniu szkody jest przedsiębiorca. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest natomiast instytucją wyjątkową, wynikającą z art. 822 K.c.:

„Art. 822. § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

§ 3. Strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

§ 4. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

§ 5. Ubezpieczyciel nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku.”

Zgodnie z § 4 cytowanego przepisy, możliwe jest dochodzenie przez poszkodowanego roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nie wyłącza to jednak możliwości dochodzenia naprawienia szkody przez samego odpowiedzialnego. Zatem w interesie ubezpieczonego jest dostarczenie ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, które mogą okazać się konieczne w procesie likwidacji szkody, gdyż w przeciwnym razie poszkodowany może wystąpić bezpośrednio przeciwko zobowiązanemu do naprawienia szkody.

Niezrozumiała dla mnie jest odmowa wypłaty ubezpieczenia w sytuacji, jeśli przedłożyli Państwo ubezpieczycielowi oświadczenie kierowcy wózka widłowego. Jednakże w opisanym stanie faktycznym sugerowałbym wstrzymać się na razie z dalszymi krokami w stosunku do ubezpieczyciela i zgłosić szkody bezpośrednio do przedsiębiorcy, którego pracownik je spowodował (w oparciu o powołane przepisy) oraz zażądać przedłożenia ubezpieczycielowi wymaganych oświadczeń pod rygorem skierowania roszczenia bezpośrednio przeciwko przedsiębiorcy. Być może, jeśli przedsiębiorca nie został poinformowany przez Państwa o szkodzie, a zgłosili się Państwo bezpośrednio do ubezpieczyciela, to przedsiębiorca nie posiada wiedzy o szkodzie wyrządzonej przez swojego pracownika, jeśli ten zataił przed nim ten fakt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

prawo podatkowe

Szukamy prawnika »