Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wykonania postanowień aktu notarialnego

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-08

W roku 2014 zawarłam umowę w formie aktu notarialnego zamiany nieruchomości bez spłat i dopłat. Umowa przyrzeczona miała być zawarta do 31 stycznia 2015 r. Druga strona odmówiła przystąpienia do tego aktu. Tak więc do 31 stycznia 2016 r. powinnam wystąpić do sądu z pozwem o wydanie orzeczenia w tym zakresie. Czy zawezwanie do zawarcia próby ugodowej przerwie bieg przedawnienia, co da mi trochę czasu na zgromadzenie środków finansowych na wpis sądowy? Od jakiej daty będzie biegł kolejny roczny okres roszczenia? Czy też w tym przypadku zawezwanie do próby ugodowej nie może być zastosowane?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jak podkreśla się w literaturze, „nie każda sprawa tocząca się przed sądem może być zakończona ugodą. Zakaz zawierania ugód może być wyraźnie wskazany przez ustawodawcę. Niedopuszczalne jest zawarcie ugody w sprawach:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

a) z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 47712 k.p.c.),

b) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47941 k.p.c.).

Niedopuszczalne jest również zawarcie ugody w sprawach, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób albo w których ugoda nie nadawałaby się do wykonania. Przykładowo nie można zawrzeć ugody w sprawach o eksmisję, o ustalenie pochodzenia dziecka czy o rozwód lub unieważnienie małżeństwa” (patrz: Ewa Habryn-Chojnacka, Ugoda zawierana przed sądem).

W mojej ocenie w chwili obecnej możliwe jest skierowanie do sądu rejonowego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, który przerwie bieg przedawnienia. Wnioski o zawezwanie do próby ugodowej są w tego rodzaju sprawach praktykowane, na co wskazują choćby uzasadnienia wielu wyroków (w załączeniu).

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia. Powyższe wynika z tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1964 r., sygn. akt II CR 675/63, zgodnie z którą „cel dochodzenia roszczenia może być osiągnięty nie tylko przez uzyskanie orzeczenia sądowego, które rozstrzyga sporny stosunek, lecz także przez zawarcie przez strony ugody i wciągnięcie jej do protokołu sądowego. Podobnie jak złożenie pozwu, również złożenie wniosku o przeprowadzenie pojednania stron (art. 453 k.p.c.) jest dochodzeniem roszczenia.

Złożenie takiego wniosku przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 111 pkt 2 p.o.p.c.), a tym samym również i bieg terminu zawitego (art. 114 p.o.p.c.) co do roszczenia, którego ten wniosek dotyczy stosownie do zawartego w nim oznaczenia sprawy (art. 453 k.p.c.)”.

Powyższy wyrok mimo upływu lat pozostaje aktualny, na co wskazują autorzy komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. I tak na przykład: „złożenie wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 k.c. (por. wyrok SN z dnia 3 czerwca 1964 r., II CR 675/63, OSNC 1965, nr 2, poz. 34).” (patrz: Przemysław Telenga, Komentarz aktualizowany do art.184, art.185, art.186 Kodeksu postępowania cywilnego, 2014.04.01).

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Innymi słowy złożenie wniosku skutkować będzie przerwaniem biegu przedawnienia. Przedawnienie nie będzie biegło dopóty postępowanie zainicjowane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej nie zakończy się. Niestawiennictwo na posiedzeniu pojednawczym lub niezawarcia ugody na ww. posiedzeniu kończy postępowanie pojednawcze i powoduje, że przedawnienie zaczyna swój bieg od nowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »