Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki za opóźnienie zapłaty za usługę a kara umowna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-06

Nasza firma podpisała z pewną firmą umowę na usługę remontu urządzenia. W umowie zawarty został zapis, że w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci nam w terminie należności, przysługują nam kary umowne w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki. Teraz szef tej firmy twierdzi, że ów zapis w umowie jest nieskuteczny, ponieważ za brak terminowego świadczenia pieniężnego można wyłącznie otrzymać odsetki ustawowe. Czy tak jest w istocie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W opisanej sprawie istotna jest dokładna treść zapisu umowy.

W umowach występują i odsetki, i kary umowne, jednak różne jest ich zastosowanie. Odsetki podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to odsetki rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy, czyli tzw. odsetki kredytowe lub kapitałowe. Odsetki takie stosowane są najczęściej przy umowach kredytu lub pożyczki.

Druga grupa odsetek to odsetki, które pełnią rolę szczególnego rodzaju odszkodowania za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Są to tzw. odsetki za opóźnienie. Zgodnie bowiem z treścią art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Od odszkodowania odsetki za opóźnienie różnią się jednak przede wszystkim tym, iż obowiązek zapłaty odsetek powstaje również wtedy, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody w związku z opóźnieniem i gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności niezależnych od dłużnika, gdy tymczasem dochodzenie odszkodowania wymaga co do zasady wykazania istnienia szkody oraz zawinienia dłużnika (odpowiedzialnego za szkodę).

Oczywiście w przypadku, gdy wierzyciel (uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego) poniesie szkodę, jest uprawniony do dochodzenia obok odsetek również odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 i następne K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wysokość odsetek za opóźnienie może zostać ustalona przez strony umowy. Tak więc strony mogą ustalić, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie ustalonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenia za wykonaną usługę, ceny sprzedaży, czynszu itp.) osobie uprawnionej należą się odsetki w określonej wysokości, na przykład 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Jeśli strony umowy nie umówiły się co do wysokości odsetek, nalicza się odsetki ustawowe, o których mowa powyżej.

Kara umowna jest to rodzaj sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 483 § 1 K.c.: „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”.

Instytucja kary umownej ma zastosowanie jedynie do zobowiązań niepieniężnych, nie może być natomiast stosowana do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych. I tak przykładowo w umowie sprzedaży samochodu można zastrzec karę umowną dla przypadku nieterminowego dostarczenia zakupionego samochodu, nie można natomiast zastrzec kary umownej dla przypadku nieterminowej zapłaty ceny sprzedaży samochodu.

Jeśli więc określono w umowie odsetki w wysokości 0,2%, to będą one wymagalne. Jeśli jest to kara umowna – to niestety nie można zastrzec kary umownej za nieterminową płatność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »