Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki przewyższyły zadłużenie, jak zaskarżyć tytuł wykonawczy?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-08

Czy można zaskarżyć tytuł wykonawczy z 2010 r.? Kredyt, który wzięliśmy, wynosił 25 tys. zł, spłacaliśmy go w ratach po 500 zł przez dwa lata. Niestety nasza sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu i przestaliśmy spłacać. Teraz w tytule wykonawczym jest kwota odsetek, która osiągnęła wysokość zadłużenia i cały czas rośnie! Czy można coś z tym zrobić, przecież to jest niemożliwe do spłaty?!

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zatem pytanie sprowadza się do tego, czy jest możliwość „zaskarżenia” tytułu wykonawczego z 2010 r. w aspekcie odsetek naliczanych zgodnie z tym tytułem. Wyjaśniam zatem, że co do zasady zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.) – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Proszę zatem zwrócić uwagę, że odsetki ulegają 3-letniemu przedawnieniu. Tak więc teoretycznie można dochodzić odsetek od 2012 r., w tytule są zapewne zasądzone za okres wcześniejszy niż 2010 r.

Zaznaczam jednak, że jeżeli wierzyciel wcześniej wszczynał przeciwko Państwu egzekucję, termin przedawnienia został przerwany. Jak wynika bowiem z przepisu art. 124 § 1 K.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś po myśli art. 123 § 1 pkt 1 K.c. – bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem za każdym razem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny, przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. wydanym w sprawie V CSK 386/07 – biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony.

Jeżeli egzekucji nie było, to odsetki za okres wcześniejszy niż 3 lata przed wszczęciem egzekucji uległy przedawnieniu. Wówczas należy wytoczyć swojemu wierzycielowi powództwo przeciwegzekucyjne na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym powołają się Państwo na zarzut przedawnienia. Jak stwierdził bowiem Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2010 roku, sygn. akt VI ACa 53/10: „przedawnienie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym może stanowić podstawę powództwa z art. 840 par. 1 k.p.c.” Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela bowiem zgodnie z art. 804 K.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, a więc on niejako nie może uwzględnić przedawnienia na Państwa korzyść.

W pozwie tym mogą Państwo zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie egzekucji. Opłata od takiego powództwa to 5% wartości przedmiotu sporu, tj. wierzytelności, której egzekucji domaga się wierzyciel.

Zgodnie z treścią art. 843 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Inną drogą jest po prostu przekonanie wierzyciela, aby zwolnił Państwa z długu w zakresie tych odsetek. Potocznie nazywa się to umorzeniem egzekucji. Zgodnie z treścią art. 508 K.c. – zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Wówczas winien on złożyć wniosek o umorzenie egzekucji w zakresie odsetek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »