Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-01-18

Jestem sprawcą wypadku, w którym została poszkodowana 63-letnia kobieta. Do potracenia doszło na przejściu dla pieszych. Kobieta doznała wstrząśnienia mózgu i złamania kości. Nie zgodziła się na zadośćuczynienie zaproponowane przez prokuratora. Wszczęto postępowanie cywilne. Poszkodowana żąda 5000 zł. Mam ubezpieczenie OC, ale kobieta żąda odszkodowania ode mnie, a nie od ubezpieczyciela. Jak mam zawiadomić ubezpieczyciela o postępowaniu, bo rozumiem, że mogę się później ubiegać o zwrot wypłaconej sumy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela

Poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela (art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego), ale także bezpośrednio od Pana – według jego wyboru (por. odpowiednio stosowany 371). Rzeczywiście właściwe w Pana wypadku będzie wykorzystanie właśnie instytucji przypozwania.

Przypozwanie zakładu ubezpieczeń

Art. 84 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu powinna wnieść sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny (§ 2).

Tu warto też przywołać art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym w postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na ten przepis może Pan się powołać, wnosząc o zawiadomienie ubezpieczyciela o toczącym się procesie.

Zawiadomienie ubezpieczyciela o procesie

Zatem na jak najwcześniejszym etapie procesu, w Pana wypadku niezwłocznie po otrzymaniu pozwu, powinien Pan sformułować pismo, w którym wskaże Pan, że wnosi o zawiadomienie o toczącym się procesie ubezpieczyciela (tu proszę wskazać nazwę i adres) i wezwanie go do udziału w sprawie. W uzasadnieniu takiego wniosku powinien Pan wskazać, że wykupił Pan polisę ubezpieczeniową OC u tego ubezpieczyciela, wobec czego będzie on odpowiadał za wyrządzone szkody ruchem samochodu marki … o nr rej. … . Z tego też względu powinien on przystąpić do niniejszego procesu, bowiem w przypadku przegrania przez Pana sprawy, będzie Panu przysługiwało roszczenie do ubezpieczyciela o wypłatę zasądzonej i uiszczonej przez Pana kwoty. Do pisma może Pan załączyć polisę. Powinien Pan także wskazać stan sprawy – jej etap, żądania i wnioski drugiej strony. Najlepiej obok tego, załączyć do pisma kopię pozwu. Treść pisma, o którym mowa powyżej, może Pan zawrzeć w odpowiedzi na pozew – wtedy przypozwanie będzie częścią tej odpowiedzi, a wnioski wskazane wyżej zawrze Pan we wnioskach tejże odpowiedzi. W razie problemów co do treści czy formy pisma, pozostaję do dyspozycji.

Zgodnie z art. 76 Kodeksu postępowania cywilnego kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). Wstąpienie swe do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom (art. 77 § 1). Ze wstąpieniem do sprawy interwenient może połączyć dokonanie innej czynności procesowej (np. zgłoszenie wniosków dowodowych; art. 77 § 2).

Od momentu wstąpienia do sprawy (por. art. 82) ubezpieczyciel nie będzie mógł podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że Pan prowadził proces wadliwie (chyba, że stan sprawy w chwili przystąpienia uniemożliwił ubezpieczycielowi już skorzystanie ze środków obrony albo umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystał Pan ze środków, które były Panu znane).

Wchodząc jako interwenient uboczny do procesu, nie tylko ubezpieczyciel jest sam uprawniony do wszelkich czynności dopuszczalnych według stanu sprawy (pod warunkiem, że nie pozostają one w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił; art. 79), ale i doręczane są mu zawiadomienia o terminach rozpraw, orzeczenia sądu, pisma stron (art. 80). Skoro zatem ubezpieczyciel wstąpi do sprawy jako interwenient uboczny, będzie mógł np. złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a w dalszej kolejności apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku.

Wyrok przeciwko ubezpieczycielowi

Ponadto, w razie gdyby na celowość takiego rozwiązania wskazywał bieg procesu, za zgodą stron ubezpieczyciel może wejść w Pana miejsce, tj. stać się pozwanym (art. 83). Tu jest dla Pana szansa, by – jeśli wszystkie strony się na to zgodzą, ubezpieczyciel wszedł na Pana miejsce w procesie. W odpowiedzi na pozew może Pan wnieść o takie wejście na Pana miejsce ubezpieczyciela przy zgodzie stron. Proszę pamiętać, że w przeciwnym razie to przeciwko Panu będzie wydany wyrok, stąd druga strona to od Pana będzie mogła ściągnąć należność.

Dla Pana praktyczne znaczenie przypozwania ubezpieczyciela będzie takie, że nie będzie on mógł później zwrócić Panu mniej niż przyznał sąd, podnosząc np. że nie podniósł Pan zarzutu przyczynienia się pieszej do powstania wypadku, stąd należne odszkodowanie jest niższe od zasądzonego. Nie będzie mógł zarzucić Panu, że prowadził Pan proces niewłaściwie. Taki też rygor w doktrynie przyznaje się obowiązkowi z art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, który cytowałam wcześniej.

W pytaniu dodatkowym zapytuje Pan, co zrobić, by ubezpieczyciel pokrył szkodę, Pan zaś nie musiał płacić. Niestety w doktrynie przyjmuje się, że to poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela naprawienia szkody, Pan może zaś żądać zwrotu kwoty realnie wypłaconej poszkodowanemu (por. A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2010, s. 114 i n.). Po przegraniu sprawy może Pan oczywiście zwrócić się do ubezpieczyciela o dokonanie wypłaty na rzecz drugiej strony, ten jednak będzie mógł odmówić, wymagając, by przedstawił Pan dowody na poniesienie szkody majątkowej w postaci wypłacenia odszkodowania i odszkodowanie wypłaci Panu, nie drugiej stronie. Taka prawidłowość nie przesądza jednak o tym, że w tym konkretnym wypadku ten konkretny ubezpieczyciel przyjmie pogląd, że skoro i tak jest zobowiązany do naprawienia szkody, dla skrócenia procedury dokona wypłaty na rzecz poszkodowanej zanim Pan jeszcze zrealizuje roszczenie z wyroku.

Brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Nadmienię jeszcze, że nie w każdym wypadku ubezpieczyciel pokryje koszty wyrządzonej przez Pana szkody. Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK „Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki