Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie po pogryzieniu przez psa

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-05-17

Po jakim czasie mogę dochodzić odszkodowania po pogryzieniu przez psa? Przebywałem na leczeniu 2 miesiące. Właściciel został skazany przez sąd w ramach wykroczenia. Czy mam szansę dochodzić zadośćuczynienia za poniesione straty psychiczne i fizyczne? Palec uratowałem dzięki komorze hiperbarycznej, ale jest niesprawny w 45%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 444 i 445 kodeksu cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia może Pan dochodzić odszkodowania za poniesione szkody majątkowe, a za doznaną krzywdę – zadośćuczynienia:

„Art. 444.  

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445.  

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego”.

W Pana wypadku nie ma wątpliwości, że z powodu zawinionego działania właściciela psa, ukaranego następnie za wykroczenie, doznał Pan uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje Panu zatem roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Takie roszczenie jednak, jak każde roszczenie majątkowe (por. art. 118), ulega przedawnieniu. Okres przedawnienia reguluje art. 4421:

„Art. 4421.  

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności”.

Dla przedawnienia roszczeń stosuje się zatem co do zasady okres trzyletni, ale jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku – okres dwudziestoletni. W Pana wypadku szkoda nie wynikała ze zbrodni lub występku (tj. przestępstw określonych w kodeksie karnym, por. art. 7 kodeksu karnego), ale wynikała z wykroczenia. Zastosowanie znajdzie zatem termin trzyletni.

Pana roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się z upływem lat trzech od dnia, w którym dowiedział się Pan o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, który to termin tutaj zapewne nie budzi wątpliwości, gdyż dowiedział się Pan o tym najprawdopodobniej w dzień zdarzenia. Jeśli tak było, roszczenie przedawni się po trzech latach od dnia zdarzenia. Roszczenie przedawnione nadal istnieje – może go Pan dochodzić, jednak druga strona może uchylić się od zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia.

Nadmienię, że gdyby roszczenie miało być dochodzone u ubezpieczyciela, bieg terminu przedawnienia przerwałoby zgłoszenie szkody, jednak nie omawiam tej kwestii, bo – jak rozumiem – Pan nie dochodziłby roszczenia od ubezpieczyciela, ale bezpośrednio od właściciela psa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedawca obciąża mnie winą za wadę w wykończeniu mieszkania, co robić?

Kupiłem mieszkanie, co do którego umówiłem się, że wykończenie będzie wykonywał także sprzedawca. W zakresie wykończenia wykonane były między...

 

Ukaranie sprawcy zdarzenia który uderzył w motocykl poza drogą publiczną

Mój motocykl został uderzony przez samochód wyjeżdżający z garażu, w samochodzie znajdował się jedynie kierujący, ja byłem przy drzwiach...

 

Wypadek w drodze z pracy do domu sprzed lat a wniosek do ZUS o odszkodowanie

Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu w 1995 r., wracając z praktycznej nauki zawodu do domu motocyklem. To był ostatni rok praktyk,...

 

Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku

W zeszłym miesiącu mój syn został potrącony przez pijanego kolegę. W wyniku wypadku był w szpitalu, a lekarz na dzień dzisiejszy daje mu 80%...

 

Przedawnienie roszczenia z polisy ubezpieczeniowej PZU

W 2012 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer, w wyniku czego doznałem poważnych obrażeń, których konsekwencją jest trwałe inwalidztwo....

 

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

W czasie urlopu w Polsce został uszkodzony samochód będący w leasingu. Całą winę ponosi kierujący drugim pojazdem. Auto było niesprawne...

Samochód oddany na złomowanie a kara za brak OC

Samochód oddany na złomowanie a kara za brak OC

Oddałem samochód osobowy do stacji recyklingu na złomowanie (otrzymałem stosowne dokumenty). Było to 17 maja, a 22 maja wyrejestrowałem auto. Kilka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »