Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za skazanie za odmowę odbycia służby wojskowej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2018-01-19

Wiele lat temu zostałem skazany za odmowę odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania religijne. Po wyjściu z więzienia zostałem zwolniony z pracy ze względu na pobyt w więzieniu. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (cierpienia psychiczne) wchodzi w grę tylko w przypadku niesłusznego skazania, czyli w sytuacji, kiedy względem oskarżonego na podstawie prawomocnego wyroku została wykonana w całości bądź w części kara, której nie powinien ponieść.

Tym samym najpierw musiałby Pan wnieść nadzwyczajny środek zaskarżenia i uzyskać orzeczenie, na mocy którego zostałby Pan uniewinniony, skazany na karę łagodniejszą albo umarzający postępowanie wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia to kasacja lub wznowienie postępowania.

Reasumując, w celu wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia muszą zostać spełnione w Pana przypadku następujące warunki:

1) orzeczenie kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy próbie;

2) wykonanie w całości lub części kary lub środka;

3) w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został Pan uniewinniony lub ponownie uznany za winnego, ale tym razem orzeczono względem Pana łagodniejszą karę lub środek karny albo środek związany z poddaniem Pana próbie albo umorzono postępowania wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu;

4) istnienie związku przyczynowego między wykonaniem kary lub wskazanych środków a spowodowaniem szkody lub doznaniem krzywdy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kasacja przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu II instancji kończącego postępowanie, tym samym należy rozstrzygnąć, czy wyrok I instancji wydany przeciwko Panu w ogóle został zaskarżony i kto go zaskarżył.

Kasację wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty jego doręczenia. Powyższe terminy nie obowiązują, gdy kasację wnosi Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny.

Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego.

Kasację należy oprzeć na jednym z niżej wymienionych zarzutów:

– w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu,

– sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,

– sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,

– sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,

– orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,

– orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,

– zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,

– orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,

– zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 K.p.k.,

– w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 K.p.k. lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,

– sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa,

– inne rażące naruszenie prawa, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na treść orzeczenia.

Natomiast kwestia wznowienia postępowania przedstawia się następująco.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że:

a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,

b) skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,

c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne, błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

Nadto postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego.

Postępowanie wznawia się także na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

W kwestii wznowienia postępowania orzeka sąd okręgowy, zaś w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu okręgowego – sąd apelacyjny. Sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

W kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego orzeka Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów.

Wznowienie postępowania nie jest ograniczone żadnym terminem.

Skazany jest uprawniony do złożenia wniosku.

Bez znajomości materiału dowodowego zebranego w Pana sprawie nie jestem w stanie ocenić, czy zachodzą przesłanki do złożenia kasacji czy wniosku o wznowienie postępowania ani ocenić Pana szans na uzyskanie odszkodowania za szkodę czy zadośćuczynienia za krzywdę.

Proponuję Panu zwrócić się o pomoc do miejscowego adwokata/radcy prawnego, który będzie mógł zapoznać się z aktami postępowania sądowego i pomoże Panu wznowić postępowanie, jeśli będzie to oczywiście możliwe (ewentualnie wnieść kasację).

Sądem właściwym dla rozpoznania sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie jest sąd okręgowy, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. W razie uwzględnienia roszczeń choćby w części wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika. Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, czyli orzeczenia wydanego na skutek kasacji/wznowienia postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »