Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za zalanie laptopa

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-06

Doszło do zalania laptopa. Dysponuję danymi sprawcy, danymi dwóch świadków zdarzenia. Laptop nowy, na gwarancji. Wstępna ocena serwisu na koszt naprawy to kwota ok. 1600 zł. Jednak w przypadku zalania laptopa pomimo naprawy serwis nie udziela gwarancji z uwagi na możliwość ujawnienie się usterek w okresie późniejszym. Czyli tak naprawdę autoryzowany serwis producenta nie podejmuje się przywrócenia urządzenia do stanu z przed zdarzenia. Czy w takim przypadku mogę żądać od sprawcy pełnej kwoty jak za nowy laptop? Jak postępować w tej sprawie? Laptop jest mi potrzebny od zaraz do dalszej pracy. Czy kupić nowy laptop i dochodzić odszkodowania? Czy może lepiej naprawić ten zalany i żądać odszkodowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność deliktowa za zalanie laptopa

W opisanej przez Pana sytuacji wydaje się, że możemy mówić o tzw. odpowiedzialności deliktowej, czyli za tzw. czyn niedozwolony. Podstawą tej odpowiedzialności jest art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Komentowany przepis stanowi, że sprawca ponosi odpowiedzialność deliktową na zasadzie winy więc zawsze musi być to czyn zawiniony, możemy mówić o winie umyślnej wówczas gdy ktoś chce nam wyrządzić szkodę celowo lub winie nieumyślnej gdy ktoś wyrządza szkodę w wyniku tzw. niedbalstwa. Pojęcie niedbalstwa wiąże się w prawie cywilnym z niezachowaniem wymaganej staranności. Dlatego chcąc dokonać oceny, kiedy mamy do czynienia z winą w postaci niedbalstwa, decydujące znaczenie ma miernik staranności, jaki przyjmuje się za wzór prawidłowego postępowania. Innymi słowy czy dorosły człowiek oceniający sprawę obiektywnie mógł przewidzieć, że zachowując się w dany sposób zaleje Panu laptopa.

Do przesłanek odpowiedzialności deliktowej należą: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkoda i związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą.

Uszkodzenie laptopa przez zalanie

Zdarzeniem takim jest uszkodzenie Pana laptopa, które, jak się wydaje, jest wynikiem niedbalstwa. Jak się podnosi w nauce prawa, „instytucja odpowiedzialności deliktowej oparta jest na koncepcji sprawiedliwości wyrównawczej. Ustawowe nałożenie na sprawcę szkody obowiązku jej naprawienia (przy jednoczesnym spełnieniu określonych przesłanek) należy uznać za przejaw […] »nasycania stosunków prywatnoprawnych elementami słuszności«. Względy słuszności przemawiają […] za ustanowieniem obowiązku wyrównania, kompensacji szkody wyrządzonej innemu podmiotowi” (tak Ł. Andrzejczak, Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 2012 r., sygn. akt V CSK 501/11, PS.2014.4.115).

Naprawienie szkody

Skoro została Panu wyrządzona szkoda, to jeśli chodzi o sposób jej naprawienia, musimy sięgnąć do treści art. 363 Kodeksu cywilnego, który poniżej Panu przytoczę w całości:

„§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

Przywrócenie stanu poprzedniego polega w zasadzie na doprowadzeniu dóbr i interesów poszkodowanego dotkniętych uszczerbkiem do stanu, w jakim znajdowały się przed wyrządzeniem szkody. Nie zawsze musi chodzić o stan identyczny, ale przykładowo rzecz powinna odzyskać swoje walory użytkowe i estetyczne, aby była zdolna, jak przed wyrządzeniem szkody, zaspokoić potrzeby poszkodowanego (por. wyrok SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. akt V CKN 1690/00).

Naprawa zalanego laptopa – odszkodowanie

Ponieważ, jak Pan wspomina, laptop jest Panu bezwzględnie potrzebny, uważam, że winien Pan sam naprawić laptopa i dopiero w ramach odszkodowania dochodzić poniesionych kosztów naprawy, chyba że oczywiście porozumie się Pan ze sprawcą inaczej, tj. że to on Panu od razu pokryje koszty naprawy.

Dlaczego uważam, że winna być to naprawa, a nie kupno nowego laptopa, otóż dlatego, że sprawca na pewno będzie się bronił faktem, że po pierwsze laptop był używany, po drugie do przywrócenia stanu laptopa wystarczyła naprawa, bo ona była możliwa i wykonalna. Wspomniał Pan o kwestii gwarancji, którą Pan utraci, i to na pewno jest argument przemawiający za kupnem nowego urządzenia, tyle tylko, iż nie wiadomo, czy z tej gwarancji w ogóle by Pan kiedykolwiek korzystał, więc choć nie można absolutnie wykluczyć, że przywrócenie stanu poprzedniego oznacza posiadanie sprawnie działającego laptopa z gwarancją, to jednak obawiam się, że może to stanowić element w pewnym sensie ocenny i tym samym powodujący dla Pana komplikacje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki