Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie sądowego zwrotu sprzętu z powodu nie otrzymania zapłaty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-08

Przed 4 laty sprzedałem pewnej firmie kosztowny sprzęt (wartość ok. 30 tys. zł). Wystawiłem fakturę. Do tej pory nie otrzymałem zapłaty. Próby polubownego załatwienia sprawy kończyły się zawsze na obietnicach. Założyłbym im sprawę w sądzie, ale nie sądzę, abym coś wskórał, gdyż do tej firmy już przychodzi kilku komorników. Czy istnieje jakaś prawna możliwość uzyskania sądowego nakazu zwrotu sprzętu i ewentualnego obciążenia firmy za kilkuletnie jego użytkowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo sprawa nie jest taka jednoznaczna. Późno sprawa jest rozpatrywana z uwagi na ewentualne przedawnienie roszczenia (chociaż, jak wnioskuję z opisu, zawezwania do próby ugodowej mogły przerwać skutecznie bieg przedawnienia), jednak brak wypłacalności także nie działa na Pana korzyść.

Dla rozstrzygnięcia sprawy należy rozpatrzyć, czy w wyniku umowy sprzedaży wyposażenia doszło do przeniesienia własności tej rzeczy ruchomej, pomimo nieuiszczenia przez kupującego na rzecz sprzedawcy zapłaty. W treści faktury najprawdopodobniej nie zamieszczono zastrzeżenia w rozumieniu art. 589 Kodeksu cywilnego (K.c.), że do chwili całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 87/08, Lex nr 464784, z dnia 10 października 2003 r., II CK 119/02, Lex nr 82268 oraz z dnia 16 września 2003 r., IV CKN 468/01, Lex nr 602299 ). Faktura z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty za towar jest nie tylko dowodem księgowym, ale także elementem stosunku cywilnoprawnego. Jej znaczenie powinno być oceniane stosownie do przepisów prawa cywilnego.

Zasadą prawa jest, że umowa sprzedaży rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości przenosi ich własność na kupującego już z chwilą jej zawarcia (art. 155 § 1 K.c.). W wypadku zaś umowy sprzedaży rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku, jak i rzeczy przyszłych, własność tych rzeczy przechodzi z chwilą przeniesienia na kupującego ich posiadania (art. 155 § 1 K.c.). Tym samym własność przedmiotu sprzedaży przechodzi na kupującego zasadniczo już w chwili zawarcia umowy sprzedaży, niezależnie od tego, czy uiści on później cenę, czy nie.

Umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły (art. 155 § 1 K.c.). Nie ulega wątpliwości, że w takim wypadku przeniesienie własności następuje solo consensu – z mocy umowy zobowiązująco-rozporządzającej, z chwilą jej zawarcia.

Obecnie można byłoby uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, jakim była sprzedaż.

Należałoby złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy stanowi prawo kształtujące, które realizowane jest przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 K.c. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wygaśnięcie stosunku prawnego z mocą wsteczną – ex tunc i zniesienie dotychczasowego obowiązku świadczenia („zniweczenie umowy”, zniesienie umowy ze skutkiem wstecznym). Moc wsteczna oznacza powrót do stanu, jaki istniał przed zawarciem umowy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1992 r., II CRN 104/92, LEX nr 9088 i z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CSK 323/07, Lex nr 453089 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. V ACa 199/08, Biul. SAKa 2008, nr 4, s. 27). Odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 K.c. powoduje przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę.

Tylko tak można odzyskać towar. Jest to pierwszy krok, kolejnym jest skuteczne fizyczne odzyskanie wyposażenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kto powinien go złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki po sprzedaży mieszkania?

Na jakie czynności rozciągają się obowiązki pośrednika nieruchomości? Chodzi konkretnie o to, że po spłacie mojego kredytu hipotecznego bank powinien...

Umowa dzierżawy działki pod budowę pawilonu

Posiadam niewielką działkę. Mój kuzyn chce tam postawić budynek - pawilon ok. 30 m 2 na swój koszt. Chcemy sporządzić umowę dzierżawy. Ja nie...

Garaż na cudzym gruncie, wypowiedzenie umowy użyczenia

Na terenie należącym do męża mojej zmarłej siostry posiadam od 20 lat garaż blaszany. Mam na niego rachunek. Obecnie właściciel zażądał zaprzestania...

Jak liczyć okresu wypowiedzenia umowy o współpracę?

Posiadam umowę B2B na świadczenie usług pomiędzy moją jednoosobową działalnością a inną firmą. Umowa została zawarta na czas nieokreślony...

Podpisanie ostatecznej umowy kupna sprzedaży z wyprzedzeniem czasu

Wspólnie z żoną chcemy kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Czy istnieje możliwość podpisania ostatecznej umowy kupna sprzedaży...

Jak kupić mieszkanie, przebywając zagranicą?

Jestem obywatelem Polskim, ale na stałem mieszkam w USA. Chciałbym kupić mieszkanie o powierzchni 50 m 2 w Krakowie pod wynajem. Jednak...

Umowa zawarta przez pośrednika

Mam zawrzeć umowę o sprzedaży mieszkania z panem, który podobno ma obywatelstwo polskie i brytyjskie. Z panem tym nie zamieniłam słowa,...

Zarzut zniszczenia przedmiotu przy wykonywaniu usługi i brak zapłaty

Od paru lat prowadzę warsztat spawalniczy. W ramach tej działalności wykonałem usługę spawania połamanego krzesełka barowego. Krzesełko było...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »