Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ofiara śmiertelna wypadku drogowego – terminy przedawnienia roszczeń

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-22

W wypadku komunikacyjnym w 2013 r. zginął mój syn. Sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym. W jakim terminie ulegną przedawnieniu: wypłata odszkodowania pełnych kosztów pojazdu zmarłego, zwrot kosztów pochówku ofiary wypadku, ewentualna wypłata zadośćuczynienia rodzicom ofiary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie roszczeń wobec sprawcy

Zgodnie z art. 442 (1) Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

W Pana zapytaniu mamy do czynienia z trzema rodzajami szkód, czyli są to:

  • szkoda majątkowa w postaci szkody w pojeździe;
  • szkoda majątkowa w postaci kosztów pochówku ofiary wypadku;
  • szkoda osobowa w postaci krzywdy najbliższych po śmierci ofiary wypadku.

Szkoda majątkowa – koszty pochówku ofiary

Nie ma wątpliwości, że do drugiego rodzaju szkody – szkody w postaci kosztów pochówku (szkoda majątkowa wynikająca z przestępstwa), należy stosować § 2 zacytowanego przepisu – roszczenie o naprawienie tej szkody przedawni się zatem z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa.

Dwudziestoletni termin przedawnienia stosowany jest do szkód wynikłych ze zbrodni lub występku. W mojej ocenie nie może być wątpliwości, że szkoda w pojeździe w niniejszym wypadku także wynika z przestępstwa. Wobec tego do niej również będzie stosowany dwudziestoletni termin przedawnienia.

Szkoda osobowa – krzywda najbliższych ofiary śmiertelnej

Ostatni rodzaj szkody – krzywda wyrządzona najbliższym wskutek śmierci ofiary wypadku – kwalifikuje się do szkód na osobie. Nadmieniam, że szkody na osobie to także szkody dotyczące dóbr osobistych poszkodowanego (zdrowia, życia, wolności, dobrego imienia itd.; por. Osajda, Komentarz do art. 442(1) k.c., teza 26, red. P. Sobolewski, Legalis). Z jednej strony zatem, ponieważ szkoda wynika z przestępstwa, roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa, jednakże – z racji kwalifikacji tej szkody jako szkoda na osobie – przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. W niniejszym przypadku termin trzyletni nie będzie istotny, bowiem o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody zapewne dowiedzieli się Państwo daleko przed końcem 20-letniego terminu przedawnienia – z pewnością najpóźniej wraz z wydaniem wyroku skazującego.

Wobec powyższego wszystkie wymienione przez Pana roszczenia przedawnią się po 20 latach od chwili popełnienia przestępstwa (tj. w 2033 r.).

Jeśli szkoda wynikła z przestępstwa lub występku, nie jest istotne, czy osoba zobowiązana do naprawienia szkody była sprawcą przestępstwa. Dwudziestoletni okres przedawnienia znajduje zastosowanie także, gdy poszkodowany dochodzi odszkodowania od ubezpieczyciela, rodziców, opiekunów sprawcy szkody lub Skarbu Państwa, jeśli szkoda jest wynikiem działania osoby wykonującej władzę publiczną [por. uchwała SN (7) z 21.11.1967 r., III PZP 34/67, OSNCPiUS 1968, Nr 6, poz. 94].

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki