Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Określenie faktu przedawnienia

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-10-04

Art. 125 Kodeksu cywilnego, tj. „jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu” – rozumiem jako trzyletni okres przedawnienia roszczenia z wyroku o świadczenia okresowe, tj. czynszu, po którym to okresie (3 lata) dług z wyroku ulega zlikwidowany i wierzyciel nie ma prawa żądać jego zapłaty. Fakt przedawnienia roszczenia z wyroku winien stwierdzić sąd, na wniosek zainteresowanego. Czy dobrze rozumuję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana pytanie dotyczy potwierdzenia lub zaprzeczenia Pana rozumienia znaczenia art. 125 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym artykułem roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Zdanie drugie powyższego przepisu rozumie Pan jako trzyletni okres przedawnienia roszczenia z wyroku o świadczenia okresowe, tj. czynsz, po którym to okresie (3 lata) dług z wyroku ulega zlikwidowaniu i wierzyciel nie ma prawa żądać jego zapłaty. Fakt przedawnienia roszczenia z wyroku winien stwierdzić sąd, na wniosek zainteresowanego.

Wprawdzie zgadzam się z Panem, że czynsz najmu, jest świadczeniem okresowym, jednak co do zasady przepis art. 125 nie dotyczy tego przypadku. Gdy ktoś dochodzi zapłaty czynszu najmu, to musi wyraźnie określić za jakie okresy najmu żąda czynszu oraz w jakiej wysokości. Sąd w wyroku zasądza określoną kwotę stanowiącą czynsz np. za styczeń, luty i marzec 2015 r. Po wydaniu tego wyroku, wierzyciel nie może na jego podstawie żądać zapłaty za kwiecień oraz maj itd., gdyż pierwotny wyrok nie objął należności za te okresy. Aby żądać zapłaty za te okresy, należy odrębnie wnieść sprawę o zapłatę.

Przepis art. 125 § 1 zd. 2 przewiduje odrębny, trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem lub ugodą sądową (także zawartą przed innym organem lub sądem polubownym) w zakresie roszczeń obejmujących świadczenia okresowe należne w przyszłości. Termin ten ma więc zastosowanie tylko do roszczeń o przyszłe świadczenia okresowe, nie zaś do roszczeń o świadczenia okresowe, wymagalne w toku postępowania.

Najczęściej przepis ten ma zastosowanie do odsetek i na podstawie odsetek zrozumie Pan jego zastosowanie.

W praktyce najczęściej zasądzanym przez sądy świadczeniem okresowym są odsetki, które jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 sierpnia 1976 r. (sygn. akt III CRN 181/76) „w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności, są płatne co roku z dołu, co przesądza o ich okresowym charakterze”.

Zgodnie ze wskazaną regulacją termin przedawnienia odsetek zasądzonych w orzeczeniu (wyroku) będzie się różnił od terminu przedawnienia należności głównej. Odsetki przedawniają się szybciej. W związku z powyższym wierzyciel chcący egzekwować w przyszłości zasądzone na jego rzecz odsetki za okres dłuższy niż trzy lata powinien sukcesywnie w trzyletnich okresach składać do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Przykładowo sąd wyrokiem z dnia 5 stycznia 2005 r. zasądził na rzecz wierzyciela kwotę 10 000 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku od 5 stycznia 2005 r. do dnia zapłaty. Wierzyciel z uwagi na zbliżający się termin przedawnienia aby nie doprowadzić do jego upływu dnia 5 stycznia 2015 r. wszczął postępowanie egzekucyjne. W tym przypadku należność główna nie ulegnie przedawnieniu, jednak odsetki za okres od 5 stycznia 2005 r. do dnia 4 stycznia 2012 r. już tak, a co za tym idzie egzekwowana będzie mogła być kwota 10 000 zł + odsetki za okres od 5 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty.

Reasumując, wprawdzie nie widziałem Pana orzeczenia, ale zakładam, że chodzi tam o czynsz na określony czas, dlatego moim zdaniem sąd nie orzeka w nim o czynsz należny w przyszłości. Proszę więc o przesłanie treści orzeczenia sądu, aby potwierdzić lub zaprzeczyć moim wątpliwościom.

Zaznaczam, też na marginesie, że dług przedawniony nie wygasa, a staje się jedynie zobowiązaniem naturalnym. W takim przypadku dłużnikowi przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego), jeżeli wierzyciel wszczyna egzekucję przedawnionego roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »