Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opóźnienie w budowie inwestycji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-13

Deweloper ogłosił opóźnienie w budowie inwestycji (6 miesięcy w stosunku do dat zawartych w umowie deweloperskiej). Deweloper chce podpisać aneks do tej umowy, w którym zmianie ulegają terminy zakończenia prac budowlanych. Czy jeżeli podpiszę aneks, to nie stracę możliwości ubiegania się o rekompensatę z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów (np. wynajem mieszkania) w okresie, w którym nastąpiło opóźnienie? Dodam, że w samej umowie deweloperskiej nie ma wyszczególnionych kar w razie opóźnień w budowie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Nie znam co prawda pierwszej treści umowy, ale podpisanie aneksu prowadzi do jej zmiany. Ustalacie wspólnie nowy termin odbioru mieszkania, nowe zapisy zastępują stare zapisy, a stare uznaje się za niebyłe.

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Oczywistym jest, że odpowiedzialność kontraktowa oparta jest na zasadzie winy, co oznacza konieczność dokonania ustalenia, czy dłużnik w sposób zawiniony spowodował powstanie szkody, a tym samym czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego zachowaniem skutkującym niewykonaniem (nienależytym) wykonaniem umowy a poniesioną szkodą. Pamiętać przy tym należy, że dłużnik nie wykonuje zobowiązania, jeżeli przez swoje zachowanie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wierzyciela określonej kontraktem korzyści, lub też w wyniku jego aktywności wierzyciel otrzymuje coś innego, niż to, czego stosownie do treści kontraktu mógł oczekiwać wierzyciel (F. Zoll [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Suplement, s. 116).

Jeśli deweloper spóźni się w stosunku do pierwszej daty – z pierwszej umowy – można byłoby uznać jego zachowanie za skutkujące powstaniem szkody po Pana stronie i deweloper ponosiłby odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Pana na mocy art. 471 K.c.

Według treści art. 483 § 1 K.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Fakt, że nie wskazano kary umownej nie oznacza, że nie przysługuje Panu prawo dochodzenia odszkodowania.

Jeśli jednak podpisze Pan aneks, dobrowolnie zmieni Pan treść pierwszej umowy i straci Pan prawo do dochodzenia czegokolwiek w odniesieniu do starych zapisów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »