Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pociągnięcie do odpowiedzialności radcy prawnego

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-09-28

Radca prawny prowadzący moją sprawę „nawalił” na końcowym etapie postępowania, gdyż mimo wezwania sędziego do złożenia wniosków dowodowych, nie zrobił tego. Na dodatek w czasie posiedzenia sądu zerwał umowę nas łączącą. W tej sytuacji chciałbym pociągnąć do odpowiedzialności radcę prawnego za skutki (szkoda majątkowa), jakie wynikły z jego braku profesjonalizmu. Co mogę zrobić?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Na wstępie należy wskazać, iż istnieją dwie niezależne od siebie ścieżki postępowania. Pierwszą z nich jest ścieżka odszkodowawcza, drugą natomiast – ścieżka dyscyplinarna.

Zacznę od omówienia ścieżki odszkodowawczej. Otóż, umowa o świadczenie usług prawnych, jaką zawarł Pan z radcą prawnym, zalicza się do tak zwanych umów nienazwanych. Oznacza to, iż nie jest ona szczegółowo zdefiniowana w ustawie, a jej treść może być dowolnie kształtowana, zgodnie z zasadą swobody umów. Zgodnie natomiast z art. 750 Kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa zlecenia zaliczana jest do umów starannego działania. Przedmiotem takiej umowy nie jest zatem osiągnięcie z góry określonego celu, a jedynie zachowanie staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Innymi słowy, zleceniobiorca zobowiązany jest jedynie do podejmowania racjonalnych kroków w celu osiągnięcia określonego rezultatu, ale samo jego osiągnięcie nie jest gwarantowane.

Powyższe rozważania są o tyle istotne, iż dopiero w momencie naruszenia obowiązku zachowania należytej staranności, określonego w art. 355 Kodeksu cywilnego, możemy rozważać pociągnięcie zleceniobiorcy do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Z Pana opisu stanu faktycznego wynika, iż radca prawny nie dokonał przed sądem istotnej czynności, co więcej, bezprawnie wypowiedział Panu umowę, zachowania te naraziły zaś Pana na szkodę majątkową. W takiej sytuacji podstawą roszczenia odszkodowawczego jest tak zwana odpowiedzialność kontaktowa określona w art. 471 Kodeksu cywilnego:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Na podstawie cytowanego przepisu, możliwe jest żądanie naprawienia szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy, zawinionym przez drugą stronę.

W przypadku radców prawnych istnieje obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym możliwe jest dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, iż to po stronie poszkodowanego leżeć będzie obowiązek wykazania nienależytego wykonania umowy, istnienia szkody oraz jej wysokości.

Poza odpowiedzialnością odszkodowawczą może Pan jednocześnie zgłosić całą sytuację do Okręgowej Izby Radców Prawnych, pod którą podlega dany radca.

Zasadę odpowiedzialności dyscyplinarnej określa art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych:

„Art. 64. 1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.”

Zgodnie z cytowanym przepisem radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków zawodowych, z czym będziemy mieli do czynienia w razie wykazania nienależytego wykonania umowy, o czym powyżej pisałem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »