Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pociągnięcie do odpowiedzialności radcy prawnego

Autor: Mateusz Rzeszowski

Radca prawny prowadzący moją sprawę „nawalił” na końcowym etapie postępowania, gdyż mimo wezwania sędziego do złożenia wniosków dowodowych, nie zrobił tego. Na dodatek w czasie posiedzenia sądu zerwał umowę nas łączącą. W tej sytuacji chciałbym pociągnąć do odpowiedzialności radcę prawnego za skutki (szkoda majątkowa), jakie wynikły z jego braku profesjonalizmu. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pociągnięcie do odpowiedzialności radcy prawnego

Na wstępie należy wskazać, iż istnieją dwie niezależne od siebie ścieżki postępowania. Pierwszą z nich jest ścieżka odszkodowawcza, drugą natomiast – ścieżka dyscyplinarna.

Odszkodowanie od radcy prawnego

Zacznę od omówienia ścieżki odszkodowawczej. Otóż, umowa o świadczenie usług prawnych, jaką zawarł Pan z radcą prawnym, zalicza się do tak zwanych umów nienazwanych. Oznacza to, iż nie jest ona szczegółowo zdefiniowana w ustawie, a jej treść może być dowolnie kształtowana, zgodnie z zasadą swobody umów. Zgodnie natomiast z art. 750 Kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa-zlecenia zaliczana jest do umów starannego działania. Przedmiotem takiej umowy nie jest zatem osiągnięcie z góry określonego celu, a jedynie zachowanie staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Innymi słowy, zleceniobiorca zobowiązany jest jedynie do podejmowania racjonalnych kroków w celu osiągnięcia określonego rezultatu, ale samo jego osiągnięcie nie jest gwarantowane.

Naruszenie obowiązku zachowania należytej staranności

Powyższe rozważania są o tyle istotne, o ile dopiero w momencie naruszenia obowiązku zachowania należytej staranności, określonego w art. 355 Kodeksu cywilnego, możemy rozważać pociągnięcie zleceniobiorcy do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Z Pana opisu stanu faktycznego wynika, iż radca prawny nie dokonał przed sądem istotnej czynności, co więcej, bezprawnie wypowiedział Panu umowę, zachowania te naraziły zaś Pana na szkodę majątkową. W takiej sytuacji podstawą roszczenia odszkodowawczego jest tak zwana odpowiedzialność kontaktowa określona w art. 471 Kodeksu cywilnego:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Na podstawie cytowanego przepisu, możliwe jest żądanie naprawienia szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy, zawinionym przez drugą stronę.

W przypadku radców prawnych istnieje obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym możliwe jest dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, iż to po stronie poszkodowanego leżeć będzie obowiązek wykazania nienależytego wykonania umowy, istnienia szkody oraz jej wysokości.

Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego

Poza odpowiedzialnością odszkodowawczą może Pan jednocześnie zgłosić całą sytuację do Okręgowej Izby Radców Prawnych, pod którą podlega dany radca.

Zasadę odpowiedzialności dyscyplinarnej określa art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych:

„Art. 64. 1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.”

Zgodnie z cytowanym przepisem radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków zawodowych, z czym będziemy mieli do czynienia w razie wykazania nienależytego wykonania umowy, o czym powyżej pisałem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl