Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie umowy dotyczącej zobowiązania spłaty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-11

Mój partner, z którym już obecnie nie jestem, w trakcie związku namówił mnie do wzięcia kilku kredytów, które potem ciężko było spłacać, więc zaciągaliśmy kolejne na moje nazwisko. W momencie rozstania partner zobowiązał się do spłaty połowy zaciągniętych kredytów, na co spisaliśmy umowę i ją podpisał. Od momentu rozstania nie otrzymałam od niego ani złotówki, a dodatkowo miesiąc temu urodziło się nasze dziecko, którym oczywiście się nie interesuje. Czy mam jakiekolwiek szanse na wyegzekwowanie od byłego partnera pieniędzy, które zobowiązał się zapłacić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zasadniczo choć związek pozamałżeński może spełniać funkcję rodziny, to nie została przyjęta możliwość stosowania w obrębie stosunków majątkowych między konkubentami przepisów regulujących małżeńską wspólność ustawową nawet w drodze analogii. Różnorodność uwarunkowań faktycznych w takich związkach do formalizowania porozumień majątkowych między konkubentami z uwagi na ich więzi osobiste powodują, że trudno ustalić uniwersalną regułę pozwalającą określić status majątku powstałego w konkubinacie i sposób jego rozliczenia. Wybór właściwej podstawy prawnej determinowany jest konkretnym stanem faktycznym, w szczególności zaś może wynikać z podjętych przez konkubentów decyzji w sferze prawnomajątkowej. W uchwale z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 79/85 (OSNCP 1987, z. 1, poz. 2) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że w odniesieniu do wspólnie nabytych praw majątkowych przez konkubentów w czasie trwania ich nieformalnego związku należy stosować przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Według tych przepisów należy też rozliczać nakłady konkubentów czynione wspólnie podczas konkubinatu na majątek jednego z nich.

W konkubinacie może dojść do nabycia rzeczy na współwłasność na zasadach ogólnych, w szczególności wówczas, gdy konkubenci jednocześnie nabywają prawo własności (art. 195 Kodeksu cywilnego). Powstaje wówczas współwłasność w częściach ułamkowych. W drodze czynności prawnej współwłasność powstaje również wtedy, gdy dochodzi do przeniesienia między konkubentami ułamkowej części prawa własności przysługującego zbywcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli posiada Pani zobowiązanie partnera do spłaty części zobowiązań kredytowych czy innych obciążeń, powinna Pani złożyć pozew w sądzie. Podstawą prawną dochodzonego roszczenia może być bezpodstawne wzbogacenie.

Jak stanowi art. 405 Kodeksu cywilnego, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Jak widać, do powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia potrzebne są: po pierwsze, przesunięcie majątkowe (transfer korzyści z majątku jednej osoby do majątku osoby drugiej albo uzyskanie korzyści przez jedną osobę kosztem innej) oraz, po drugie, brak podstawy prawnej takiego przesunięcia. W świetle tych przesłanek uzyskana przez wzbogaconego korzyść majątkowa jest nieusprawiedliwiona. Nieusprawiedliwione przesunięcie majątkowe jest symetryczne w tym sensie, że z jednej strony oznacza wzbogacenie zaś z drugiej zubożenie a pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem zachodzi pewien związek.

Tak więc do przesłanek roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia należą: wzbogacenie jednego podmiotu, zubożenie drugiego, związek między wzbogaceniem a zubożeniem oraz bezpodstawność wzbogacenia.

Jeśli chodzi o wzbogacenie jako przesłankę roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, to polega ono na uzyskaniu korzyści majątkowej w postaci bądź to powiększenia aktywów majątku wzbogaconego, bądź to na pomniejszeniu jego pasywów. Wzbogacenie nastąpić może w drodze nabycia jakiegoś prawa majątkowego (ale także posiadania), zaoszczędzenia wydatków, uniknięcia straty, skorzystania z cudzych usług itp.

Gdy wzbogacenie nastąpiło kosztem innej osoby, to nastąpiło też zubożenie. Zubożenie przybiera również majątkowy wymiar i polegać może na przeniesieniu prawa majątkowego, nieodpłatnym świadczeniu usług itp. Tylko wówczas, gdy wzbogacenie pociąga za sobą uszczerbek w majątku innej osoby (jej zubożenie), powstać może obowiązek zwrotu przedmiotu wzbogacenia.

Zubożenie nie musi być identyczne ze wzbogaceniem, jednakże korzyść wzbogaconego musi być zawsze uzyskana kosztem zubożonego. Albowiem pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem zachodzić musi pewien związek. Element ten występuje w konstrukcji art. 405 Kodeksu cywilnego, którego dyspozycja (obowiązek wydania korzyści) obejmuje sytuacje (hipoteza) uzyskania przez kogokolwiek bez podstawy prawnej korzyści majątkowej „kosztem innej osoby”.

W przeważającej opinii przesunięcie majątkowe nastąpić może bądź bezpośrednio z majątku zubożonego do majątku wzbogaconego, bądź pośrednio – poprzez majątek osoby trzeciej.

W myśl art. 405 Kodeksu cywilnego roszczenie o zwrot wzbogacenia uzyskanego kosztem zubożonego uzależnione jest od braku podstawy prawnej majątkowego transferu. Hipoteza art. 405 Kodeksu cywilnego co do zasady nie obejmuje zatem sytuacji uzyskania korzyści majątkowej kosztem innej osoby w oparciu o ważną czynność prawną, orzeczenie sądu, decyzję administracyjną lub inne zdarzenia, których nastąpienie w myśl przepisów ustawy wywołuje skutki cywilnoprawne (np. zasiedzenie). Ustawodawca jednoznacznie uzależnił roszczenie o zwrot od braku „prawnej” podstawy wzbogacenia; nie można więc do oceny bezpodstawności wzbogacenia stosować kryteriów leżących poza sferą prawną Lub zobowiązanie pisemne – jako kontrakt.

Przede wszystkim może Pani dochodzić połowy spłaconych rat . Sąd raczej nie zasądzi roszczenia do przodu – w zakresie niespłaconych przez Panią zobowiązań. Wpis sądowy to 5% dochodzonej kwoty. Można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Kwestia ustalenia ojcostwa i alimentów jest dość prosta i tania. To także proponuję uregulować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »