Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisywanie na odległość umów z klientami

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2020-08-14

Prowadzę szkołę językową i chcę z moimi klientami podpisywać umowy na odległość. Czy wystarczy, jeśli zrobię to za pomocą wypełnionego wspólnie pliku pdf podpisanego potem przez serwis SignHero.io? Czy jednak powinnam prosić klientów o wydrukowanie / podpisanie / zeskanowanie / odesłanie skanu umowy lub (wersja najbardziej uciążliwa dla klienta) odesłanie podpisanego oryginału pocztą? Chciałabym uprościć procedury, ale jednocześnie zachować ważność umowy w obliczu ewentualnych roszczeń, np. jeśli klient nie zapłaci należności. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Podpisywanie na odległość umów z klientami

Umowa o świadczenie usług – umowa–zlecenie

Umowa o nauczanie języka obcego to umowa o świadczenie usług, do której – stosownie do treści art. 750 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) – stosujemy odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowę zlecenia reguluje K.c. w art. 734–751. W tych przepisach znajdziemy informacje na temat stron umowy, wynagrodzenia, odstąpienia od umowy, wzajemnych rozliczeń czy też terminów przedawnienia. Nie znajdziemy jednak informacji na temat formy umowy. Dlatego też w tej kwestii trzeba posiłkować się przepisami ogólnymi Kodeksu cywilnego.

Forma umowy

I tak, co do zasady polskie prawo zezwala na dokonywanie czynności prawnej w dowolnej formie. Tylko w wyjątkowych wypadkach Kodeks cywilny lub inne ustawy (np. prawo autorskie) nakładają na strony obowiązek zachowania szczególnej formy umowy. Kodeks cywilny, co już wspomniałam, nie nakłada na strony umowy zlecenia żadnych wymogów co do formy umowy-zlecenia. Oznacza to, że umowę taką można zawrzeć chociażby ustnie (i umowa taka będzie wiązała strony). Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zawrzeć tego rodzaju umowę na piśmie. Wtedy w razie sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu zlecenia ma się w ręku silny dowód potwierdzający zawarcie umowy oraz określający postanowienia stron.

Z powyższego wynika, że ma Pani prawo wprowadzić dowolną formę zawierania umów o nauczanie języka, jednak w Pani interesie jest, aby nie była to forma ustna, a jedna z tych form, w której będzie Pani w stanie udowodnić – w przypadku np. braku płatności – że dana osoba zgodziła się na zawarcie umowy o konkretnej treści.

Podpisywanie umowy przez portal internetowy

SignHero to bezpłatne narzędzie do podpisywania wszelkiego typu dokumentów dla biznesu oraz osób prywatnych, które dają tę korzyść, że dokumentów nie trzeba drukować czy skanować. Działa w ten sposób, że Pani wgrywa w systemie dokument pdf z treścią umowy, którą chce Pani podpisać z klientem i zaprasza go do podpisu. Klient nie musi mieć założonego konta w tym systemie, ale jednym kliknięciem może złożyć swój podpis elektroniczny. A zatem potwierdza on, że akceptuje treść danej umowy, bowiem wykonuje jakąś czynność akceptacyjną, którą Pani dysponuje – tj. składa podpis elektroniczny. A zatem taka umowa jest ważna i skuteczna.

Wymiana skanów – umowa na odległość

Oczywiście, jeśli dany klient nie zechce skorzystać z tej formy, powinna Pani wówczas dokonać wymiany skanów z podpisami. Taka forma nie jest bowiem obowiązkowa, wystarczy zwykła pisemna dla celów dowodowych, nie zaś elektroniczna.

Niemniej, odpowiadając na Pani pytanie – umowa–zlecenia jest ważna, nawet zawarta w formie ustnej, tym bardziej poprzez jej podpisanie w formie elektronicznej. W sporze z klientem ma Pani dowód w postaci zawarcia umowy, tj. akceptacji jej treści przez strony. Dokument jest bowiem opatrzony tzw. pieczęcią elektroniczną, gdzie jest dokładnie opisane, kto podpisał z obydwu stron ten dokument, w jakim momencie czasowym oraz z jakiego numeru IP komputera. Co jest istotne, tego typu podpis elektroniczny jest prawnie wiążący w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 772 K.c. „do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”. Podpis przez SignHero takową identyfikację poprzez adres IP z całą pewnością umożliwia, nadto umożliwia weryfikację daty zawarcia umowy, co również jest ważne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. liczenia okresów przedawnienia i wymagalności roszczeń o zapłatę oraz np. odsetek za opóźnienie w płatnościach).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiedzenie starego motocykla

Pięć lat temu został na mnie przepisany dom, którego jestem aktualnie właścicielem. W piwnicy tego domu jest motocykl z 1962 r. Nie posiadam od niego...

 

Zrzeczenie się rękojmi przy obniżonej cenie nieruchomości

Sprzedaję mieszkanie w kamienicy. Chciałbym zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu rękojmi, ponieważ nie jest to nowy budynek, a obok...

 

Jak uniknąć podania adresu córki w sądzie

Toczy się moja sprawa rozwodowa. Żona koniecznie chce powołać na świadka naszą dorosłą już córkę. Żona od ponad trzech lat nie utrzymuje z córką...

 

Odpowiedzialność wykonawcy za wady budynku wykryte po latach

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, został oddany do użytku przed 6 laty. Podczas remontu zostały odkryte poważne wady wykonawcze, niewidoczne bez ingerencji...

 

Ważność umowy najmu po zmianie właściciela

Na mocy wyroku sądu o podziale majątku zmienił się właściciel hali, która jest wynajmowana. Zatem obecnie w umowie najmu hali są nieaktualne...

 

Rezygnacja z usługi a żądanie zapłaty wynagrodzenia

W zeszłym roku podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie przez niego wyposażenia salonu, na kwotę brutto 42 000 zł, termin wykonania określony był na...

 

Odzyskanie pieniędzy przekazanych na wykup mieszkania

Jestem jedynaczką, mam dorosłego syna i 85-letnią matkę, która ma trudny charakter. Problem polega na tym, że przed 8 laty syn dał swojej babci...

 

Wezwania do zapłaty za mandaty sprzed lat

Mam od lat kłopot z wezwaniami do zapłaty za komunikację miejską i pociągi. Do 2005 r., gdy studiowałam, będąc biedną studentką, często nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »