Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokwitowanie wpłaty dla komornika

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-04-02

Jest prowadzona wobec mnie egzekucja komornicza z kilku spraw. Płacę komornikowi, a on pobiera najpierw swoje opłaty, a wierzyciel nie dostanie czasami nic. Czy mogę bezpośrednio wpłacić dług wierzycielowi, nie powiadamiając komornika, czy muszę przesłać pokwitowanie wpłaty komornikowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żaden przepis w obowiązującym stanie prawnym nie zabrania Pani dokonywać wpłaty zadłużenia wprost do wierzyciela mimo trwającego postępowania egzekucyjnego. Zdecydowanie takie działanie spowoduje zmniejszenie kosztów egzekucyjnych ponoszonych na rzecz komornika. Podstawą bowiem pobrania opłat przez komornika jest przepis art. 49 ust. 3 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji. Zgodnie z nim w celu pobrania opłat komornik wydaje postanowienie. Wzywa w nim dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Są to stałe opłaty w wysokości od 8% do 15% w zależności od zastosowanego środka (sposobu) egzekucyjnego. Jeżeli komornik nic nie wyegzekwuje, wówczas nie pobiera żadnej opłaty, która uzależniona jest od jego efektywnej pracy i jego skuteczności. Przy wpłacie bezpośrednio do wierzyciela ten powinien poinformować o wpłacie komornika, ponieważ będzie to równoznaczne z umorzeniem postępowania w zakresie wpłaconych kwot, zgodnie z art. 49 ust. 2 ww. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zapłata zadłużenia powinna, zatem skutkować wnioskiem wierzyciela o umorzenie egzekucji w trybie art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wierzyciel nie poinformuje komornika o otrzymaniu zapłaty, komornik będzie dochodził należności stwierdzonej tytułem wykonawczym i wskazanej we wniosku o wszczęcie egzekucji. W takim przypadku może mieć miejsce sytuacja, gdy dłużnik z jednej strony zapłaci należność do rąk wierzyciela, a z drugiej strony komornik całą należność wyegzekwuje.

W sytuacji, gdy wierzyciel powiadomi komornika o dokonanej wpłacie i umorzeniu egzekucji w zakresie dokonanych wpłat, zastosowanie ma przepis szczególny ww. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym „w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”. Sytuacja ta ma miejsce, gdy spłata wierzytelności nastąpiła po doręczeniu Pani zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, co, jak mniemam z przekazanej informacji, miało miejsce w opisywanym przypadku.

Dobrze byłoby pamiętać, że w sytuacji dokonania zapłaty bezpośrednio do wierzyciela powinna Pani żądać odpowiedniego pokwitowania zapłaty, co wynika z art. 462 Kodeksu cywilnego. Również w myśl art. 815 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego. Jest to w dobrze pojętym Pani interesie. Generalnie, więc aby należność nie była zapłacona dwa razy to winna Pani wymóc na wierzycielu zawieszenie albo umorzenie egzekucji.

Jeżeli Pani nie „ wymusiła” żadnego pokwitowania od wierzyciela, to może jeszcze Pani złożyć stosowne oświadczenie wierzycielowi, w którego treści, powołując się na art. 451 Kodeksu cywilnego, wskaże na poczet jakiej należności dokonała Pani spłaty długu (sugerują należność główną). Jeżeli nie oświadczy Pani wierzycielowi, jak ma zaliczać wpłaty, wtedy wierzyciel zalicza dokonane wpłaty w pierwszej kolejności na pokrycie odsetek (które mają tendencje wzrostowe). Niestety w przypadku banku z cała pewnością Pani wpłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet odsetek i tu już Pani oświadczenie nie na wiele się zda, ponieważ kolejność zaliczania spóźnionych wpłat wynika z umowy zawartej z bankiem.

Podsumowując – po każdej dokonanej wpłacie bezpośrednio do wierzyciela może Pani domagać się rozliczenia długu i wydania pokwitowania, ponieważ wraz ze spłatą sumy zadłużenia zmianie ulegać może kwota należności głównej, od której to kwoty naliczane są odsetki. W takim przypadku opłata komornika będzie wynosić 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku pobrania wyżej opłaty będzie to nienależne świadczenie, który komornik winien zwrócić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wizyta komornika w domu teściowej

Mieszkam w mieszkaniu teściowej, która jest właścicielem działki, domu i wszystkiego tego, co znajduje się w domu. Niestety czeka mnie zajęcie...

 

Jak uchylić klauzulę wykonalności?

Jak uchylić klauzulę wykonalności?

Czy można uchylić klauzulę wykonalności, bo dla mnie kwota do zapłaty jest nierealna? To przeszło 60 tys. zł, w tym koszty procesu ok. 52 tys., ok. 9...

Długi dorosłego syna

Długi dorosłego syna

Mój dorosły syn pożycza różne kwoty pieniędzy lub oferuje załatwienie czegoś, lecz nie dotrzymuje słowa, czyli wystawia ludzi do wiatru. Oczywiście...

Sprzedaż nieruchomość po umorzeniu egzekucji

Ojciec ma dług i komornik zajął nieruchomość wspólną rodziców (nie mają rozdzielczości). Ponieważ jednak wierzyciel nie wniósł o nadanie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »