Pozew o zwrot pożyczki

W 2015 r. miałam zamiar kupić od moich rodziców dom. Pieniądze ze sprzedaży rodzice mieli przeznaczyć dla mojej siostry. Na poczet tego zawarłam z moją siostrą umowę pożyczki na kwotę 30 000 zł. Siostra otrzymała całą kwotę. Transakcja kupna domu nie doszła jednak do skutku. Termin oddania pieniędzy w zawartej umowie pożyczki dawno minął, a siostra pieniędzy nie oddała. W umowie nie było mowy o jakichkolwiek odsetkach. Zamierzam kwestię zwrotu pieniędzy załatwić przez EPU i dlatego potrzebuję pomocy w napisaniu pozwu w tej sprawie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozew o zwrot pożyczki

Pożyczka w formie pisemnej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że najważniejszym jest, iż umowa pożyczki ma formę pisemną. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zgodnie z art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Powyższy wymóg jest spełniony. Moje obawy budzi natomiast zrzeczenie się przez odsetek. Powyższe bowiem może skutkować osiąganiem przez siostrę spłaty pożyczki nawet przy wydanym wyroku, bowiem i tak nie będzie ponosił z tego powodu żadnych negatywnych konsekwencji.

Wezwanie do zapłaty – zwrotu kwoty z pożyczki

Celem odzyskania pieniędzy w pierwszej kolejności zasadne jest wystąpienie do siostry z wezwaniem do zapłaty poprzez wskazanie terminu, w którym zapłata ma nastąpić, a także rachunek na który przelew ma być dokonany. Wezwanie do zapłaty winno być wysłane na adres miejsca zamieszkania Pani siostry listem poleconym wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas będzie miała Pani wiedzę, kiedy siostra odebrała wezwanie, co z kolei pozwoli na ustalenie upływu terminu do zapłaty.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powództwo o zapłatę

W przypadku braku zapłaty zasadne będzie wniesienie do sądu powództwa o zapłatę. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

Z uwagi na fakt, że pozew będzie pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. Pani numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)

Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% żądania.

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Koszty sprawy sądowej o zwrot pożyczki

Reasumując, w przypadku wygranej wszystkie poniesione przez Panią koszty byłyby Pani zwrócone. Zanim jednak wystąpi Pani do sądu, konieczne jest wezwanie siostry do zapłaty z zachowaniem procedury, o której mowa powyżej, a to z uwagi na fakt, iż wówczas nawet jeżeli siostra uzna roszczenie, będzie obciążona kosztami postępowania. Powyższe wynika z treści art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »