Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwolenie sądu na przeprowadzenie czynności prawnej - sprzedaż mieszkania

Czy sąd może wydać pozwolenie na przeprowadzenie czynności prawnej(podpisanie umowy/aktu sprzedaży mieszkania) w sytuacji, gdy mieszkanie jest spadkiem? Mąż i jego brat podjęli decyzję o sprzedaży spadku po zmarłej matce. Jest akt notarialny stanowiący, że obaj są właścicielami mieszkania. Wystawiono je na sprzedaż, ale mąż zachorował. Rokowania są nieokreślone, czas leczenia i rekonwalescencji też. Nie ma żadnych pełnomocnictw, upoważnień. Kto, o ile to możliwe, powinien wnosić do sądu – żona czy brat? I o co wnosić? Nie jest ubezwłasnowolniony.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie sądu na przeprowadzenie czynności prawnej - sprzedaż mieszkania

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

W sytuacji, gdy współwłaściciel nieruchomości nie ma możliwości być stroną umowy kupna–sprzedaży, należy wziąć pod uwagę, czy osoba ta ma świadomości tego, co się wokół niej dzieje. Ma to znaczenie dlatego, że sprzedaż nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz, widząc brak rozumienia czynności przez sprzedającego, odmówi sporządzenia umowy kupna–sprzedaży czy też przyjęcia zwykłego pełnomocnictwa. W Pani przypadku należy rozpatrzyć możliwość udzielania przez chorego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, które zostanie zawarte w formie aktu notarialnego. To, w jaki sposób ustanowić pełnomocnika dla osoby chorej, zależy od jej stanu – czy sprzedający jest świadomy i zdolny do podejmowania decyzji i czynności prawnych, czy nie. Jeśli sprzedający jest sprawny umysłowo (nie wskazała Pani tego w opisie sytuacji), ale nie ma z nim kontaktu werbalnego, to wizyta notariusza w jego miejscu pobytu będzie wystarczająca dla podpisania takiego pełnomocnictwa. Oczywiście odpowiednie zaświadczenie będzie musiał wydać lekarz prowadzący. Notariusz sporządzi pełnomocnictwo, odczyta je choremu w obecności lekarza i podpisze je odciskiem kciuka męża.

Takie pełnomocnictwo będzie ważne. Nawet do sprzedaży mieszkania. Zgodnie bowiem z art. 82 Kodeksu cywilnego nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Wówczas zachodziłaby przesłanka bezwzględnej nieważności złożonego oświadczenia woli.

Ubezwłasnowolnienie osoby

Jeśli nie ma możliwości podpisania takiego pełnomocnictwa, należy złożyć w sądzie wniosek o ubezwłasnowolnienie wraz z wyznaczeniem opiekuna prawnego dla ubezwłasnowolnionego. Jeśli stan współwłaściciela wyklucza świadome i swobodne podjęcie decyzji, należy go ubezwłasnowolnić. Ocena, czy osoba jest w stanie kierować swoim postępowaniem, może być oparta jedynie na opinii biegłych lekarzy psychiatrów.  

Opiekun taki będzie sprawował opiekę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, ale pod nadzorem sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego. Czyli na sprzedaż udziałów w nieruchomości opiekun będzie musiał uzyskać zgodę sądu. W tym celu będzie konieczny wniosek do sądu o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna może utracić tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Nie dojdzie do takiego ubezwłasnowolnienia aż do czasu, gdy taka osoba ma pełną zdolność, chociażby była psychicznie chora. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 12 grudnia 1960 r., sygn. akt I CO 35/60.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, by dokonać sprzedaży udziałów za osobę niezdolna z powodu choroby, powinniście Państwo albo uzyskać pełnomocnictwo natrafiane od tej osoby, albo złożyć do sądy wniosek o ubezwłasnowolnienie i zgodę na wykonanie tej czynność, czyli sprzedaży tych udziałów. Zgodę taka wydaje sąd.  Do sądu z wnioskiem powinna zwrócić się żona chorego, wskazując jednocześnie, że zostanie jego opiekunem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl